Zmiany kodeksu pracy spowodują też zmiany ustawy emerytalnej oraz ustawy o PSP

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało związkom zawodowym do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zmiany przepisów mają na celu wprowadzenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Zaproponowana w projekcie zmiana ma na celu wprowadzenie nowego uprawnienia dla pracowników – rodziców do Kodeksu pracy – dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz zrekompensowanie pracownikom – rodzicom dzieci przedwcześnie urodzonych, oraz pracownikom – rodzicom dzieci urodzonych w terminie, ale wymagającym hospitalizacji brak możliwości przerwania urlopu macierzyńskiego do upływu 8 tygodni po porodzie. Ponadto, ma na celu zrekompensowanie pracownikom – rodzicom długotrwałej hospitalizacji dzieci urodzonych przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową poniżej 1000g, jak również zapewnienie im możliwości dłuższego sprawowania opieki nad dzieckiem po zakończonej hospitalizacji. Wprowadzane regulacje umożliwią rodzicom kontynuację leczenia ich dzieci bez konieczności rezygnowania z pracy albo wykorzystywania przez rodziców urlopów wypoczynkowych lub zwolnień lekarskich w celu zapewnienia opieki nad chorym dzieckiem, jak również zapewnią dodatkowy czas na ich rehabilitację. Dodatkowy urlop macierzyński będzie fakultatywny, udzielany na wniosek, możliwy do wykorzystania w jednej części – bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Urlop ten będzie płatny w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Wprowadzone rozwiązanie będzie stosowane odpowiednio do rodziców przysposabiających dziecko i rodzin zastępczych. Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił odpowiednio do 8 tygodni albo do 15 tygodni w zależności od okresu hospitalizacji dziecka, tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko lub w zależności od masy urodzeniowej dziecka.

Zmiany w ustawie o PSP oraz o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin mają charakter dostosowujący polegający na wprowadzaniu dodatkowego uprawnienia – dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem oraz OSR można pobrać TUTAJ

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …