Home / Baner / Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

W dniach 25 i 26 kwietnia 2017 roku, w Gogolinie (woj. opolskie) odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”.

W pierwszej części posiedzenia Pan Piotr Wideryński Dyrektor Handlowy firmy CDO24 przedstawił ofertę obsługi prawnej przygotowaną dla związkowców z NSZZ „Solidarność”.

W dalszej części członkowie Rady poruszali następujące tematy:

 • Mieczysław Gutmański – Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Sekcji Regionalnej zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad punktu modlitwy za nieobecnego z powodu choroby Przewodniczącego KSP Roberta Osmyckiego. Rada nie przyjęła tego wniosku.
 • Tomasz Richert zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o zmianę Przewodniczącego zebrania i wprowadzenie kilku drobnych zmian do porządku obrad. Rada w drodze głosowania odrzuciła wniosek o zmianę Przewodniczącego zebrania, a pozostałe propozycje zostały uwzględnione.

W trakcie posiedzenia omówiono:

 • Projekt zmiany rozporządzenia ws. umundurowania strażaków – ustalono, że stanowisko KSP NSZZ „Solidarność” w tym zakresie przygotuje zespół złożony z kolegów: Macieja Łozowskiego (woj. podlaskie), Pawła Deli (woj. łódzkie) i Leszka Pelca (woj. podkarpackie).
 • Omówiono sprawy związane z funkcjonowaniem nowego rachunku bankowego KSP utworzonego przy Sekretariacie służb publicznych zgodnie z Uchwałą Komisji Krajowej;
 • Wiesław Wojciechowski odczytał pismo Przewodniczącego do Komisji Rewizyjnej w sprawie uwag do funkcjonowania KSP. Po odczytaniu prowadzący przekazał pismo Przewodniczącemu KR. Członkowie KR stwierdzili, że w najbliższym czasie odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
 • Omówiono projekt Regulaminu KSP – z uwagi na przedłożenie dwóch wersji regulaminu i koniecznością porównania ich zapisów podjęto decyzję,
  że głosowanie nad końcową koncepcją nastąpi w drodze głosowania elektronicznego po zapoznaniu się wszystkich członków Rady z drugim projektem i możliwością porównania. Dodatkowo ustalono, że jeżeli członkowie Rady nie dojdą do porozumienia co do ostatecznego kształtu Regulaminu zostaną przedstawione warianty które przyjmie najbliższe WZD KSP;
 • Wiceprzewodniczący KSP Wiesław Wojciechowski przedstawił plany dotyczące zwołania uroczystego WZD, które ma się odbyć w sierpniu we Wrocławiu z okazji rocznicy powstania Ustawy o PSP i Ustawy o ochronie przeciwpożarowej które powstały z bardzo dużym udziałem KSP NSZZ „Solidarność”;
 • Sekretarz KSP Bartłomiej Mickiewicz przedłożył informacje dotyczące nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej i opinii do projektu ustawy o Biurze Kontroli Wewnętrznej. Omówił również posiedzenie podzespołu do spraw służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego z dnia 12 kwietnia 2017 roku.
 • Omówiono projekt zmiany Rozporządzenia w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Prezydium przedstawiło gotowy projekt, który będzie przekazany do Komisji Krajowej w celu dalszego procedowania. Po odczytaniu projektu podczas dyskusji członkowie Rady mieli uwagi co do ostatecznego kształtu projektu. W związku z tym postanowiono przesłać wszystkim członkom Rady projekt i po zaakceptowaniu zmian podjąć uchwałę w formie głosowania elektronicznego i przekazać projekt do dalszego procedowania.
 • Przedstawiono projekt zmiany Rozporządzenia w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. W zakresie zmian znalazło się rozliczanie czasu strażaka przebywającego na szkoleniu zgodnie z programem szkolenia, przywrócenie zmniejszania wymiaru czasu służby dla strażaków za święta przypadające w sobotę, oraz kwestia zaliczania do czasu służby przygotowania do służby i zdania służby. Rada po dyskusji podjęła Uchwałę o skierowaniu projektu do dalszego procedowania.
 • Damian Kochoń poinformował o pracach w Forum Dialogu Społecznego przy MSW w sprawie płatności za czas ponadnormatywny 100%. Zespół pracuje nad całościowym rozwiązaniem dla wszystkich służb. Kierunek zmian jest właściwy i jest szansa na wprowadzenie gratyfikacji za nadgodziny na poziomie 100% stawki godzinowej każdego strażaka.
 • Wśród spraw wniesionych omówiono kwestie związane z majową akcją awansową i brakiem awansów na pierwszy stopień oficerski osób po studiach podyplomowych w SGSP.

Na zakończenie przewodniczący poszczególnych sekcji wojewódzkich przedstawili także bieżące problemy z jakimi się spotykają. Z wypowiedzi wynikało także, że praktycznie we wszystkich województwach następuje wzrost ilości członków naszego związku.

Obrady obserwowali związkowcy z Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.

Sprawdź również

widzimysienademonstracji

Zielony Ład? Zatrzymajmy to szaleństwo!