Posiedzenie Rady KSP z Przewodniczącym Piotrem Dudą

W dniu 6 kwietnia 2017 roku w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ”Solidarność” w Warszawie przy ul. Jasnej odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”. Posiedzenie odbyło się na wniosek Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ”Solidarność” – Piotra Dudy.

Pierwszą część posiedzenia poprowadził Piotr Duda wraz z wiceprzewodniczącym Bogdanem Kubiakiem oraz przewodniczącym Sekretariatu Służb Publicznych Jerzym Wielgusem.

Przewodniczący KK Piotr Duda poinformował, że spotkanie odbywa się z powodu wydarzeń mających miejsce w Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” w ciągu ostatnich miesięcy. Przewodniczący KK wyraził ubolewanie, że nie wszystkie osoby (przewodniczący) dotarli na spotkanie
a następnie przypomniał chronologię wydarzeń. W pierwszej kolejności Przewodniczący KK ocenił, że perturbacje w Radzie Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” nastąpiły z powodu utracenia dystansu do spraw, które nie są priorytetem dla Związku. Zatracona została równowaga pomiędzy załatwianiem spraw które dotyczą bezpośrednio członków związku a sprawami strategicznymi, które dotyczą niewielkiej grupy osób. Przewodniczący KK jednoznacznie stwierdził, że zadaniem Związku jest zajmowanie się sprawami pracowniczymi, a inne sprawy nie mogą przysłaniać celów statutowych.

Piotr Duda poinformował Radę KSP, że ze względu na wcześniejsze problemy z komunikacją z Komendantem Głównym PSP wziął udział
w spotkaniu na którym był Komendant Główny PSP i jego zastępcy oraz część przedstawicieli Prezydium KSP. Po przeprowadzonych rozmowach oczekiwał merytorycznej współpracy. Niestety niedługo po tym, nastąpiły pierwsze oznaki podziału w Radzie Sekcji.  Przewodniczący KK przypomniał,
że w wyniku niezadowolenia części delegatów z pracy Przewodniczącego KSP zgodnie ze Statutem grupa
ta złożyła wniosek o zwołanie Walnego Zebrania Delegatów KSP celem przegłosowania wniosku o odwołanie przewodniczącego KSP. Przewodniczący KSP bez zbędnej zwłoki zwołał Walne Zebranie Delegatów KSP, które odbyło się 4 listopada 2016r. w Międzyzdrojach.

W czasie WZD KSP NSZZ”Solidarność” odbyła się zgodnie z zasadami dyskusja nad wnioskiem a następnie tajne głosowanie. W wyniku głosowania nie doszło do odwołania przewodniczącego KSP.

Przewodniczący KK Piotr Duda, przypomniał, że zgodnie ze wszystkimi zasadami i Statutem przewodniczącym KSP NSZZ”Solidarność” jest Robert Osmycki a dalsze kwestionowanie decyzji Walnego Zebrania Delegatów KSP uderza w Związek – a w tym przypadku w pozycję Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”. Przewodniczący KK Piotr Duda stwierdził, że decyzję WZD KSP może zmienić kolejne WZD, nie można natomiast osłabiać pozycji przewodniczącego poprzez nieuprawnione kierowanie pism do strony rządowej. Piotr Duda odniósł się tym sposobem do pisma podpisanego przez ośmiu przewodniczących struktur wojewódzkich do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W swoim wystąpieniu Piotr Duda zdarzenie to ocenił bardzo negatywnie wskazując, że osoby, które podpisały niniejsze pismo powinny ponieść konsekwencje, ponieważ zadziałali na szkodę Związku.

Wskazał, że skoro są uwagi do pracy Przewodniczącego KSP zainteresowani powinni skierować stosowną skargę do statutowych organów Związku. Pisanie skarg czy donosów do strony rządowej powoduje osłabienie pozycji związku.    Piotr Duda poinformował, że Komisja Krajowa pracuje nad wprowadzeniem do Statutu – Sądów Koleżeńskich, które będą oceniały postępowanie nie licujące z działaniami związkowymi lub  działaniem na szkodę związku w celu usuwania osób, które nie będą przestrzegały przepisów związkowych i działały na jego szkodę. Przewodniczący KK poinformował, że decyzję o spotkaniu spowodował ostatnio przesłany donos na przewodniczącego KSP Roberta Osmyckiego, w którym nie odnoszono się do jego działalności związkowej
a spraw prywatnych. Piotr Duda w obecności członków Rady KSP podarł donos stwierdzając, że brzydzi się takim działaniem i nie ma zamiaru niepodpisanych donosów rozpatrywać. Stwierdził, że jeżeli ktoś ma uwagi do działalności związkowej przewodniczącego to powinien pod takim pismem się podpisać.

W dalszej części doszło do otwartej dyskusji na temat działań KSP. Swoje stanowisko przedstawił przewodniczący KSP,  który wskazał, że po WZD KSP podjął działania normalizujące sytuację w KSP oraz współpracę z Komendantem Głównym PSP. Na dni 7 i 8 grudnia 2016r. zwołane zostało posiedzenie Rady Sekcji jednak nie mogła ona podjąć pracy z powodu braku kworum. Wobec tego na początku lutego zwołane zostało posiedzenie Prezydium wraz z przewodniczącymi struktur wojewódzkich. Wydawało się, że sytuacja została unormowana jednak część kolegów podjęła inne działania. W czasie spotkania zwrócono się o wyjaśnienie kwestii kontroli Komisji Rewizyjnej i braku informacji na ten temat. Przewodniczący KSP poinformował, że zgodnie z procedurą,  informacja o wynikach kontroli będzie przedstawiona zaraz po spotkaniu z Przewodniczącym KK. W trakcie dyskusji  Przewodniczący KSP poinformował, iż ograniczono do niezbędnego minimum czas uzupełnienia dokumentacji oraz odpowiedzi na wskazane zastrzeżenia.

 

 

 

Dalej  Przewodniczący KSP udzielił informacji na temat współpracy z Komendantem Głównym PSP – poinformował, że jeszcze w listopadzie ub.r. wystąpił  o spotkanie do Komendanta Głównego PSP o spotkanie z Prezydium KSP wskazując tematy jakie mogłyby zostać omówione. Odpowiedź nie wskazywała jakiegokolwiek terminu spotkania. Pomimo tego w przypadkach, kiedy Komendant Główny PSP lub Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji zapraszał do negocjacji (choćby w sprawach płacowych), Przewodniczący KSP nie czynił obstrukcji, tylko brał w negocjacjach udział.
W przypadku negocjacji płacowych negocjacje zostały uznane przez MSWiA jako wzorcowe.

 

W czasie dyskusji zwrócono uwagę, na plotki sugerujące działania osób trzecich w celu rozbicia lub osłabienia krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”. Przewodniczący KK Piotr Duda odniósł się stanowczo
i w ostrych słowach stwierdził, że nie dopuszcza takiej myśli by Komendant Główny PSP lub jakakolwiek inna osoba spoza Związku Zawodowego mógłby być inspiratorem a co najmniej zainteresowanym w wyborze nowego Przewodniczącego KSP. Stwierdził, że wyboru dokonują związkowcy nie pracodawcy.

Podczas dyskusji dotyczącej sytuacji omówiono szereg uwag i spraw, które mogły być czynnikiem nieporozumień w Sekcji. Na jej zakończenie uznano, że wszelkie swary niniejszym zostają zakończone a Rada Sekcji wraca do normalnej pracy.

W drugiej części spotkania, Piotr Duda poinformował o najważniejszych działaniach Komisji Krajowej oraz działaniach  Rady Dialogu Społecznego. Przewodniczący KK przedstawił informację o działaniach na rzecz ustawy emerytalnej dla pracowników i powrotu do prawa uzyskania emerytury
po 60 latach dla kobiet oraz 65 latach dla mężczyzn. Następnie przedstawił informację na temat założeń do u zaproponowanej ustawy o zakazie sprzedaży w niedzielę. Piotr Duda wskazał, że projekt ten ma dotyczyć zasady, że w niedziele mogą być otwarte sklepy w których „za ladą” staną ich właściciele lub rodzina. Przypomniał, że takie same lub podobne rozwiązania dotyczą praktycznie większości krajów Europy. W czasie spotkania zapytano również o ustawę o L-4. Piotr Duda podjął natychmiastową interwencję, ponieważ projekt jej nie dotarł do Komisji Krajowej ani do Krajowej Sekcji Pożarnictwa. Ponadto omówiono działania Związku oraz sprawy organizacyjnej związane z kalendarzem wyborczym. Piotr Duda poinformował, że Komisja Krajowa pracuje nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi kadencji i wyborów.

 

W trzeciej części omówiono prace Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” oraz najważniejsze wydarzenia z ostatniego miesiąca, w tym:

 

 • projekt zmiany ustawy o ochronie przeciwpożarowej dotyczący zmiany sposobu dysponowania środkami z odpisów obowiązkowych ubezpieczeń od ognia;
 • projekt tzw. ustawy o Biurze Nadzoru Wewnętrznego (Kontroli Wewnętrznej) MSWiA oraz o zmianach w ustawie o PSP
  i wynikających z niniejszego implikacji;
 • podjęto decyzję o wystąpieniu do Komisji Krajowej NSZZ”Solidarność” oraz Komendanta Głównego PSP
  z wnioskiem ws. nowelizacji przepisu kwalifikacyjnego
  i przywrócenia załącznika nr 6;
 • omówiono i przyjęto preliminarz wydatków na rok 2017;
 • podjęto decyzję o wystąpienie do Komisji Krajowej NSZZ”Solidarność” oraz Komendanta Głównego PSP
  z wnioskiem ws. nowelizacji rozporządzenia o czasie służby tak by za Święto Trzech Króli i inne święta przypadające w soboty – wprowadzono czas wolny (zmniejszenie normatywu czasu służby) oraz zmieniono § 16 niniejszego rozporządzenia w cleu rozliczania czasu szkolenia poza jednostkami szkolnymi PSP tak samo jak w szkołach PSP;
 • omówiono postępy prac zespołu KG PSP do nowelizacji rozporządzenia o umundurowaniu strażaków PSP. Informacja przedstawiona przez przedstawiciela KSP NSZZ”Solidarność” spowodowała konieczność zastanowienia się, czy tak samo jak
  w przypadku przepisu kwalifikacyjnego i o czasie służby – nie należy wystąpić poprzez Komisje Krajową NSZZ”Solidarność”
  o nowelizację przepisu;
 • omówiono projekt nowelizacji Regulaminu KSP zgodnie ze wskazaniami Krajowej Komisji Wyborczej. Ustalono, ze projekt zostanie w najbliższych dniach rozesłany do przewodniczących struktur wojewódzkich i członków Rady Sekcji, tak by na najbliższym posiedzeniu Rady Sekcji po zgłoszonych poprawkach – uzyskał akceptację.

 

Na posiedzeniu Rady KSP omówiono wstępnie protokół Komisji Rewizyjnej KSP NSZZ”Solidarność” i  przedstawione w niej uwagi i wnioski. Skarbnik KSP oraz Sekretarz KSP, którzy brali udział w czasie kontroli odnieśli się szczegółowo do wniesionych zastrzeżeń i uwag. W pierwszej kolejności wskazano, że Komisja Rewizyjna KSP otrzymała stosowne zbiorcze wyciągi finansowe oraz stosowne wyjaśnienia. Skarbnik poinformował, że przedstawił Komisji Rewizyjnej KSP miesięczne zestawienia wpływów i wydatków. Wszystkie wpływy zostały podzielone na województwa i z dokumentacji tej  wynika, które województwo wniosło jakie składki. Skarbnik poinformował również o stanie konta KSP na dzień kontroli i że informacja ta została przedstawiona wraz ze stosownym dokumentem. Poinformował również, że część województw wpłaca składki nieregularnie. Sekretarz KSP poinformował, że posiada pełną dokumentację związaną z akcją PR, czy obsługą Biura KSP a dokumenty źródłowe są do wglądu i będą przedstawione w każdej chwili kiedy Komisja Rewizyjna sobie tego zażyczy. Przypomniano również, że postanowienie o przeprowadzeniu akcji PR przez MOZ Warszawa w imieniu KSP podjęto na Radzie KSP stosowną decyzją. Brak dokumentów źródłowych wynikał z niedomówienia zakresu kontroli. Poinformowano również, że brak uchwał, decyzji i stanowisk przyjętych przez KSP czasie kadencji wynikał z niedopatrzenia a dokumentacja znajduje się w biurze Sekcji. Przewodniczący KSP przypomniał, że od września ubiegłego roku trwa remont budynku Komendy Głównej PSP, w której jest biuro KSP. Na czas remontu wszystkie dokumenty przeniesione zostały do budynku Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie i są zdeponowane tymczasowo w pokoju Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

 

Poinformowano również, że szereg uwag spowodowany był błędną interpretacją przepisów związkowych i wszelkie takie uwagi od razu zostaną wyjaśnione.
W przypadku spraw oczywistych wnioski zostały wdrożone „od ręki”. Wprowadzono w życie uwagi co do sposobu prowadzenia rejestracji pism, znakowania itp. Wniesiono uzupełnienia o które wystąpiła Komisja Rewizyjna KSP. Przewodniczący poinformował, że Komisja Rewizyjna KSP dostanie pisemną odpowiedź na Protokół pokontrolny, w którym zawarte zostaną wszystkie informacje odnoszące się do uwag.

Sprawdź również

Ujawniono plany rządu ws. przyszłorocznych podwyżek dla budżetówki

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym przyjęto makroekonomiczne założenia do budżetu państwa na 2025 …