Komunikat wspólny Federacji ZZ Służb Mundurowych oraz KSP NSZZ ”Solidarność”

komunikat1_Page_128 stycznia 2014 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie przedstawicieli MSW z reprezentantami związków zawodowych służb mundurowych. Spotkanie miało dotyczyć projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych ustaw. W spotkaniu pierwotnie mieli wziąć udział przedstawiciele ścisłego kierownictwa resortu spraw wewnętrznych, jednak ostatecznie ze strony MSW uczestniczyli w nim:
• Marcin WERESZCZYŃSKI – Dyrektor Departamentu Prawnego MSW,
• Artur WDOWCZYK – Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW,
• Elżbieta SKOP – Departament Prawny MSW,
• Jakub BEDNAREK – Pełnomocnik MSW ds. kontaktów ze związkami zawodowymi.

Stronę związkową reprezentowali:
• Grzegorz NEMS – Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów,
• Mariusz TYL – Przewodniczący KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej,
• Krzysztof OLEKSAK –Przewodniczący ZK ZZS „FLORIAN”,
• Krzysztof HETMAN – Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa,
• Robert OSMYCKI – Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „ Solidarność”,
• Tomasz KRZEMIEŃSKI – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów,
• Zbigniew GŁODOWSKI – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa,
• Sebastian JARYCH – Sekretarz Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „ Solidarność”.

W trakcie spotkania Dyrektor Departamentu Prawnego MSW przekazał przedstawicielom strony związkowej projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw datowany na 27 stycznia 2014 roku, sugerując, że dalsza część spotkania będzie miała charakter konsultacyjny względem ww. projektu. Stwierdził też że jego zdaniem jest to projekt „stary”, gdyż zawiera zapisy zawarte w dokumencie opiniowanym przez związki zawodowe w okresie marca-kwietnia 2013 roku. Ze stwierdzeniem tym stanowczo nie zgodzili się reprezentanci związków zawodowych, zauważając, że mamy do czynienia z nowym projektem, który podlega procedurze konsultacyjnej zgodnie z art. 19 Ustawy o Związkach Zawodowych.

Kilkakrotnie zadane zostało pytanie, czy i kiedy obecny projekt datowany na 27 stycznia br. zostanie przekazany do konsultacji, na które Dyrektor Wereszczyński odpowiedział, że przypuszczalnie tak się stanie. Przedstawiciele strony związkowej podkreślili, że w trakcie spotkania nie jest możliwe wyrażenie opinii w sprawie najnowszego projektu ustawy, gdyż opinię taką mogą wydać wyłącznie uprawnione organy związków zawodowych w trybie przewidzianym ustawą o związkach zawodowych.

Dyrektor Departamentu Prawnego MSW zapewnił, że projekty rozporządzeń do procedowanych obecnie projektów ustaw będą poddane szerokiej konsultacji ze stroną związkową, wykraczającej poza zwyczajowy tryb opiniowania tego typu aktów prawnych.

Kończąc spotkanie, przedstawiciele związków zawodowych jeszcze raz wyrazili oczekiwanie na przesłanie projektu ustawy w trybie art. 19 ustawy o związkach zawodowych.

Wobec braku celowości dalszej kontynuacji spotkania, strony zakończyły je po ok. 30 minutach. Spotkania tego nie można uznać za formę konsultacji społecznej ws. projektu ustawy o komisjach lekarskich, jak również informacji o ww. projekcie. Równocześnie reprezentanci związków zawodowych zadeklarowali, że w każdym czasie są gotowi do rozmów z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa
NSZZ ”Solidarność”
Robert Osmycki

komunikat

Sprawdź również

Obrady KSP NSZZ „Solidarność” z udziałem kierownictwa PSP

Sytuacja finansowa PSP i realizacja tegorocznych podwyżek to niektóre z tematów omawianych na posiedzeniu Rady Krajowej …