Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji skierował do związków zawodowych pismo z prośbą o przedstawienie opinii do projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”.

Jak napisano w uzasadnieniu projektu konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie Odznaki Świętego Floriana ,,Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej” zachodzi w związku ze zmianą upoważnienia ustawowego  zawartego w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 194, z późn. zm.), polegającym na określeniu przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wzoru i sposobu nadawania odznaki Św. Floriana ,,Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”, zwanej dalej „odznaką”, wzoru wniosku o nadanie odznaki, wzoru dyplomu stwierdzającego nadanie odznaki, trybu przedstawiania wniosku o nadanie odznaki, trybu wręczania odznaki wraz z dyplomem oraz sposobu noszenia odznaki.

Wyróżnienie odznaką może zostać nadane strażakom ochotniczych straży pożarnych oraz członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w podziękowaniu za wyjątkową ofiarność i odwagę w realizacji zadań strażaka OSP, a także jest uhonorowaniem zasług odznaczonego na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Ewentualne uwagi do projektu prosimy przekazać do 9 lutego 2024 r.

Projekt wraz z załącznikami, uzasadnieniem i oceną skutków regulacji dostępny jest tutaj.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …