Spotkanie przedstawicieli KSP z Komendantem Głównym

W czwartek 1 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” z kierownictwem Komendy Głównej PSP. Dotyczyło one zasad współpracy oraz najpilniejszych spraw do realizacji.

KG

Stronę służbową reprezentowali: nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowski komendant główny PSP, nadbryg. Józef Galica zastępca komendanta głównego PSP, st. bryg. Paweł Fliszkiewicz prorektor-zastępca komendanta Akademii Pożarniczej – pełnomocnik komendanta głównego PSP ds. związków zawodowych. Związek reprezentowali: przewodniczący KSP NSZZ „S” Bartłomiej Mickiewicz, wiceprzewodniczący KSP NSZZ „S” Tomasz Richert oraz wiceprzewodniczący KSP NSZZ „S” Maciej Łozowski.

Komendant Główny podziękował za szybkie i merytoryczne podejście do tematu tegorocznej podwyżki. Dzięki wspólnemu stanowisku zwiększenie uposażeń powinno trafić do strażaków już w marcu. Jednocześnie zapowiedział niezwłoczne przystąpienie, wspólnie ze stroną związkową, do prac mających na celu określenie priorytetów do regulacji uposażeń w przyszłości.

Komendant Główny przedstawił również założenia polityki kadrowej, deklarując m.in. przestrzeganie czasookresów koniecznych do uzyskania wyższych stopni służbowych. Nawiązał także do kwestii studiów podyplomowych (SPO, SPK). Ilość i rozdział na nich miejsc pomiędzy województwa ma być ściśle powiązany z potrzebami służby. W przypadku studiów przygotowujących do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi honorowane ma być wykształcenie inżynierskie.

Nadbryg. Józef Galica podkreślił natomiast potrzebę niezwłocznego rozpoczęcia prac nad ustawą o ochronie ludności. Zgodził się w tej sprawie z sugestią związkowców, że ustawa nie może wiązać się jedynie z nałożeniem na PSP dodatkowych zadań, ale również z dodatkowym finansowaniem i etatami.

Przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz poruszył kwestię podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych. Storna służbowa zadeklarowała  przedstawienie informacji co do środków przeznaczonych na ten cel.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” zwrócili uwagę na konieczność zapewnienia dodatkowych środków w budżetach komend na wydatki relacjonowane do uposażeń takich jak m.in. rekompensata za przedłużony czas służby czy świadczenie za długoletnią służbę. Przypomniano również, że dzięki mechanizmowi waloryzacyjnemu wzrosły świadczenia mieszkaniowe, co powinno mieć także odzwierciedlenie w budżetach komend.

Związkowcy zasygnalizowali również potrzebę zapewnienia systemowych rozwiązań dotyczących finansowania grup specjalistycznych i motywowania ratowników pełniących w nich służbę.

W temacie zmiany rozporządzenia w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie rozliczania czasu służby strażaków skierowanych na kursy i szkolenia do szkół i ośrodków szkolenia, Komendant Główny zapewnił o pozytywnej opinii projektu. Konieczność jak najszybszego wprowadzenia tych zmian przedstawiciele KSP NSZZ „Solidarność” przedłożyli ministrowi Leśniakiewiczowi na spotkaniu 11 stycznia 2024 r. (pisaliśmy o tym tutaj: https://kspnszz.org/index.php/2024/01/11/podwyzki-dla-funkcjonariuszy-i-cywili-plany-mswia-na-spotkaniu-z-kierownictwem-resortu/).

Strony zadeklarowały dalszą współpracę i potrzebę kolejnych spotkań, na których będą doprecyzowane poszczególne tematy.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …