Prace dotyczące wynagrodzeń pracowników cywilnych

W minionym tygodniu odbyły się dwa spotkania dotyczące sytuacji pracowników cywilnych służb mundurowych podległych MSWiA. W poniedziałek, 22 maja br. odbyło się spotkanie wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych. Rozmawiano m.in. o przyznaniu 20 mln zł, które zostaną przeznaczone na zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników cywilnych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. 26 maja br. obradowała natomiast sejmowa Podkomisja stała ds. modernizacji i rozwoju Policji, SG, PSP i SOP, na której przedstawiono temat statusu prawnego, zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników cywilnych w formacjach resortu.

 729x308 (3)

Na spotkaniu w ministerstwie wiceszef MSWiA poinformował stronę społeczną, że podpisał decyzję o przyznaniu środków finansowych w kwocie 20 mln zł. Środki te stanowią częściową rekompensatę skutków finansowych wprowadzenia nowej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2023 r. i planowanego kolejnego wzrostu od 1 lipca br. Będą one przekazane dla tych pracowników, których wynagrodzenia uległy tzw. „spłaszczeniu”, po wprowadzeniu nowej stawki pensji minimalnej. Sposób rozdysponowania tych środków zostanie określony przez komendantów poszczególnych służb, w porozumieniu z przedstawicielami związków zawodowych pracowników cywilnych.

Podczas spotkania kontynuowano również rozmowy dotyczące ułatwień formalnych dla pracowników cywilnych, którzy chcieliby zostać funkcjonariuszami Policji lub Straży Granicznej.

Ponadto, zgodnie z postulatami strony związkowej, poruszono temat rozpoczęcia prac nad zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnianych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek. Chodzi o nowelizację przepisów dotyczących tworzenia funduszu premiowego dla pracowników cywilnych służb podległych MSWiA.

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” reprezentowana była przez kol. Bożenę Kruk.

sejmcywile2

W dniu 26 maja 2023 r. kol. Sebastian Jarych uczestniczył w posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa – Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

W ramach posiedzenia przedstawiona została między innymi Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat statusu prawnego, zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników cywilnych w formacjach resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz perspektywy zmian w tym zakresie.

Z przedstawionej informacji wynika, iż:

  1. średnie wynagrodzenie pracowników cywilnych wynoszą:
  • w Policji 5069 zł;
  • w PSP 5612 zł;
  • w Straży Granicznej 5103 zł;
  • w Służbie Ochrony Państwa 5953 zł.
  1. W latach 2016-2023 łączna kwota podwyżek wyniosła 2.156 zł na etat (średnio od niespełna 60 % do prawie 75 %).
  2. Z uwagi na praktyczne wstrzymanie podwyżek w latach 2008-2015 poziom wynagrodzeń nie jest zadowalających i konieczne jest wprowadzenie rozwiązań systemowych poprawiających sytuację.
  3. Przedstawiciele Ministra SWiA oraz Sejmu zaapelowali do strony społecznej o przedstawienie konkretnych propozycji oczekiwanych rozwiązań.
  4. S. Jarych poinformował o stanowisku pojętym w dniu 23 maja 2023 r. przez Walne Zebranie Delegatów KSP NSZZ Solidarność, w której wskazano, iż w ocenie KSP NSZZ Solidarność koniecznej jest powiązanie poziomu wynagrodzeń pracowników cywilnych resortu z uposażeniami funkcjonariuszy.
  5. Strona służbowa oraz p. Poseł Jarosław Zieliński – Przewodniczący Podkomisji zadeklarowali gotowość wypracowania rozwiązań polepszających sytuację pracowników cywilnych jeszcze w 2023 r.

sejmcywile

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …