Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyżywienia w PSP

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało związkom zawodowym do opiniowania projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyżywienia w Państwowej Straży Pożarnej.

Projekt zakłada wzrost wartości pieniężnej normy wyżywienia szkolnej („norma SZ”) z 18 zł do 25 zł. Wzrostowi z 18 zł do 25 zł ulegnie także wartość świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie w naturze.

Projekt dostępny jest tutaj: projekt

Minister zwrócił się z prośbą o możliwie jak najszybsze przedstawienie stanowiska względem ww. projektu.

Norma SZ przysługuje w przypadkach, o których mowa w art. 62 ust. 2 pkt 1–3 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej tj. strażakowi:

1. pełniącemu służbę w systemie skoszarowanym w okresie nauki w szkołach Państwowej Straży Pożarnej, odbywania kursów lub udziału w obozach szkoleniowych, z wyłączeniem okresu, w którym przebywa on na urlopie lub przepustce, trwającego co najmniej 24 godziny;

2. podczas długotrwałych akcji ratowniczo-gaśniczych, za które uważa się:

  • każde działanie ratownicze organizowane lub kierowane przez Państwową Straż Pożarną trwające co najmniej 6 godzin, liczonych od chwili przyjęcia informacji o zdarzeniu,
  • pomocnicze specjalistyczne czynności ratownicze wykonywane przez Państwową Straż Pożarną w ramach pomocy udzielanej innym służbom ratowniczym trwające co najmniej 6 godzin,
  • inne działania Państwowej Straży Pożarnej wymagające zgrupowania strażaków przez okres co najmniej 6 godzin w czasie podwyższonej gotowości operacyjnej lub w celu współdziałania z innymi służbami,
  • akcje ratownictwa podwodnego prowadzone przez Państwową Straż Pożarną wymagające wykonania co najmniej jednego cyklu nurkowania;

3. biorącemu udział w ćwiczeniach lub szkoleniach przez okres co najmniej 4 godzin po zakończeniu służby wynikającej z obowiązującego rozkładu czasu służby, o ile przepisy prawa dopuszczają taką możliwość.

4. biorącemu udział w ćwiczeniach, manewrach, szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną trwających co najmniej 8 godzin, a także biorącemu udział w ćwiczeniach i manewrach organizowanych przez inne podmioty, jeżeli organizator nie zapewnia wyżywienia.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …