Posiedzenie Rady KSP NSZZ „Solidarność”

W dniach 25 – 26 września w Mścicach k. Koszalina odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Obrady rozpoczęto od wyjaśnienia spraw wewnątrz związkowych. Rada nie przychyliła się do wniosku formalnego jednego z członków, ingerującego w sprawy innych członków Rady Sekcji. Rada przyjęła wyjaśnienia, że sprawy co do których wyjaśnienia właściwe są zarządy regionów, nie powinny być przedmiotem działań KSP.

Następnie Wiceprzewodniczący Bartłomiej Mickiewicz omówił działania Sekcji od ostatniego posiedzenia Rady. W okresie tym m.in.:

– podczas spotkań z Komendantem Głównym PSP i jego przedstawicielami ustalono:

  • stanowisko ws. ponoszenia przez jednostki organizacyjne PSP kosztów badań niezbędnych do przedłużenia prawa jazdy,
  • stanowisko KG ws. konieczności przywrócenia załącznika nr 7 do przepisu kwalifikacyjnego,
  • omówiono założenia do realizacji porozumienia pomiędzy MSWiA, a związkami zawodowymi, tj. wprowadzenia należności finansowych dla funkcjonariuszy, którzy po osiągnięciu 25 lat służby nadal pozostaliby w służbie,

– podczas spotkań z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (w tym czasie stanowisko to zajmowały, aż trzy osoby) i jego przedstawicielami tematem rozmów były głównie prace legislacyjne dotyczące aktów prawnych związanych z PSP. W głównej mierze dotyczyły one przepisu kwalifikacyjnego, czy też rozwiązań z zakresu podpisanego porozumienia pomiędzy MSWiA, a związkami zawodowymi,

– regularnie spotykano się ze strukturami związku, które wystosowały zaproszenia do KSP,

– wydano negatywną opinię do projektu zmiany rozporządzenia ws. pełnienia służby przez strażaków PSP, który zakładał m.in. możliwość wprowadzenia innych godzin służby dla dowództwa JRG (system dwuzmianowy) oraz nie zaliczanie do czasu służby całego czasu od zadysponowania do powrotu z działań odwodów operacyjnych, oraz wyjazdów do działań poza granice Polski,

– wydano pozytywną opinię ws. zmiany ustawy emerytalnej i niektórych innych ustaw, umożliwiającą wprowadzenie 100 % odpłatności za nadgodziny i usunięcie wymogu 55 lat do przejścia na zaopatrzenie emerytalne,

– wydano pozytywną opinię do zmiany rozporządzenia mundurowego i przygotowano uwagi do kart technicznych wyrobów nowo wprowadzanych sortów, czyli bielizny termoaktywnej, krótkich spodni oraz czapki zimowej.

– uczczono, zgodnie ze stanowiskiem WZD, pamięć bł. Ks. Jerzego Popiełuszko wystawiając wartę przy jego grobie w Dniu Strażaka,

– zainicjowano spotkanie ze stroną służbową odnośnie rozdziału środków na ponadnormatywny czas służby dla poszczególnych województw – głównym założeniem jest równomierny rozdział środków pomiędzy województwa, tak aby zaspakajały one realne potrzeby. Fakt uzupełniania środków na rekompensatę za ponadnormatywny czas służby z budżetu płacowego zgłosiły praktycznie wszystkie województwa.

Rada KSP, z uwagi na brak rozmów o założeniach przyszłorocznej podwyżki i konieczności zmian ustawy emerytalnej w zakresie artykułu 15a, uznała za niezbędne zorganizowanie pilnego spotkania z obecnym Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszem Kamińskim. W tej sprawie Rada przyjęła stosowne stanowisko. Podjęto również uchwałę dotyczącą przedłużających się prac nad przepisem kwalifikacyjnym.

Podczas posiedzenia omówiono również postępy prac nad wprowadzeniem nowego programu ubezpieczeniowego dla strażaków. Poinformowano, że prace trwają, jednak dotychczasowe wyniki nie są zadowalające. Opracowywanie założeń opiera się na pracy zespołu międzyzwiązkowego, powołanego specjalnie do tego celu, w którego składzie są przedstawiciele wszystkich central związkowych działających w PSP.

Na spotkaniu omówione zostały także postępy prac zespołu do spraw przepisów dotyczących czasu służby strażaków. Powołanie zespołu zainicjowane zostało przez NSZZ SOLIDARNOŚĆ. W pracach zespołu uczestniczą przedstawiciele strony służbowej oraz wszystkich central związkowych działających w PSP. Dotychczas zespół spotkał się trzykrotnie. Głównym założeniem prac zespołu zaproponowanym przez NSZZ SOLIDARNOŚĆ jest doprowadzenie do właściwego rozliczania czasu służby strażaków przebywających na wszelkiego rodzaju szkoleniach. Od wielu lat KSP dąży do zmiany tego kuriozalnego dla strażaków przepisu w sposób taki, aby czas służby strażaka na szkoleniu był rozliczany zgodnie z harmonogramem szkolenia, a nie jak dotychczas zgodnie z półrocznym harmonogramem służby. Jak dotąd wszyscy członkowie zespołu zgadzają się co do powyższego założenia, a prace zmierzają w kierunku właściwej zmiany zapisów rozporządzenia. Dodatkowo w ramach zmian przewiduje się wprowadzenie kilku porządkowych poprawek, a także zmniejszenie normatywu godzin do wypracowania za święta przypadające w soboty.

Dyskutowano również o wprowadzonym przez Komendanta Głównego PSP zarządzeniu ws. gospodarki transportowej w PSP. Podczas posiedzenia wyjaśniono, założenia dotyczące korzystania przez związkowców z pojazdów służbowych i podjęto decyzję o monitorowaniu tego zagadnienia. Ustalono, że w przypadku narastania problemu Rada podejmie w tej sprawie działania.

W dalszej części posiedzenia Członek Prezydium Łukasz Latawski złożył sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „V-4 plus – bezpieczeństwo osobiste strażaka” zorganizowanej przez KSP.

Omówiono również bieżące sprawy dotyczące działalności poszczególnych sekcji regionalnych/międzyregionalnych.

1-1

 

1-6

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …