Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 13 czerwca 2024 r. skierował do związków zawodowych pismo z prośbą o przedstawienie opinii do projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Projekt ustawy określa:

  • zadania ochrony ludności w czasie pokoju i w czasie wojny;
  • organy i podmioty realizujące zadania ochrony ludności;
  • zasady planowania ochrony ludności i obrony cywilnej;
  • zasady funkcjonowania systemu wykrywania zagrożeń, ostrzegania, powiadamiania i alarmowania o zagrożeniach;
  • zasady użytkowania i ewidencjonowania obiektów zbiorowej ochrony;
  • zasady funkcjonowania i organizację obrony cywilnej oraz sposób powoływania personelu do obrony cywilnej;
  • finansowanie ochrony ludności i obrony cywilnej.

Autorzy projektu wskazali, że konstrukcja systemu ochrony ludności została oparta o istniejące struktury tak aby optymalnie wykorzystać istniejące zasoby, obejmujące w szczególności potencjał Państwowej Straży Pożarnej, ochotniczych straży pożarnych, struktur zarządzania kryzysowego, systemu powiadamiania ratunkowego, Państwowego Ratownictwa Medycznego, podmiotów leczniczych oraz organizacji pozarządowych.

Ministerstwo zwróciło się z prośbą o przedstawienie stanowiska względem ww. projektu w możliwie najkrótszym terminie.

Cały projekt ustawy wraz uzasadnieniem i oceną skutków regulacji dostępny jest w poniższych linkach:

  1. projekt ustawy;
  2. uzasadnienie;
  3. ocena skutków regulacji.

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …