Komunikat z posiedzenia Prezydium KSP w dniu 12 lipca 2016 roku

W dniu 12 lipca 2016 r.  w  Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 17  w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” poszerzone o przewodniczących sekcji wojewódzkich. W trakcie spotkania omówiono następujące sprawy:

  1. Omówienie spraw wewnętrznych Sekcji:

Prezydium omówiło przebieg Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”
w Tylnej Górze oraz nieformalne spotkanie kilku członków Rady, które miało miejsce
w Kielcach w dniu 5 lipca br. Członkowie Prezydium oraz przewodniczący struktur wojewódzkich przedstawili swoje zdanie, stwierdzając, że działalność struktur związku
jest jasno określona przez Statut Związku oraz stosowne uchwały i regulaminy.
Te struktury są prawnymi i właściwymi miejscami do podejmowania decyzji
w sprawach związkowych. Miejscami właściwymi do wymiany poglądów i ustalania strategii działania są Rada Sekcji czy Prezydium   Przypomniano,
że podstawowym zadaniem związku zawodowego jest realizacja statutowych zadań, czyli walki o wynagrodzenia, właściwe warunki służby oraz rozwiązywanie problemów w jednostkach organizacyjnych w przypadku niewłaściwego traktowania strażaków czy pracowników a nie załatwianie partykularnych interesów. W czasie dyskusji  zwrócono uwagę, że w chwili obecnej należy się skupić na projekcie ustawy modernizacyjnej, nowelizacji ustawy o PSP, nowelizacji przepisu kwalifikacyjnego
i płacowego oraz przepisu mundurowego. Przedstawiciele Sekcji biorą udział
w  zespołach Komendanta Głównego PSP ds. czasu służby, umundurowania oraz doskonalenia zawodowego i reprezentujc stanowisko naszego związku. Jako związek bierzemy udział w grupach roboczych MSWiA ds. nadgodzin; rozliczania ubezpieczeń społecznych za funkcjonariuszy odchodzących ze służby bez uprawnień emerytalnych i rentowych, ds. rozliczania L-4 oraz ds. ustawy modernizacyjnej.

W czasie dyskusji udzielono Przewodniczącemu pełnego poparcia uznając, że nie ma powodów do posądzania Przewodniczącego o brak realizacji nałożonych zadań. Wielokrotnie wskazano, że nieformalne spotkania tworzą niepotrzebnie złą atmosferę, mają charakter obmawiania, rozbijają jedność i są przyczynkiem do osłabienia pozycji negocjacyjnej Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”. Zwrócono też uwagę na inne aspekty zewnętrznych zagrożeń.

 

Podobnie  uznano, że nawoływanie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów jest nieodpowiedzialne i bezpodstawne. Przypomniano, że wniosek taki został postawiony na Radzie Sekcji 20 czerwca br. w Tylnej Górze i upadł on znaczącą liczbą głosów. W związku z powyższym Prezydium Sekcji po konsultacji
z przewodniczącymi struktur wojewódzkich przyjęło Stanowisko ws. zasad reprezentacji organów KSP NSZZ”Solidarność” (przyjęte jednogłośnie) oraz decyzję ws. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów KSP NSZZ”Solidarność” (przyjęte przy jednym głosie wstrzymującym się).

  1. Omówienie projektu Stanowiska Sekcji ws. minimalnych obsad zmian służbowych:

W czasie spotkania omówiono projekt Stanowiska ws. minimalnych obsad zmian służbowych. Po wprowadzeniu poprawek upoważniono Przewodniczącego do jego opublikowania. Uznano, że konieczne jest wystąpienie o zwiększenie minimalnych obsad zmian służbowych, ponieważ w ciągu ostatnich 10 lat zwiększyła się liczba obsługiwanych zdarzeń oraz ich charakter z pojedynczych na masowe. Ponadto wydarzenia te posiadają coraz bardziej skomplikowane formy a także występuje
w nich coraz więcej substancji lub związków niebezpiecznych.

  1. Przyjęcie stanowiska ws projektu ustawy modernizacyjnej

Prezydium omówiło rozmowy odbywające się w grupie roboczej Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. ostatecznego kształtu projektu ustawy modernizacyjnej. Prezydium oraz przewodniczący wskazali, że środki na planowane podwyżki nie spełniają oczekiwań strażaków i pracowników PSP jednak są pierwszymi planowanymi środkami w sposób długoterminowy. Upoważnili również przedstawicieli Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”
w Radzie Dialogu Społecznego przy Prezydencie RP do  podtrzymania Opinii KSP NSZZ”Solidarność” wskazującej rażącą dysproporcję w projekcie ustawy modernizacyjnej pomiędzy środkami brutto na PSP a środkami planowanymi dla OSP
i innych organizacji pomocowych.  Wskazano iż dochodzi do sytuacji w których jednostki ochotniczej straży pożarnej posiadają młodszy i lepszy sprzęt niż zawodowe jednostki PSP, co powoduje znaczącą frustrację. Wskazano również, że PSP posiada mniejsze możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych niż stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

  1. Spotkanie z Komendantem Głównym PSP

Na posiedzenie Prezydium w imieniu Komendanta Głównego PSP przybył
st.bryg. Marek Jasiński – zastępca Komendanta Głównego PSP. W czasie rozmowy przedyskutowano stanowisko Komendanta Głównego  PSP do projektu ustawy modernizacyjnej. Ponadto omówiono postępy prac zespołu ds. umundurowania oraz przygotowania projektu rozporządzenia
o umundurowaniu.  Zastępca Komendanta Głównego PSP odpowiedział również na szereg pytań zadanych podczas spotkania w tym na kwestie zbieranych informacji
z jednostek organizacyjnych PSP takich jak wielkości posiadanych budynków i ich umocowania prawnego. Zastępca Komendanta Głównego PSP wyjaśnił, że do tej pory nie było bazy dotyczącej praw własności obiektów, ich wielkości oraz posiadanych terenów. Przedstawiciele KSP NSZZ”Solidarność” zwrócili uwagę na coraz częstsze sięganie po strażaków w przypadku braku możliwości przybycia jednostek PRM. Wskazano przy tym na konieczność zweryfikowania procedur wysyłania jednostek do takich zdarzeń, ponieważ obecny system jest bardzo kosztowny dla jednostek PSP
a także w sposób znaczący osłabia zabezpieczenie terenu chronionego przed daną jednostkę. Zwrócono uwagę na konieczność przeanalizowania tych wydarzeń
i zasadności dysponowania jednostek PSP przez WCPR-y do zasłabnięć w miejscach publicznych itp. wydarzeń.  Omówiono również kwestie wyjazdów do tzw. zgłoszeń
z monitoringu. Poinformowano Zastępcę Komendanta Głównego PSP, że takie wezwania są nagminne ze względów różnych: obsługa nie potrafi w sposób właściwy obsłużyć urządzeń lub nie zdążają we właściwym czasie zlokalizować wezwania czujek. Bardzo często monitoring jest źle konserwowany i z tego powodu wywołuje fałszywe alarmy. Najtrudniejszymi dla strażaków jest monitoring bez dozoru. Wszystkie te przypadki wywołują konieczność wyjazdu stosownej liczby pojazdów zgodnie z opracowanymi procedurami, a co za tym idzie jednostki ponoszą znaczące koszty. Przedstawiciele KSP NSZZ”Solidarność” wystąpili z wnioskiem dwutorowego rozwiązania sprawy: zmiany procedur wyjazdów do takich zdarzeń (np. sekcja rozpoznawcza zamiast dwóch lub czterech sekcji) jak również stworzenia systemu sankcji finansowych dla właścicieli monitoringu, który jest wadliwy lub źle konserwowany albo obsługa która powinna go obsługiwać tego nie potrafi. W czasie spotkania zwrócono się z pytaniem – gdzie można zwrócić amfibie, które zostały zakupione w 2015 roku jako zakup centralny ponieważ nie spełniają one podstawowych wymogów bezpieczeństwa ich obsługi, są niestabilne, awaryjne i trudne w obsłudze. Zastępca Komendanta Głównego PSP st.bryg. Marek Jasiński poinformował, że zakup amfibii jest przedmiotem kontroli wewnętrznej.

Poniżej Oryginał Komunikatu, wraz ze stanowiskiem i decyzjją Prezydium KSP:

KOMUNIKAT

STANOWISKO PREZYDIUM WS. REPREZENTOWANIA KSP

DECYZJA W SPRAWIE WALNEGO ZEBRANIA

 

Sprawdź również

Ujawniono plany rządu ws. przyszłorocznych podwyżek dla budżetówki

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym przyjęto makroekonomiczne założenia do budżetu państwa na 2025 …