Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

W dniu 04 lutego br. odbyło się w Warszawie w JRG 17 pilne posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa   NSZZ ”Solidarność”, którego głównymi tematami było omówienie wydarzeń następujących od ostatniego posiedzenia oraz przyjęcie planu działania w najbliższych miesiącach.

 

W pierwszej części Przewodniczący KSP NSZZ”Solidarność” poinformował Radę o szczegółach spotkania z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji p. Mariuszem Błaszczakiem oraz Sekretarzem Stanu MSWiA p. Jarosławem Zielińskim, które miało miejsce w dniu 30 grudnia 2015r. (w ramach wspólnego spotkania przedstawicieli związków zawodowych z kierownictwem MSWiA) oraz o dwóch spotkaniach przewodniczących central związkowych w Państwowej Straży Pożarnej z Komendantem Głównym PSP st.bryg. Leszkiem Suskim. Rada po krótkiej dyskusji przyjęła powyższe informacje.

 

W drugiej części posiedzenia Rady omówiono najważniejsze zadania dla Rady oraz tematy, które Rada uważa za priorytety w działaniu:

 • W związku z zaplanowanym w dniu 30 grudnia br. powołaniem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Zespołu ds. Ustawy modernizacyjnej, Rada zaakceptowała kandydaturę Przewodniczącego KSP do składu Zespołu;
 • Rada uznała, że w ramach prac nad Ustawą modernizacyjną w jej projekcie powinno się:
  – zabezpieczyć środki na wzrost wynagrodzeń dla strażaków PSP wraz z przyjęciem rozwiązań zmierzających do wprowadzenia 100% stawki za nadgodziny,
  – zabezpieczyć środki na wzrost wynagrodzeń dla pracowników cywilnych w PSP (KSC oraz pomocniczych) w taki sposób, by środki te można było przeznaczyć na wzrost uposażeń dla już pracujących pracowników,
  – zabezpieczyć środki na pełną wymianę uzbrojenia osobistego
  a w szczególności ubrań specjalnych i ubrań koszarowych strażaków.
  W związku z przygotowywanym projektem rozporządzenia mundurowego w ramach którego, mają zaistnieć modele ubrań specjalnych i koszarowych odpowiadające dzisiejszym potrzebom Rada KSP uważa, że środki posiadane przez komendy powiatowe nie podołają zadaniu wymiany umundurowania, dlatego środki takie powinny być zabezpieczone centralnie,
 • W związku z powołaniem na nową kadencję Rady Dialogu Społecznego przy MSWiA, Rada Krajowej Sekcji NSZZ”Solidarność” desygnowała do jej składu kol. Roberta Osmyckiego i Bartłomieja Mickiewicza.
  Za priorytety zadań dla Rady Dialogu Społecznego, Rada Sekcji uznała:
  – zmianę tzw. Ustawy o L-4 w sposób taki, który dostosuje ją do zasad ogólnych rozliczania zwolnień lekarskich w zakładach pracy oraz uprości procedury rejestrowania i rozliczania zwolnień. Rada przychyla się do propozycji NSZZ Policjantów,
  – zmianę zasad rozliczania funkcjonariusza zwalnianego ze służby bez uzyskania uprawnień emerytalnych lub rentowych. KSP NSZZ”Solidarność” podtrzymuje swoje stanowisko, że koszty rozliczania pojedynczych jednostek organizacyjnych PSP (komend powiatowych/miejskich) są zbyt wielkie i nie do udźwignięcia przez nie. Środki na ten cel powinny być zabezpieczone centralnie.

 

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” przyjęła również jako pilne wystąpienie nowelizacji:

 • rozporządzenia o wynagrodzeniach strażaków PSP w celu wdrożenia podwyżek w roku 2016r oraz doprecyzowania zasad przyznawania dodatku motywacyjnego w ramach zakładanych rozwiązań Ustawy modernizacyjnej,
 • rozporządzenia o czasie służby w części dotyczącej rozliczania czasu służby za święta w soboty (zrealizowanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego) oraz utworzenia zapisów § 16 rozporządzenia pozwalających w sposób uczciwy rozliczać czas przeznaczony na doskonalenie zawodowe, szkolenia, ćwiczenia
  i egzaminy w czasie wolnym strażaków PSP
 • rozporządzenia kwalifikacyjnego strażaków, w zakresie ujętym załącznikiem nr 6 (wygaszonym z dniem 31 grudnia 2013r) ale tylko w części uzasadnionymi potrzebami. Rad KSP NSZZ”Solidarność” wyraża przekonanie, że docelowo powinno się rozważyć analizę całego rozporządzenia pod kątem faktycznych potrzeb służby.

 

W czasie posiedzenia Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” zaopiniowała negatywnie poselski (Nowczesna.pl) projekt zmiany ustawy o związkach zawodowych oraz Kodeksu pracy.

 

Ponadto w czasie posiedzenia omówiono potrzebę uaktualnienia Porozumienia z dnia 29 grudnia 1997r o współpracy pomiędzy Komendantem Głównym PSP a centralami związków zawodowych działających w PSP.

 

 

Omówiono również bieżące problemy występujące w województwach w tym m.in.:

 • kwestię postanowienia Komendanta Głównego PSP o wstrzymaniu awansów na wyższe stanowiska. Poinformowano, że Komendant Główny PSP, podjął czasową decyzję o wstrzymaniu awansów na kierownicze stanowiska oficerskie w celu wyeliminowania sytuacji patologicznych. Polecenie nie dotyczy osób odchodzących na emerytury z niższych stanowisk i konieczności ich uzupełnienia.
 • kwestię postanowienia Komendanta Głównego PSP o wstrzymaniu na czas nieokreślony najnowszych wytycznych byłego Komendanta Głównego PSP ws. zasad zaliczania testów z doskonalenia zawodowego. Przypomniano, że w związku z powyższym obowiązują zasady z lat poprzednich.

 

Po posiedzeniu Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” przedstawiciele KSP NSZZ”Solidarność” przekazali informację
o problemach i działaniach Sekcji w Państwowej Straży Pożarnej, Przewodniczącemu Komisji Krajowej NSZZ”Solidarność” – Piotrowi Dudzie.

Sprawdź również

Wielkopolska sekcja spotkała się w Wolsztynie

W dniach 23-24 maja br. w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa …