W Łańcucie spotkała się Rada KSP

W dniach 16-17 kwietnia br. w Łańcucie (woj. podkarpackie) odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Zebrani omówili bieżącą sytuację w Państwowej Straży Pożarnej i plany działań Związku na najbliższe tygodnie.łańcut

Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in.:

1) planowana na 10 maja demonstracja w Warszawie przeciwko Zielonemu Ładowi – Jak podkreślił przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz zapisy Zielonego Ładu nie tylko dotkną strażaków, tak jak każdego obywatela, indywidualnie, ale również poważnie zagrożą funkcjonowaniu komend. Rozwiązania wdrażane w ramach Zielonego Ładu przełożą się na podwyżki opłat za prąd i ciepło oraz na nowe podatki za energię, a także na zakaz ogrzewania węglem i gazem. Zielony Ład równa się gigantycznemu opodatkowaniu benzyny, a w następnym kroku będzie oznaczał zakaz sprzedaży aut spalinowych. Wzrost cen energii, ciepła czy paliw może poważnie zagrozić płynności finansowej jednostek organizacyjnych PSP w sytuacji już mocno niedoszacowanych budżetów. Zobowiązano przewodniczących do aktywnego przekazywania informacji dotyczących powodów demonstracji i organizacji wyjazdu. Koszty udziału w demonstracji zostaną pokryte ze środków Krajowego Funduszu Strajkowego, a wyjazd można organizować zarówno poprzez regiony jak i branżowe struktury Związku.

2) spotkanie z kierownictwem KG PSP w dniu 15 kwietnia br. – w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego – Komendanta Głównego PSP z przedstawicielami central związków zawodowych działających w strukturach PSP. Celem spotkania było rozpoczęcie cyklu merytorycznych i konstruktywnych dyskusji nad określeniem mechanizmu dojścia do optymalnego systemu wynagradzania w służbie, motywującego strażaków do rozwoju i awansu zawodowego oraz jak najdłuższego pozostawania w służbie.

W spotkaniu stronę służbową dodatkowo reprezentowali bryg. Paweł Frysztak – Zastępca Komendanta Głównego PSP; st. bryg. Paweł Fliszkiewicz Prorektor-Zastępca Komendanta Akademii Pożarniczej – Pełnomocnik Komendanta Głównego PSP ds. Związków Zawodowych i st. bryg. Rafał Zdziennicki – Dyrektor Biura Kadr KG PSP.

KSP NSZZ „Solidarność” reprezentowali przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz wraz z wiceprzewodniczącym Maciejem Łozowskim.

Komendant Główny PSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski po raz kolejny podkreślił, że bezpieczeństwo w służbie, jakość systemu kształcenia, warunki pełnienia służby, wyposażenie osobiste strażaka i motywacyjny system płac są dla niego priorytetem w realizacji celów strategicznych w służbie.

W trakcie dyskusji wszyscy przedstawiciele związków zawodowych, przedstawili merytoryczne uwagi do obecnie funkcjonującego systemu uposażenia oraz nagradzania w służbie i zaproponowali rozwiązania mające na celu polepszenie warunków finansowych strażaków PSP. Przyjęte wspólnie propozycje stanowić będą podstawy do dalszych prac nad motywacyjnym systemem uposażenia.

Dodatkowo strona służbowa przedstawiła ostateczne założenia do zmian w systemie doskonalenia zawodowego w PSP.

3) Program dla PSP – Rada pozytywnie oceniła dokument, który został zaprezentowany w dniu 15 kwietnia Komendantowi Głównemu PSP. Członkowie Rady stwierdzili, że Program powinien ewoluować wraz ze zmieniająca się sytuacją i pojawiającymi się wyzwaniami. Dokument będzie dostępny u przewodniczących struktur wojewódzkich Związku. O kwestiach poruszonych w Programie pisaliśmy tutaj.

4) W przypadku dalszego zwlekania z wdrożeniem zmian do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej Rada KSP upoważniła Prezydium do złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie stwierdzenia zgodności z Konstytucją RP zapisów ww. rozporządzenia dotyczących zaliczenia do czasu służby nie więcej niż 30 minut na bezpośrednie przygotowanie do służby i jej zdanie, rozliczania czasu służby strażaka skierowanego do szkoły lub ośrodka szkolenia PSP oraz nieobniżania normatywu czasu służby w przypadku świąt, które przypadają w sobotę. Wstępne analizy zespołu prawnego KSP dowodzą, iż te zapisy są jednoznacznie niekonstytucyjne, a wyrok w tej sprawie zobowiąże kierownictwo MSWiA do natychmiastowych zmian przepisów.

5) Rada KSP upoważniła Prezydium do przygotowania stanowiska wspólnie z innymi strukturami reprezentującymi mundurowych odnośnie do przygotowywanego wzrostu uposażeń dla nowo wstępujących do służby. Założenia rządowego rozwiązania budzą poważne wątpliwości co do pozytywnych skutków w dłuższej perspektywie czasu i mogą zaprzepaścić politykę budowania progresywnej siatki uposażeń, której miał służyć m.in. kształt tegorocznych podwyżek.

Posiedzenie Rady KSP było także okazją do omówienia problemów z jakimi borykają się struktury Związku w poszczególnych województwach.

łańcut3

łańcut1

łańcut2

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …