16 godzin czy 2 dni? To strażak decyduje, jak rozliczyć opiekę nad dzieckiem

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” Bartłomieja Mickiewicza jednoznacznie stwierdził, że to funkcjonariusz decyduje, czy wykorzysta zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem – w dniach albo w wymiarze godzinowym. Strażak, który wybierze zwolnienie od służby w wymiarze 2 dni – uzyska tym samym prawo do opieki nad dzieckiem w wymiarze 2 dni kalendarzowych.teczka mswia

Z brzmienia art. 188 § 1 ustawy Kodeksu pracy wynika, iż pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Przepis ten ma zastosowanie do funkcjonariuszy podległych ministrowi właściwemu do spraw, z uwagi na brak regulacji odrębnych w tym obszarze.

Z informacji napływających do struktur Związku wynikło, że kierownicy jednostek organizacyjnych często uniemożliwiali wybór sposobu rozliczenia lub interpretowali, że dwudniowe zwolnienie skutkuje zaewidencjonowaniem 16 godzin.

Zgodnie z pismem MSWiA, strażak pełniący służbę w systemie zmianowym, który wybierze rozliczenie dniowe uzyskuje zwolnienie w wymiarze dwóch pełnych dni kalendarzowych pomimo, iż ostatecznie będzie to większa liczba godzin niż 16.

Całe pismo dostępne jest w poniższym linku:

Odpowiedź MSWiA dot. stosowania art 188 kp

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …