Kolejne formy protestu Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”

W czwartek 01 grudnia 2022 r. w formie zdalnej odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Powodem zwołania posiedzenia było omówienie bieżącej sytuacji związanej z akcją protestacyjną i podjęciem decyzji co do dalszych działań.

Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz przypomniał, że formalnie w sporze zbiorowym pozostaje tylko NSZZ „Solidarność”. W ramach prowadzonego sporu Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” zgłosiła następujące postulaty:

  1. wzrost uposażeń o 20 %,
  2. urealnienie budżetów komend w zakresie wydatków rzeczowych,
  3. doetatyzowanie służby w związku z ciągłym wzrostem zakresu zadań realizowanych przez PSP,
  4. wdrożenie w życie zmian rozporządzenia o pełnieniu służby przez strażaków PSP m.in. w zakresie rozliczania czasu służby strażaków skierowanych do szkół i ośrodków szkolenia,
  5. wdrożenie systemowych rozwiązań w zakresie wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP,
  6. urealnienie siatki płac funkcjonariuszy i pracowników PSP w związku z ciągłym jej spłaszczaniem,
  7. urealnienie świadczeń socjalnych wypłacanych strażakom,
  8. zaliczenie do wysługi emerytalnej dodatkowej należności z tytułu wysługi lat, proponowanej przez MSWiA.

Dążąc do realizacji powyższych postulatów, związek prowadził działania dwutorowo:

– negocjując z Premierem RP w celu zwiększenia środków przeznaczonych na wzrost uposażeń państwowej sferze budżetowej,

– negocjując z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu rozdysponowania środków pozostających w dyspozycji resortu.

Odnośnie rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim Związek oczekuje rozpoczęcia prac zespołu Rząd-Solidarność. W przypadku opieszałości strony rządowej KSP podjęła decyzję o gotowości do przeprowadzenia pikiety rotacyjnej.

Przewodniczący KSP przedłożył Radzie warianty wprowadzenia dodatkowego świadczenia stażowego zaproponowane przez MSWiA. Rada oczekuje w tym zakresie realnego świadczenia wraz mechanizmem utrzymania jego wartości. Wliczenie tego świadczenia do emerytury jest spełnieniem jednego z postulatów KSP natomiast proponowany warunek 32-letniego stażu służby, w ocenie Rady jest nie do przyjęcia.

Pozostałe propozycje MSWiA, m.in. zwiększenia świadczeń mieszkaniowych dla strażaków, Rada uznaje za krok w dobrą stronę natomiast będą one mogły zostać poddane rzetelnej ocenie dopiero po przedstawieniu projektów aktów prawnych je regulujących.

Dążąc do jak najszybszego zakończenia rozmów i wypracowania satysfakcjonujących rozwiązań Rada KSP podjęła m.in. decyzję o zintensyfikowaniu działań protestacyjnych (uchwała). Kolejny krok protestu będzie polegać na nieuczestniczeniu w inspekcjach gotowości operacyjnej przeprowadzanych przez zespoły inspekcyjne PSP. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie zostaną przekazane korespondencją związkową do poszczególnych struktur.

Logo_KSP

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …