Nie ma prac nad zmianą emerytur mundurowych!

W odpowiedzi na wystąpienie trzech związków zawodowych funkcjonujących w Państwowej Straży Pożarnej, z dnia 7 września br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że nie prowadzi żadnych prac nad zmianą ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

KW_2109696_DB_plik4__1_-1

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …