Informacja dotycząca emerytur mundurowych

W związku z pytaniami w zakresie projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin informujemy, że zapisy powyższego projektu aktu prawnego dotyczą zmian w zasadach i trybie wydawania zaświadczeń do ustalenia świadczenia emerytalnego. W żadnym razie nie dotyczy to zmian w naliczaniu emerytur. Jeżeli chodzi o naliczanie reguluje to ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w szczególności:

  • dla zatrudnionych przed 1999 r. Art. 15 Ustawy,
  • dla zatrudnionych po raz pierwszy po 1999 r. Art. 15A Ustawy i następne,
  • dla zatrudnionych po dniu 31 grudnia 2012 r. art. 18A Ustawy i następne.

W przypadku zmian zasad naliczania emerytur konieczna jest zmiana ustawowa w powyższym zakresie. W tej chwili w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nie trwają żadne prace związane ze zmianami ustawowymi w powyższym zakresie. Informacje te zostały przekazane przez Sekretarza Stanu w MSWiA Macieja Wąsika na ostatnim spotkaniu z przedstawicielami central związkowych działających w MSWiA o czym informowaliśmy w komunikacie Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Dodatkowo centrale związkowe wystosowały pismo do MSWiA z prośbą o informację oficjalną o ewentualnych pracach nad ustawą emerytalną. W związku z powyższym wszelkie domniemania dotyczące wprowadzania niekorzystnych zmian w zakresie odejść na zaopatrzenie emerytalne są w tej chwili nieuzasadnione.

Pismo_MSWiA_Ustawa_emerytalna-1

Sprawdź również

Wielkopolska sekcja spotkała się w Wolsztynie

W dniach 23-24 maja br. w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa …