Akcja protestacyjna w PSP

Akcja protestacyjna była przedmiotem nadzwyczajnego posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Odbyło się ono 12 października br. w formie zdalnej. Związkowcy omówili dotychczasowe działania i podjęli decyzję co do dalszego postępowania.

10420288_1450416275246427_2595186867733235935_n

Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz zwołał posiedzenie Rady Sekcji z uwagi na przebieg rozmów z Premierem RP i decyzję Komisji Krajowej o zorganizowaniu ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie 17 listopada. Propozycje rządu nie gwarantują skutecznej realizacji postulatów Związku w zakresie przeciwdziałania wzrostowi cen energii, przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu polskiego społeczeństwa oraz nie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom znaczących podwyżek dla pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych w szeroko pojętej sferze finansów publicznych.

W trakcie obrad omówiono przebieg dotychczasowych działań, począwszy od 2 sierpnia br. gdy Krajowa Sekcja Pożarnictwa jako pierwszy ze związków przyjęła stanowisko odnośnie wysokości proponowanego wzrostu uposażeń, poprzez negocjacje z ministrami rządu (22 września br. podczas posiedzenia KK w Zakopanem) oraz premierem Mateuszem Morawieckim (5 października w Warszawie), a przygotowaniach do ogólnopolskiej manifestacji skończywszy. Podkreślono, że między innymi dzięki konsekwentnym działaniom Krajowej Sekcji Pożarnictwa problem uposażeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych budżetówki został jako jeden z trzech głównych postulatów podniesiony przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”. Ponadto przypomniano, że NSZZ „Solidarność” jest jedynym związkiem, który pozostaje w sporze zbiorowym z rządem w zakresie wynagrodzeń sfery budżetowej.

Mając na uwadze wsparcie przygotowań do ogólnopolskiej manifestacji Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” podjęła uchwałę o akcji informacyjnej. Ma ona polegać w szczególności na oflagowaniu budynków komend i pojazdów służbowych, zamieszczaniu informacji o postulatach na terenie komend, ale także w mediach społecznościowych. Działania te rozpoczną się 17 października br., a dalsze kroki będą ustalane z innymi strukturami Związku.

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” zdecydowała również o skierowaniu petycji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z postulatami z branży pożarnictwa. Niezależnie od podwyżek w wysokości 20%, o które walczy cała „Solidarność”, strażacy z KSP za niezbędne uznali:

–    urealnienie budżetów komend w zakresie wydatków rzeczowych,

–    doetatyzowanie służby w związku z ciągłym wzrostem zakresu zadań realizowanych przez PSP,

–   wdrożenie w życie zmian rozporządzenia o pełnieniu służby przez strażaków PSP m.in. w zakresie rozliczania czasu służby strażaków skierowanych do szkół i ośrodków szkolenia,

–    wdrożenie systemowych rozwiązań w zakresie wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP,

–    urealnienie siatki płac funkcjonariuszy i pracowników PSP w związku z ciągłym jej spłaszczaniem,

–    urealnienie świadczeń socjalnych wypłacanych strażakom,

–    zaliczenie do wysługi emerytalnej dodatkowej należności z tytułu wysługi lat, proponowanej przez MSWiA.

Postulaty zostaną oficjalnie przedstawione Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, który ma wziąć udział w najbliższym posiedzeniu Prezydium KSP NSZZ „Solidarność”.

Członkowie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa wyrazili oczekiwanie, że bezprecedensowe zaangażowanie strażaków w realizację zadań związanych z pandemią Covid-19, sytuacją na granicy polsko-białoruskiej oraz obecnym kryzysem związanym z napaścią Rosji na Ukrainę zostaną dostrzeżone i właściwie docenione przez stronę rządową.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …