Wysokość podwyżek i spotkanie z MSWiA omówiono na Radzie KSP

Przyszłoroczna waloryzacja uposażeń była głównym przedmiotem obrad Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, która odbyła się w dniu 2 sierpnia 2022 r. Z uwagi na okres urlopowy posiedzenie Rady przeprowadzono w formie wideokonferencji.

fotostanowisk

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” odniosła się do założeń budżetu państwa na rok 2023. W ocenie Rady propozycja podwyżek w państwowej sferze budżetowej w wysokości 7,8 % jest nieakceptowalna. W tym zakresie poparto oczekiwania Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz pozostałych central, które postulowały o co najmniej 20- procentowy wzrost wynagrodzeń. Rada przyjęła w tej sprawie stosowne stanowisko.

Rada przyjęła również stanowisko ws. sposobu realizacji przyszłorocznych podwyżek. Niezależnie od ich ostatecznej wysokości środki powinny trafić do uposażenia zasadniczego strażaka według ustalonej stawki odpowiadającej grupie uposażenia należnej na danym stanowisku służbowym.

Oba stanowiska dostępne są poniżej.

W dalszej części obrad Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz omówił przebieg spotkania z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciejem Wąsikiem, które odbyło się tego samego dnia. Najważniejszymi z poruszanych zagadnień podczas spotkania były:

  • strona społeczna poinformowała Ministra o coraz dotkliwiej odczuwalnych skutkach inflacji, a w związku z tym przekazano informację o oficjalnym wystąpieniu z żądaniem wzrostu płac w służbie do poziomu co najmniej przekraczającego poziom inflacji w naszym kraju. Dodatkowo Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz zwrócił uwagę na sytuację pracowników cywilnych w naszej służbie, których wynagrodzenia są na bardzo niskim poziomie. Przy aktualnym wzroście poziomu inflacji może to doprowadzić do braku możliwości utrzymania się przez te osoby;
  • poruszono sprawę przekazywania środków finansowych na przeszeregowania grup 2- 5. Poinformowano, że środki nie zostały zabezpieczone we wszystkich jednostkach organizacyjnych, a w związku z tym poszczególni Komendanci nie mają możliwości realizacji uzgodnień rozdziału środków wynikających z porozumienia pomiędzy KG PSP a stroną społeczną w tym zakresie. Minister przekazał informację, iż środki te zostały już zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów i przekazane do budżetów jednostek organizacyjnych, co da możliwość ostatecznej realizacji założeń rozdziału środków w poszczególnych Komendach;
  • KSP NSZZ „Solidarność” przedstawiła założenia do projektu zmiany rozporządzenia płacowego zmieniającego sposób naliczania tzw. dodatku szkodliwego. Zasady zmian zostały omówione jeszcze w 2020 roku podczas posiedzeń Rady KSP. Strona ministerialna pozytywnie odniosła się do propozycji;
  • strona związkowa wyraziła zaniepokojenie z powodu coraz częściej rozpowszechnianych informacji w zakresie rzekomych zmian w zasadach naliczania emerytur dla funkcjonariuszy. Minister stanowczo zdementował te informacje, stwierdzając jednoznacznie, iż w resorcie nie są i nie były prowadzone jakiekolwiek prace w powyższym zakresie. Strona społeczna dla ostatecznego wyjaśnienia powyższej kwestii zwróci się do MSWiA z prośbą o pisemne zajęcie stanowiska w tej sprawie;
  • poruszono kwestię braków środków na tzw. wydatki rzeczowe w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Z informacji otrzymywanych przez stronę społeczną środki finansowe niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostek są niewystarczające w związku z drastycznymi podwyżkami. MSWiA na bieżąco monitoruje ten problem, a Minister zapewnił o odpowiednim dofinansowaniu Komend, tak, aby budżety w tym zakresie były wystarczające;
  • w związku z ustaleniami dotyczącymi zrównania zasad naliczania tzw. pomocy mieszkaniowej dla strażaków z pozostałymi służbami Minister zapewnił, że między innymi ta sprawa będzie przedmiotem negocjacji z Ministerstwem Finansów i powinna zostać zrealizowana od stycznia 2023 roku;
  • omówiono założenia do zmian przepisów w sprawie dodatków funkcyjnych. Tak jak poprzednio chodzi o dostosowanie maksymalnych wartości tego dodatku do pozostałych służb resortu, jak również o koncepcję ustalenia minimalnej wysokości dodatku funkcyjnego. MSWiA prowadzi prace w powyższym zakresie, a wyniki prac zostaną skonsultowane ze stroną społeczną.

W ostatniej części posiedzenia wstępnie omówiono projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. W ocenie Rady przychylono się do postulatu NSZZ „Solidarność” o rozszerzeniu katalogu stanowisk, które mogą zajmować aspiranci jednak niezasadne jest obwarowywanie tego wygórowanymi wymaganiami co do wykształcenia ogólnego. Po szczegółowej analizie projektu Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” sporządzi ostateczną opinię i przekaże w przewidzianym ustawowo terminie.

Stanowiska przyjęte przez Radę KSP:

Stanowisko KSP w sprawie waloryzacji uposażeń w 2023

Stanowisko KSP w sprawie realizacji wzrostu uposażeń

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …