Obradowała Fundacja ,,Solidarni”

W dniu 8 lutego 2022 r. w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie powołanych na nową kadencję organów statutowych Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin „Solidarni”.

fund

W posiedzeniu brali udział:

– Rada Fundacji, którą tworzą Przewodniczący struktur krajowych związków zawodowych działających w PSP: Krzysztof Oleksak – Przewodniczący ZK ZZS „Florian”, Bartłomiej Mickiewicz – Przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność”, Krzysztof Hetman – Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa,

– Zarząd Fundacji, której skład w nowej kadencji jest następujący: Prezes Zarządu Radosław Pełka (ZZS „Florian”), Wiceprezesi Zarządu: Piotr Ciosek (NSZZ „Pracowników Pożarnictwa) oraz Tomasz Richert (KSP NSZZ „Solidarność”), Członkowie Zarządu: Andrzej Skomra (KSP NSZZ „Solidarność”), Andrzej Drzewiecki (NSZZ „Pracowników Pożarnictwa”), Tomasz Podolski (ZZS „Florian”),

– Komisja Rewizyjna: Zbigniew Rogodziński (NSZZ „Pracowników Pożarnictwa), Tomasz Łobos (KSP NSZZ „Solidarność”), Grzegorz Obara (ZZS „Florian”).

Na zaproszenie Rady Fundacji w spotkaniu udział wziął nadbryg. Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny PSP oraz Pani kpt. Edyta Jobda  z  Komendy Głównej PSP, która od lat współpracuje z Fundacją „Solidarni”.

Posiedzenie otworzył Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Rady Fundacji „Solidarni”, który przywitał obecnych na posiedzeniu i przedstawił poszczególnych członków organów statutowych Fundacji. W składach tych organów znalazły się zarówno osoby już bardzo doświadczone w pracy w Fundacji, jak i osoby, które dotychczas nie miały takiego doświadczenia, ale z pewnością mogą wnieść nowe spojrzenie i świerzość w pracy Fundacji.

Przewodniczący Rady Fundacji na ręce przedstawicieli związków zawodowych złożył podziękowania za dotychczasową pracę  dla osób, które w poprzedniej kadencji realizowały zadania w organach statutowych tj. kol. Jackowi Piwińskiemu, Markowi Garniewiczowi, Oktawiuszowi Żebrowskiemu, Cezaremu Krysiakowi

Rada Fundacji zgonie podkreśliła, że będzie podejmować wspólne działania skierowane na wsparcie działalności Fundacji, w szczególności udzielania wszelkiej możliwej pomocy dla inicjatyw Zarządu Fundacji. Przewodniczacy Rady podkreślił iż dotychczasowa wieloletnia współpraca przedstawicieli trzech central w ramach Fundacji jest prowadzona nieodpłatnie i nacechowana jest działaniem ponad podziałami czego wymiernym efektem jest przyznawana pomoc i wsparcie dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

Następnie w swoim wystąpieniu Prezes Zarządu Fundacji Radosław Pełka odniósł się do następujących kwestii:

– podziękował Radzie Fundacji (tj. Krzysztofowi Oleksakowi, Bartłomiejowi Mickiewiczowi oraz Krzysztofowi Hetmanowi) za obdarzenie dużym zaufaniem i jednomyślne powierzenie funkcji Prezesa Fundacji,

– przedstawił informację o działalności statutowej Fundacji oraz skali udzielanej pomocy. Warto podkreślić, że Fundacja udziela corocznie pomocy statutowej na kwotę przekraczającą 1 mln zł. W ostatnich 9 latach łączna pomoc udzielona dla poszkodowanych strażaków i pracowników  PSP oraz członków ich rodzin wyniosła niemal 7 mln zł.

-przedstawił plany na dalszą działalność Zarządu Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem:

  1. a) zorganizowania nowego zespołu, w tym merytorycznie opracowującego wnioski oraz zapewniającego obsługę księgową i prawną, a także plany ściślejszej i intensywniejszej współpracy, w tym wprowadzenie pewnych zmian organizacyjnych – związki zawodowe do 31 marca 2022 r. przekażą Zarządowi Fundacji wnioski i uwagi do statutu Fundacji,
  2. b) popularyzacji działalności Fundacji w strukturach Państwowej Straży Pożarnej wśród strażaków i pracowników cywilnych PSP poprzez ścisłą współpracę ze strukturami Związków Zawodowych, Kierownictwem PSP na poszczególnych szczeblach organizacyjnych, poprawienia wizualizacji działalności Fundacji w mediach,
  3. c) podjęcia działań w zakresie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego – 1%,
  4. d) kontynuowania współpracy z głównym donatorem Fundacji tj. PZU S.A. oraz rozszerzenie współpracy o inne firmy ubezpieczeniowe, które działają w PSP.

Pan Komendant Główny nadbryg. Andrzej Bartkowiak podkreślił potrzebę funkcjonowania i ugruntowaną rolę Fundacji „Solidarni” w strukturach PSP oraz zapewnił o udzielaniu przez Kierownictwo PSP wszelkiego możliwego wsparcia dla działalności organów statutowych. Niezwłocznie zostaną podjęte działania, aby na stronach internetowych wszystkich Komend Wojewódzkich PSP znalazły się linki Fundacji, poprzez które można będzie uzyskać bezpośrednie przekierowanie na stronę Fundacji.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …