Mazowieccy związkowcy dyskutowali o rozdziale pieniędzy dla strażaków.

Uzgodnienia w zakresie specjalnych dodatków motywacyjnych oraz rozdział środków przewidzianych porozumieniem z MSWiA były m.in. przedmiotem rozmów w czasie posiedzenia Mazowieckiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Obrady odbyły się 15 listopada br. w podwarszawskiej Zielonce.

mazowsze

Przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz omówił bieżące działania prowadzone przez Krajową Sekcję Pożarnictwa, a także sytuację w województwie. Dużo uwagi poświecono pracom nad realizacją założeń wynikających z podpisanego z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji porozumienia, dotyczącego między innymi rozdziału środków na przesunięcia w grupach zaszeregowania od 2 do 6. Zebrani krytycznie ocenili propozycję, aby środki na przeszeregowania w zdecydowanej większości trafiły do grup 1-3, a jedynie w niewielkim stopniu na korekty w grupach 6, 7 i 9. Argumentowano, że spłaszczenie siatki płac, powyżej 5 grupy uposażenia jest demotywujące do zajmowania bardziej odpowiedzialnych stanowisk. Przewodniczący zobowiązał się podjąć kroki w celu zmiany zasad rozdziału tych środków zgodnie z oczekiwaniami funkcjonariuszy.

Podczas spotkania przekazano również informację o powołaniu zespołu do spraw zmian w rozporządzeniu o pełnieniu służby przez strażaków. O zmiany w tym akcie prawnym NSZZ „Solidarność” zabiega od wielu lat. Zespół zajmie się między innymi zmianami w zakresie rozliczania czasu służby strażaka na szkoleniach, czy podczas kształcenia w szkołach pożarniczych. Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że czas ten powinien być rozliczany zgodnie z planem szkolenia, a nie harmonogramem półrocznym.

Spotkanie było także okazją do omówienia zasad uzgadniania ze stroną służbową rozdziału środków na specjalne dodatki motywacyjne (6% funduszu płac w 2021 roku). Podkreślono, że środki te to efekt rozmów Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotra Dudy z Premierem RP Mateuszem Morawieckim, a ich wypłata możliwa jest jedynie po dokonaniu uzgodnienia z organizacjami związkowymi.

Na spotkaniu podjęto także decyzje dotyczące bieżących spraw organizacyjnych Sekcji.

mazowsze1

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …