Spotkanie w KG PSP – dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla strażaków PSP i wdrażanie przepisu kwalifikacyjnego

W związku z pojawieniem się informacji w mediach oraz sygnalizowaniu przez przedstawicieli naszego Związku w terenie, że funkcjonariusze służb mundurowych nie są uprawnieni do otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” podjęła natychmiastowe działania w celu wyjaśnienia powyższego problemu.

W dniu 03 kwietnia 2020 roku Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz spotkał się ze st. bryg. Krzysztofem Hejdukiem Zastępcą Komendanta Głównego PSP. Podczas spotkania dokładnie omówiono zagadnienie dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla strażaków. Z informacji przedstawionych na spotkaniu wynika, iż ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ma zastosowanie do strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Powyższy przepis w zakresie trybu i zasad przyznawania zasiłku opiekuńczego odsyła do przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590). Analogicznie, jak przepis art 72a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 r.), który stanowi, że w sprawach związanych z udzielaniem zwolnień od zajęć służbowych oraz sposobu usprawiedliwiania nieobecności w służbie w zakresie nieuregulowanym ustawą o PSP, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W związku z powyższym strażakowi i pracownikowi cywilnemu zwolnionemu od wykonywania służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem nastąpi zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placówki z powodu wirusa i nie wlicza się go do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa przedstawił również bieżące problemy zgłaszane przez członków NSZZ „Solidarność”. Między innymi poruszono sprawę wdrażania nowego przepisu kwalifikacyjnego w jednostkach organizacyjnych PSP. Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” stoi od początku na stanowisku, że żaden strażak nie może stracić finansowo na tym, że zmieniono przepisy w zakresie kwalifikacji. Komendant Główny potwierdził to stanowisko i zaznaczył, że z informacji KG PSP środki na ten cel w poszczególnych Komendach powiatowych/miejskich są wystarczające. Przewodniczący KSP poinformował, że będzie na bieżąco przekazywał informacje o sytuacjach, gdzie strażakom obniżane są grupy zaszeregowania, czy zmniejszane uposażenia tylko z powodu zmian przepisów o kwalifikacjach. Omówiono także propozycje założeń proceduralnych w przypadku, kiedy w wyniku zastosowania nowych przepisów strażacy zostają przypisani do niższych grup zaszeregowania.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …