Terminy ważności badań okresowych, zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i postępowań

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 31 marca 2020 r weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

Przedmiotowa ustawa wprowadza szereg rozwiązań, mających na celu zmniejszenie negatywnych skutków pandemii Covid-19, które dotyczą strażaków.

  1. W art. 15 zzr ustawa wstrzymała bieg terminów materialnych prawa administracyjnego. Oznacza to, iż przewidziane prawem administracyjnym terminy (np. termin na jaki zostało wydane zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ulega zawieszeniu na okres od 14 marca 2020 r do dnia zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego).
  2. W art. 15 zzs ustawa wstrzymuje bieg praktycznie wszystkich terminów procesowych (w postępowaniach sądowych, administracyjnych, komorniczych). Oznacza to, iż na okres od 14 marca 2020 r do dnia zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego zawieszeniu ulegają terminy wniesienia: apelacji, pism, procesowych, odwołań od decyzji, skarg do sądów administracyjnych.
  3. W art. 31k. ustawa przedłuża ważność orzeczeń lekarskich, o których mowa art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499, 1635, 1726 i 2020) do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Całą ustawę znajdziecie w poniższym linku.

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000568/T/D20200568L.pdf

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …