Ustawa o zmianie ustawy emerytalnej i niektórych innych ustaw podpisana

W dniu 13 sierpnia 2019 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Przypomnijmy, że zmiany dotyczą zniesienia wymogu osiągnięcia 55 lat jako jednego z warunków przejścia na emeryturę mundurową oraz wprowadzenia 100 % rekompensaty za ponadnormatywny czas służby.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2019 r.

Prezydent rp

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …