Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz projekt nowelizacji ustawy o PSP

Rada Ministrów zamieściła w wykazie prac legislacyjnych i programowych „Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw”. (Numer projektu UD541).

Projekt jest efektem porozumienia zawartego pomiędzy MSWiA i stroną związkową w dniu 8 listopada 2018 r. Zakłada on wprowadzenie od dnia 1 lipca 2019 roku odpłatności w wysokości 100% za czas służby funkcjonariuszy przekraczających określone normy dla poszczególnych formacji oraz rezygnację z wymogu ukończonych 55 lat uprawniających do nabycia emerytury policyjnej.

Szczegóły znajdują w poniższym linku:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r32672957,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zaopatrzeniu-emerytalnym-funkcjonariuszy-Polic.html

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …