Spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w PSP z przedstawicielami Komendy Głównej PSP

W dniu 15 lutego 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie przedstawicieli central Związków Zawodowych z Komendantem Głównym PSP.Spotkanie dotyczyło następujących kwestii:
1)   uzgodnienia zasad rozdziału środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego PSP na nagrody i zapomogi dla strażaków w kraju w 2019 roku,
2)   uzgodnienia zasad rozdziału oraz wysokość środków finansowych na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy od dnia 01 stycznia 2019 roku, wynikających z zawartego porozumienia między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Związkami Zawodowymi funkcjonariuszy służb mundurowych resortu MSWiA.

3)   uzgodnienia zasad przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych od dnia 01 stycznia 2019 roku, wynikających z programu modernizacji.

Spotkaniu przewodniczył:

1.   gen. brygadier Leszek SUSKI – Komendant Główny PSP,

2.   nadbryg. Marek JASIŃSKI – Z-ca Komendanta Głównego PSP.

Stronę związkową reprezentowali:

1.     Pan Krzysztof ANDURA – Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”

2.     Pan Bartłomiej MICKIEWICZ – Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”,

3.   Pan Krzysztof OLEKSAK – Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian”,

4.   Pan Krzysztof HETMAN – Przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

Stronę służbową reprezentował również:

1.   st. bryg. Marcin WILCZYŃSKI – dyrektor Biura Kadr i Organizacji KG PSP,

2.   bryg. Rafał ADAMIEC – przedstawiciel Komendanta Głównego PSP ds. kontaktów ze związkami zawodowymi,

3.   mgr Stanisław Rybicki – główny specjalista w Biurze Kadr i Organizacji KG PSP.

W trakcie spotkania uzgodniono:

1)  zasady rozdziału środków finansowych na nagrody i zapomogi dla strażaków w kraju na 2019 rok, będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP. W związku z faktem że na poprzednim spotkaniu nie doszło do podpisania porozumienia strony ustaliły że zasady przyznawania nagród z puli Komendanta Głównego pozostaną w bieżącym roku takie same jak w latach poprzednich.

2)  zasady rozdziału oraz wysokość środków finansowych na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy od dnia 01 stycznia 2019 roku, wynikających z zawartego porozumienia między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Związkami Zawodowymi funkcjonariuszy służb mundurowych resortu MSWiA, na poszczególne komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie) PSP funkcjonujące na terenie danego województwa i jednostki centralne. Ustalono konkretne zasady rozdziału środków pomiędzy poszczególne województwa. Uzgodnienia zakładają rozdział w zależności od średniego wskaźnika stażu służby strażaków w każdym województwie. Przy uzgodnieniach założeniem było jak najbardziej sprawiedliwe rozdzielenie środków tak aby były wystarczające dla każdej jednostki organizacyjnej.

3)  w zakresie zasad przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych od dnia 01 stycznia 2019 roku, wynikających z programu modernizacji, przyjęto następujące zasady:

1.  Każda jednostka organizacyjna otrzyma zwiększenie funduszu wynagrodzeń na 2019 r. wynikające z iloczynu kwoty 300 zł i liczby etatów na 2019 r., zarówno w odniesieniu do członków korpusu służby cywilnej (§ 4020 – Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej), jak i w odniesieniu do pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników).

2.  Niedozwolone jest zmniejszanie środków na podwyżki pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (wynagrodzenia finansowane z § 4010) i zwiększanie środków na podwyżki członków korpusu służby cywilnej (§ 4020). W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, zmniejszenia mogą być dokonywane po akceptacji Ministra SWiA.

3.  Pracownikowi, którego wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, należy zapewnić podwyżkę wynagrodzenia do co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1 stycznia 2019 r. 2.250 zł), tak aby nie było konieczności wypłacania wyrównania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Pozostała kwota powinna być przeznaczona na dalsze zwiększenie podwyżki danego pracownika.

4.  Podwyżkami powinni zostać objęci wszyscy pracownicy przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu, na którym zatrudniony jest pracownik.

5.  W odniesieniu do członków korpusu służby cywilnej w pierwszej kolejności z kwoty podwyżki należy sfinansować wzrost wynagrodzenia zasadniczego, dodatku służby cywilnej oraz dodatku za wieloletnią pracę wynikające z indywidualnych mnożników i wzrostu nowej kwoty bazowej na 2019 r. (1.916,94 zł), tj. o 43,10 zł, a następnie przeznaczyć również na podwyżkę pozostałą do rozdysponowania kwotę. W przypadku gdyby przyznanie podwyżki członkom korpusu służby cywilnej powodowało przekroczenie – ustalonej w wewnętrznej tabeli płac górnej wartości mnożnika dla danej kategorii zaszeregowania – należy odpowiednio zwiększyć dotychczasową ustaloną w tabeli wartość mnożnika. Nowa ustalona wartość mnożnika nie może przekraczać wartości określonych dla danego stanowiska w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.

6.    W ramach kwoty 300 zł powinny być dokonane:

1)      podwyżki wynagrodzeń pracowników w równej kwocie, przy czym w przypadku:

a)      członków korpusu służby cywilnej – kwota podwyżki obejmie również sfinansowanie wzrostu kwoty bazowej,

b)      pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – podwyżka obejmuje wzrost wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników wynagrodzenia (np. premia, dodatek specjalny),

dokonanie podwyżek w równej kwocie należy uznać za zrealizowane, kiedy wzrost wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia (oprócz dodatku za wieloletnią pracę/wysługę) będzie jednakowy dla każdego pracownika.

2)      zwiększenie dodatku za wieloletnią pracę/wysługę lat,

3)      zabezpieczenie środków na wzrost wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń (nagrody uznaniowe, jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop) – 5%.

Mając na względzie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, kierownicy jednostek organizacyjnych PSP uzgodnią z zakładową organizacją związkową zasady podziału kwot środków na podwyżki.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …