Komunikat z posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ 12.02.2019 r.

W dniu 12 lutego 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Celem posiedzenia było omówienie sytuacji w Państwowej Straży Pożarnej oraz bieżących działań podejmowanych przez KSP.

W trakcie spotkania poruszono następujące zagadnienia:

 • Omówiono spotkanie związków zawodowych grupy wyszehradzkiej zrzeszającej poza NSZZ SOLIDARNOŚĆ centrale pożarniczych związków zawodowych z Czech, Słowacji, Węgier. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie służby w straży pożarnej. Prezydium postanowiło rekomendować Radzie KSP kontynuację współpracy i zorganizowanie następnej konferencji grupy w roku 2019;
 • Omówiono postulaty Komisji Krajowej NSZZ Solidarność dotyczące sfery budżetowej. Ustalono, że Przewodniczący KSP wystąpi z prośbą do Piotra Dudy o pilne spotkanie w celu omówienia postulatów, które dotyczą także naszej służby;
 • W związku ze zgłoszeniem przez Komisję Krajową postulatu odmrożenia waloryzacji płac w sferze budżetowej Prezydium postanowiło rekomendować Radzie KSP podjęcie na najbliższym posiedzeniu stanowiska w sprawie objęcia niniejszym rozwiązaniem PSP. W związku z brakiem waloryzacji od wielu lat budżety poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP w ostatnich latach w zakresie bieżącej działalności (podnoszenie stanowisk służbowych, awansów w stopniach służbowych itp.) są bardzo ograniczone. W związku z powyższym Prezydium postuluje urealnienie budżetów jednostek organizacyjnych PSP w zakresie wydatków bieżących tak aby poszczególni Komendanci mogli realizować bieżącą politykę kadrową bez przeszkód;
 • Omówiono proces wymiany ubrań specjalnych. Po otrzymaniu przez KSP sygnałów z różnych części Polski o wadach i złej jakości ubrań przekazano informacje bezpośrednio Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej. Z informacji członków Prezydium Komenda Główna podjęła działania sprawdzające w powyższym zakresie. Przewodniczący KSP zobligował członków Prezydium do monitorowania sytuacji i przekazywaniu informacji w zakresie jakości środków ochrony indywidualnej. Za niewłaściwą uznano również praktykę stosowaną w niektórych komendach, gdzie ubrania specjalne nowego wzoru zalegają na magazynach. Uniemożliwia to wyrobienie opinii docelowych użytkowników pod kątem przygotowania kolejnych zakupów ubrań. Dodatkowo poruszono sprawę problemów z określeniem rodzajów działań do jakich można używać poszczególnych elementów ubrania specjalnego. Z informacji spływających do Prezydium wynika, że w niektórych województwach przełożeni zabraniają np. używać przy akcjach związanych z ratownictwem technicznym tzw. kurtki lekkiej. W przekonaniu członków Prezydium są to błędne interpretacje dlatego postanowiono wystąpić do Komendantowi Głównego PSP o skierowanie do jednostek organizacyjnych pisma z jednoznacznymi wytycznymi w tym zakresie;
 • Prezydium przeanalizowało problem stawki za ponadnormatywny czas służby w 2019roku. Z uwagi na tegoroczną podwyżkę uposażeń wzrasta również stawka za nadgodziny, jednak budżet w tym zakresie pozostaje niezmienny od wielu lat. Postanowiono rekomendować Radzie KSP podjęcie stosownego stanowiska i jednoczesne zwrócenie się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zwiększenie środków na wypłatę za czas ponadnormatywny już w 2019 roku;
 • Przewodniczący KSP poinformował że Komenda Główna PSP jest gotowa do powołania zespołu do opracowania rozwiązań w zakresie czasu służby strażaków. Zespół rozpocznie pracę niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi z pozostałych związków zawodowych działających w PSP w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do tegoż zespołu;
 • Omówiono działania CFBT.PL promujące profilaktykę antynowotworową wśród strażaków. Jedną z inicjatyw była m.in. promocja filmiku poruszającego tą problematykę (jest on dostępny m.in. na profilach stronach i profilach społecznościowych strażackiej Solidarności). W uzgodnieniu z przedstawicielami CFBT.PL Prezydium KSP wystąpi do Komendanta Głównego PSP z prośbą o rozpowszechnianie filmu na wszystkich stronach internetowych jednostek organizacyjnych PSP;
 • Omówiono problemy zgłoszone do KSP z poszczególnych jednostek organizacyjnych związku z terenu Polski. Wpłynęły informacje z :
  • Komisji Zakładowej w Gdańsku,
  • Komisji Zakładowej w Świdnicy,
  • Komisji Zakładowej w Głubczycach.

Wszystkie zgłoszone sprawy zostały omówione  i przekazane do wyjaśnienia członkom Prezydium Rady KSP.

 

 

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …