Home / Baner / Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa 19-20.02.2019 rok.

Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa 19-20.02.2019 rok.

W dniach 19-20 lutego 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

Gośćmi posiedzenia byli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski.

Minister Jarosław Zieliński w swoim wystąpieniu pogratulował członkom Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ wyboru do władz związku. Zaznaczył, że Krajowa Sekcja Pożarnictwa  NSZZ SOLIDARNOŚĆ jest największym związkiem zawodowym w Państwowej Straży Pożarnej i współpraca z tą strukturą jest dla Pana Ministra priorytetem. Jarosław Zieliński omówił założenia i dalsze plany związane z podpisanym porozumieniem pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych działających w MSWiA, a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Omówiono również zasady rozdziału środków na podwyżki dla strażaków i pracowników cywilnych w roku 2019.

Jarosław Zieliński odpowiadał również na pytania członków Rady KSP dotyczące prac nad przepisem kwalifikacyjnym w PSP. Członkowie Rady KSP przekazali Ministrowi informacje, że jest to regulacja bardzo oczekiwana przez całe środowisko strażaków i należy wprowadzić je w życie jak najszybciej.

Podczas spotkania z Komendantem Głównym PSP poruszono sprawę profilaktyki antynowotworowej w PSP m.in. w kontekście zakupu pralnic do ubrań specjalnych. Komendant Główny poinformował, że zakupy takie są realizowane sukcesywnie, a Komenda Główna widzi problem i stara się go rozwiązywać. Omówiono sprawę braków kadrowych na stanowiskach dowódczych w województwach – na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Poruszono również temat strażaków, którzy zdali egzamin Z22 i Z23 w kontekście ich awansu. Komendant Główny poinformował że przeanalizuje sprawę i podejmie działania, co do ustalenia skali problemu, a następnie jego rozwiązania.

Poruszono sprawę jakości ubrań specjalnych zakupywanych przez jednostki organizacyjne. Komendant Główny poinformował, że po wniosku Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa w tej sprawie, podjęto działania sprawdzające w tym zakresie, a ich wyniki zostaną przekazane KSP.

Komendant Główny zauważył również, że niedopuszczalne jest aby nowe ubrania specjalne zalegały w magazynach, co nie pozwala na ich przetestowanie przez strażaków pod kątem realizacji dalszych zakupów. Zakupione ubrania powinny być na bieżąco wydawane strażakom z jednostek ratowniczo – gaśniczych gdyż tylko tak można zdobyć informacje, co do jakości wykonania i uwag użytkowych.

Przewodniczący KSP poinformował Radę o działaniach podejmowanych przez Prezydium od ostatniego posiedzenia Rady:

 • 18 stycznia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium, na którym był również obecny Komendant Główny PSP.

Po przedstawieniu nowego składu Prezydium w dyskusji z Komendantem poruszono następujące sprawy:

 • Wprowadzenie przepisu kwalifikacyjnego – KG poinformował, że projekt rozporządzenia po poprawkach uzyskał akceptację MSWiA,
 • Zmiany rozporządzenia w sprawie pełnienia służby przez strażaków – Prezydium KSP wystąpiło z inicjatywą powołania zespołu, który przeanalizowałby obecne zapisy i zarekomendował niezbędne poprawki do rozporządzenia,
 • Godziny nadliczbowe dowódców i zastępców dowódców JRG – poinformował, że funkcjonariusze pełniący służbę na powyższych stanowiskach mogą pełnić służby w godzinach nadliczbowych i systemie zmianowym, jednak musi to mieć logiczne uzasadnienie na przykład duża absencja chorobowa w danej jednostce, czy też prowadzenie długotrwałych akcji ratowniczych,
 • Dodatkowe zarobkowanie – Komendant Główny poinformował, że nigdy nie zabraniał nikomu dodatkowego zarobkowania, jednak jako nadzorujący Państwową Straż Pożarna musi dbać o to aby funkcjonariusze przybywali na służbę wypoczęci i zdolni do pracy.
 • Dodatek szkodliwy – zwrócono uwagę na skomplikowane zasady naliczania tego dodatku i jego niską wysokość,
 • Umundurowanie strażaków – KG poinformował, że trwają prace nad wprowadzeniem nowych sortów m.in. dla grup specjalistycznych
 • Montowanie czujek tlenku węgla przez strażaków PSP – według informacji Prezydium po spotkaniu KG doprecyzował zasady udzielania pomocy przez strażaków przy montażu czujek.
 • W dniu 22 stycznia br. odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium z udziałem Wiceministra Jarosława Zielińskiego i Komendanta Głównego PSP na spotkaniu między innymi omówiono poniższe sprawy:
 • wprowadzenie przepisu kwalifikacyjnego w Państwowej Straży Pożarnej – minister potwierdził wcześniejsze informacje KG ale też nie określił konkretnego terminu ukazania się nowego rozporządzenia,
 • zespół roboczy do spraw postulatów z porozumienia z MSWiA
 • Projekt Rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych – przekazano opinię KSP w tym zakresie.
 • 1 lutego br. w MSWiA odbyło się spotkanie związków zawodowych z przedstawicielami ministerstwa dotyczące rozdziału środków przeznaczonych na podwyżki dla pracowników cywilnych w 2019 roku. KSP reprezentowali: Bartłomiej Mickiewicz, Damian Kochoń oraz Kamila Kamińska.
 • 4 lutego br. Krzysztof Andura oraz Bartłomiej Mickiewicz uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami KG PSP. Spotkanie miało na celu:
 • rozdział, pomiędzy poszczególne województwa, środków finansowych potrzebnych na realizację tegorocznych podwyżek ,
 • uzgodnienie zasad rozdziału funduszu nagród i zapomóg na rok 2019 będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP,

Na spotkaniu w powyższych sprawach nie osiągnięto porozumienia. Strona służbowa poinformowała jednak o przychyleniu się do pomysłu powołania zespołu ds. czasu służby.

 • 4 lutego br., w przeddzień Światowego Dnia Walki z Rakiem, KSP włączyła się do akcji informacyjnej o zagrożeniach nowotworami wśród strażaków poprzez publikację filmiku na stronie internetowej i profilach społecznościowych. Filmik przygotowało stowarzyszenie cfbt.pl oraz osoby współpracujące. Na kolejnym spotkaniu z Komendantem Głównym, KSP zwróciła się z wnioskiem o publikację filmiku na stronach jednostek organizacyjnych PSP. Działania z cfbt.p koordynował Maciej Łozowski.
 • 7 lutego br. Krzysztof Andura oraz Bartłomiej Mickiewicz uczestniczyli odprawie rocznej kadry kierowniczej PSP.
 • 12 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium. Omówiono m.in.
 • współpracę w ramach tzw. grupy wyszechradzkiej (związki zawodowe strażaków ze Słowacji, Czech i Węgier oraz Polski),
 • postulaty Komisji Krajowej NSZZ Solidarność dotyczące sfery budżetowej,
 • proces wymiany ubrań specjalnych,
 • problem stawki za ponadnormatywny czas służby w 2019roku,
 • problemy zgłoszone do KSP z poszczególnych jednostek organizacyjnych związku z terenu
 • W dniu 15 lutego br. Krzysztof Andura oraz Bartłomiej Mickiewicz uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami KG PSP.

Spotkanie miało na celu:

 • uzgodnienia zasad rozdziału środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego PSP na nagrody i zapomogi dla strażaków w kraju w 2019 roku,
 • uzgodnienia zasad rozdziału oraz wysokość środków finansowych na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy od dnia 01 stycznia 2019 roku, wynikających z zawartego porozumienia między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Związkami Zawodowymi funkcjonariuszy służb mundurowych resortu MSWiA.
 • uzgodnienia zasad przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych od dnia 01 stycznia 2019 roku, wynikających z programu modernizacji.

 

W dalszej części posiedzenia Rada KSP podjęła uchwały dotyczące bieżącej działalności Sekcji:

 • Uchwała nr 8/2019 w sprawie dysponowania rachunkiem bankowym KSP,
 • Uchwała nr 9/2019 w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Krajowej Sekcji Pożarnictwa w podzespole do spraw służb mundurowych zespołu branżowego usług publicznych Rady Dialogu Społecznego,
 • Uchwała nr 10/2019 w sprawie powołania zespołów problemowych Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ,
 • Uchwała 11/2019 w sprawie organizacji spotkania grupy wyszehradzkiej w 2019 roku,
 • Uchwała nr 12/2019 w sprawie objęcia patronatem i dofinansowaniu konkursu plastycznego organizowanego przez Muzeum w Przeworsku.

Rada KSP przyjęła również stanowisko w sprawie wystąpienia do MSWiA w sprawie dodatkowych środków na pokrycie wydatków związanych z godzinami nadliczbowymi strażaków w roku 2019.

Na posiedzeniu postanowiono również wystąpić do Przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy w celu jak najszybszego spotkania. Spotkanie będzie miało na celu omówienie działań KSP w najbliższym czasie a dodatkowo przedstawienie sytuacji w PSP w kontekście ostatnich działań Komisji Krajowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

Członkowie Prezydium KSP przedstawili Radzie informacje z bieżącej działalności. Omówiono sprawy zgłoszone z poszczególnych jednostek organizacyjnych związku do Prezydium w tym:

 • Stanowiska Komisji Zakładowej z KM PSP w Gdańsku
 • Informację z Komisji Zakładowej w Świdnicy
 • Informację o pracach związanych z przygotowywanym nowym programem ubezpieczeniowym dla strażaków.

 

Sprawdź również

IMG_4420a

Spotkanie związkowe na Podkarpaciu

W dniach 9-10 czerwca br. odbyło się spotkanie Porozumienia Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego. ...