Komunikat z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

W dniu 18 stycznia 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Gościem posiedzenia był Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski, któremu towarzyszyli Dyrektor Gabinetu KG bryg. mgr inż. Tomasz Kołodziejczyk oraz bryg. mgr inż. Rafał Adamiec. Komendant Główny pogratulował Przewodniczącemu Krajowej Sekcji Pożarnictwa, oraz całemu Prezydium wyboru, oraz życzył powodzenia w pracy związkowej na rzecz członków NSZZ SOLIDARNOŚĆ oraz wszystkich funkcjonariuszy PSP, oraz pracowników cywilnych naszej formacji.

Prezydium KSP omówiło bieżące działania jakie będą podejmowane przez KSP. Prezydium podjęło Decyzję o kontynuowaniu współpracy z organizacjami międzynarodowymi, a do tego zadania wyznaczono kolegę Leszka Błaszczyka. Dodatkowo zaproponowano utworzenie zespołów roboczych które będą pracowały nad konkretnymi zagadnieniami. Prezydium ustaliło wstępne składy zespołów które zostaną przedstawione jako propozycje Radzie Krajowej Sekcji Pożarnictwa.

Po omówieniu bieżących spraw organizacyjnych dotyczących działań Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ na spotkaniu z Komendantem Głównym PSP omówiono następujące zagadnienia:

  • Wprowadzenie przepisu kwalifikacyjnego – Przedstawiciele NSZZ SOLIDARNOŚĆ podkreślili, że rozporządzenie kwalifikacyjne jest bardzo oczekiwane przez środowisko strażaków i wymaga jak najszybszego wprowadzenia w życie. Komendant Główny stwierdził że dokłada wszelkich starań aby rozporządzenie jak najszybciej weszło w życie, jednak w dalszym ciągu trwają uzgodnienia w MSWiA. Komendant Główny poinformował, iż w ostatnich dniach dokonano ostatnich poprawek, które zostały zaakceptowane przez stronę ministerialną i przepis powinien niebawem trafić na ścieżkę legislacyjną.
  • Zmiany rozporządzenia w sprawie pełnienia służby przez strażaków – Członkowie Prezydium KSP NSZZ SOLIDARNOŚĆ poruszyli sprawę potrzeby zmian w przepisach dotyczących rozliczania czasu strażaków przebywających na szkoleniach w szkołach lub ośrodkach szkolenia PSP. Komendant Główny poinformował, że zdaje sobie sprawę, iż te przepisy wymagają dopracowania i poinformował, że w najbliższych dniach zostanie powołany zespół służbowo związkowy do opracowania zmian w powyższym przepisie.
  • Godziny nadliczbowe dowódców i zastępców dowódców JRG – poruszono sprawę pełnienia służby przez dowódców i zastępców dowódców JRG w godzinach nadliczbowych. Komendant Główny poinformował, że tak jak ustalono na poprzednim spotkaniu funkcjonariusze pełniący służbę na powyższych stanowiskach mogą pełnić służby w godzinach nadliczbowych i systemie zmianowym, jednak musi to mieć logiczne uzasadnienie na przykład duża absencja chorobowa w danej jednostce, czy też prowadzenie długotrwałych akcji ratowniczych. Powodem wprowadzenia ograniczeń były przypadki nieuzasadnionego ciągłego pełnienia przez dowódców i zastępców dowódców JRG służb w podziale bojowym, co ma negatywny wpływ na tok pełnienia służby. Komendant Główny podkreślił, że obostrzenia, poza dowództwem JRG  nie dotyczą innych stanowisk.
  • Dodatkowe zarobkowanie – przedstawiciele Prezydium KSP poinformowali Komendanta Głównego o potrzebie reorganizacji zasad udzielania zgód na dodatkowe zarobkowanie wśród strażaków, w zakresie wprowadzenia między innymi trybu odwoławczego, jeżeli kierownik jednostki organizacyjnej nie wyrazi zgody na dodatkowe zarobkowanie. Komendant Główny poinformował, że nigdy nie zabraniał nikomu dodatkowego zarobkowania, jednak jako nadzorujący Państwową Straż Pożarna musi dbać o to aby funkcjonariusze przybywali na służbę wypoczęci i zdolni do pracy. Przy zachowaniu tych warunków zgody na pracę dodatkową będą udzielane zgodnie z dotychczasową praktyką.
  • Dodatek szkodliwy – omówiono zasady naliczania dodatku szkodliwego w PSP. Przedstawiciele KSP poinformowali Komendanta Głównego o sygnałach ze strony załogi, że zasady naliczania dodatku szkodliwego są skomplikowane i obliczanie go jest bardzo kłopotliwe. Zaproponowano uproszczenie zasad naliczania dodatku szkodliwego. Komendant Główny stwierdził, że także zauważył ten problemem. Komenda Główna pracuje również nad zwiększeniem kwoty za dodatek szkodliwy tak aby była ona kwotą wymierną dla strażaków. Zdecydowano, że w pracach nad tym projektem wezmą udział również przedstawiciele NSZZ SOLIDARNOŚĆ.
  • Umundurowanie strażaków – na spotkaniu poruszono sprawę dodatkowego umundurowania strażaków. Komendant Główny poinformował, że trwają prace nad wprowadzeniem dodatkowych sortów mundurowych dla grup specjalistycznych m.in. dla grup wodno nurkowych do prac podczas działań na wodzie.
  • Montowanie czujek tlenku węgla przez strażaków PSP – temat poruszono w związku z napływającymi do Prezydium KSP sygnałami, że w niektórych województwach pojawiły się polecenia aby strażacy montowali czujki tlenku węgla u każdego kto zgłosi się do jednostki PSP. Komendant Główny poinformował, że takie działania mogą mieć miejsce ale tylko w określonych przypadkach. Państwowa Straż Pożarna jest formacją, która ma obowiązek pomagać obywatelom, jednak głównym zadaniem PSP są działania ratowniczo – gaśnicze. Komendant Główny poinformował, że jego zdaniem strażacy PSP mogą montować urządzenia do wykrywania tlenku węgla dla samotnych osób starszych, które nie mają możliwości otrzymania znikąd pomocy. Podkreślił również, że nie mogą być to jednak sytuacje nagminne zaburzające tok pełnienia służby przez strażaków.

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …