Posiedzenie Podzespołu ds. Służb Mundurowych Rady Dialogu Społecznego

Przewodniczący podzespołu Problemowego ds. Służb Mundurowych RDS zwołał na dzień 13 października 2017 roku posiedzenie podzespołu.

W porządku obrad najbliższego posiedzenia zaplanowano mi.in dyskusję w temacie:
1. art. 15a Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;
2. projektu nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw – w zakresie zmian w zasadach rozliczania zwolnień lekarskich funkcjonariuszy;
3. podziału środków na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych na rok 2018.

Poniżej oficjalne pismo RSD, oraz pismo Przewodniczącego KSP w sprawie zwołania posiedzenia.

PISMO RDS

PISMO KSP

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …