Komunikat z posiedzenia Podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego

W dniu 13 października 2017r. w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie odbyło się posiedzenie  Podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego.

Podczas posiedzenia strona rządowa udzielała informacji zgodnie z przedstawionymi pytaniami strony społecznej;

 1. W sprawie projektowanej zmiany art.15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…. )Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z powodu nieobecności Sekretarza Stanu Jarosława Zielińskiego – członka stałego Zespołu, informacji udzielił Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA Dariusz Atłas. Poinformował, że prace nad nowelizacją art.15a „straciły impet”, ponieważ dotychczas nie wzięto pod uwagę włączenia w ustawę emerytalną funkcjonariuszy KAS (d. Służby Celnej) – którzy nabędą takie same prawa jak funkcjonariusze MSWiA oraz Służby Więziennej. Dariusz Atłas udostępnił (do wiadomości Zespołu) przygotowany projekt ustawy o nowelizacji art.15a. Poinformował przy tym, że projekt ma charakter roboczy i nie może być w tej chwili przekazany do analizowania przez stronę społeczną.
  Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” wyraził głębokie niezadowolenie z przedstawionej informacji, argumentując to tym,
  że o konieczności włączenia do ustawy emerytalnej służb mundurowych funkcjonariuszy KAS (d. Służby Celnej) wiadomo było co najmniej od roku. Nie należało zatem informować na kwietniowym posiedzeniu Zespołu,że projekt ustawy będzie przedmiotem konsultacji w ciągu najbliższych tygodni. Przewodniczący NSZZ Policjantów zauważył, że opóźnienie wynika z braku uzgodnień wspólnych pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministerstwem Finansów, co nie jest do końca zrozumiałe.
 1. W sprawie projektu nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw – w zakresie zmian w zasadach rozliczania zwolnień lekarskich funkcjonariuszy, informacji udzielił Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA. Poinformował, że projekt ustawy zgodnie z procedurą legislacyjną został skierowany do Stałego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów gdzie nie otrzymał pełnej aprobaty. W chwili obecnej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie się starało wyjaśnić zastrzeżenia i wątpliwości. Nie znany jest termin, kiedy projekt ustawy może zostać zaakceptowany i skierowany do Sejmu RP.Przewodniczący ZZS Florian wyraził w imieniu strony społecznej głębokie niezadowolenie przedstawioną odpowiedzią. Stwierdził, że trudno uznać argumenty przedstawione w przypadku projektu który nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa. Wskazał przy tym, że opóźnienia w pracach generują dodatkowe koszty w obsłudze obecnego systemu rozliczania zwolnień lekarskich.
 1. W sprawie podziału środków na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych na rok 2018, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA potwierdził doniesienia medialne o tym, że Rada Ministrów na wniosek Ministra Mariusza Błaszczaka zwiększyła środki na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych o kwotę dodatkową (ponad ustawę modernizacyjną) o 150 mln złotych oraz dodatkowo o kwotę 15 mln złotych dla Policjantów posiadających dodatek stołeczny (ok. 9.200 osób). Dodał, że MSWiA planuje na wdrożenie podwyżek dla najmniej zarabiających funkcjonariuszy od maja 2018r. Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA. Poinformował przy tym, że nie przewiduje się wzrostu funduszy wynagrodzeń dla pracowników cywilnych. W trakcie dyskusji Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA nie potrafił udzielić odpowiedzi na pytania: jak kwota 150 mln zł, zostanie podzielona pomiędzy służby resortu i jaką resort przyjął definicję „najmniej zarabiających funkcjonariuszy”.
 1. W sprawach wniesionych Przewodniczący NSZZ Policjantów oraz Przewodniczący ZZS Florian zauważyli, że brak osób umocowanych do przedstawiania pełnych wyjaśnień lub projektów, powoduje osłabienie dialogu społecznego w jego formalnych ramach. Wskazano przy tym,
  że np. informacje o podwyżkach dotarły do strony społecznej drogą medialną zamiast drogą zasad dialogu społecznego.
  Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” złożył pytanie czy trwają formalne lub nieformalne prace nad nowelizacją ustawy
  o Państwowej Straży Pożarnej. Ponieważ żaden z przedstawicieli MSWiA nie posiadał upoważnienia do odpowiedzi na powyższe pytanie, Przewodniczący Zespołu zobowiązał MSWiA do przekazania odpowiedzi pisemnej.

 

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …