Posiedzenie Rady Fundacji ,,SOLIDARNI”

W dniu 23 marca 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej  PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Fundacji ,,Solidarni” którą tworzą przewodniczy trzech central związkowych działających w strukturach PSP t., KSP NSZZ Solidarność, ZZS Florian i NSZZ Pracowników Pożarnictwa. W posiedzeniu udział brali Przewodniczący Zarządu Fundacji wraz z zastępcami oraz Dyrektor Operacyjny ,,MENTOR” SA. Głównymi tematami posiedzenia rady była ocena bieżącej pracy fundacji oraz omówienie wraz z zarządem głównych założeń i planów, które stoją przed fundacją w 2017 roku.  Szczegółowo omówiono aktualną sytuację związaną z funkcjonowaniem programu ubezpieczeniowego  ,,PSP 2014” w kontekście pozyskiwania i rozliczania środków w ramach dywidendy na statutową działalność fundacji. W tym kontekście zwrócono uwagę, iż zasadnym byłoby zbadanie rynku ubezpieczeniowego pod kontem aktualnych propozycji ubezpieczeń OC dla strażaków. W najbliższym czasie takie zapytanie w imieniu trzech central związkowych wystosuje broker ubezpieczeniowy MENTOR SA. Uznano, iż ważnym celem jest zintensyfikowanie działań zmierzających do jak najszerszego informowania środowiska pożarniczego o pomocy i wsparciu, jakie można uzyskać w ramach statutowej działalności, jaką realizuje nasza fundacja a także współpraca z innymi fundacjami o zbliżonym profilu działania np. z Fundacją Dorastaj z Nami.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …