Komunikat z posiedzenia Podzespołu ds. służb mundurowych przy Radzie Dialogu Społecznego

W dniu 8 września 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Mariusza Tyla. W spotkaniu oprócz statutowych członków Podzespołu, strona rządowa reprezentowana była przez Jarosława Zielińskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. NSZZ SOLIDARNOŚĆ reprezentował Bartłomiej Mickiewicz.

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

 1. Informacja o przyjętych zasadach funkcjonowania prac podzespołu ds. służb mundurowych przy Zespole Problemowym ds. usług publicznych.
 2. Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat oceny organizacji i zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO pod względem:
  1. liczby funkcjonariuszy;
  2. wykonywanych zadań;
  3. nadgodzin i sposobu rozliczenia;
  4. nagród, wyróżnień.
  5. Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat art. 15 „a”.
  6. Dyskusja na temat projektu ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020 – stopień zaawansowania prac, możliwości zmiany jej kształtu i wysokości zaproponowanych kwot itp. (dwie ustawy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz         Ministerstwa Sprawiedliwości).

 

Spotkanie rozpoczęto od przyjęcia przez Podzespół, na podstawie wcześniej rozesłanych członkom Podzespołu zasad funkcjonowania prac podzespołu problemowego ds. służb mundurowych przy Zespole problemowym ds. usług publicznych RDS.

Następnie przystąpiono do dyskusji nad pkt 2 porządku obrad czyli informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat oceny organizacji i zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO pod względem: liczby funkcjonariuszy, wykonywanych zadań, nadgodzin i sposobu rozliczenia oraz nagród i wyróżnień.

Wiceminister Jarosław Zieliński powiedział, że najlepszą oceną, jak zostały zorganizowane Światowe Dni Młodzieży oraz Szczyt NATO jest to, że było bezpiecznie. Dodał, że największym dowodem tego jest aplauz jaki spotykał naszych funkcjonariuszy na ulicach m.in. Krakowa. Następnie podkreślił zaangażowanie funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Straży Granicznej, Służby Celnej oraz wszystkich innych służb, którzy dbali o bezpieczeństwo podczas szczytu NATO i ŚDM.

Ponadto, Jarosław Zieliński, wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że wypłacane są rekompensaty za ponadnormatywny czas pracy oraz zostały przekazane nagrody tym, którzy byli zaangażowani w zabezpieczenie ŚDM i Szczyt NATO, nie tylko kadrze dowódczej, ale również pozostałym funkcjonariuszom.

Następnie jeżeli chodzi wypłaty funkcjonariuszom zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za ponadnormatywny czas służby – Władysław Budzeń, Dyrektor Departamentu Budżetu w MSWiA poinformował, iż na ten cel przeznaczono ok.10 mln zł.

Jeżeli chodzi o ustawę modernizacyjną Władysław Budzeń, Dyrektor Departamentu Budżetu w MSWiA powiedział, że ostateczne decyzje zapadną na wrześniowym posiedzeniu Rady Ministrów. Pan Dyrektor poinformował , iż na tą chwilę w budżecie są środki na wzrost uposażeń o 1,3 % z tytułu planowanego wzrostu wskaźnika cent towarów i usług. Oznacza to że przeciętna podwyżka od 1 stycznia 2017r. dla funkcjonariusza to jest ok. 55 zł., dla pracownika ok. 40 zł.

Z dodatkowych ustaleń co do środków dla Służb na 2017 rok Pan Dyrektor poinformował, że istnieje koncepcja Ministerstwa Finansów aby od października 2017 roku podwyżka dla służb wynosiła średnio 200 PLN wliczając w tę kwotę środki na obligatoryjną waloryzację uposażeń.

Taka sytuacja ma miejsce na tym etapie kształtowanie budżetu na 2017 rok nie mniej jednak MSWiA nie zaprzestaje swoich działań mających na celu zabezpieczenie środków w ustawie budżetowej na zapisów zawarte w projekcie ustawy modernizacyjnej służb mundurowych i liczy tu na wsparcie związków zawodowych działających w tych służbach.

Kolejny punkt spotkania był poświęcony art. 15 „a” Ustawy o Zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Informację na ten temat przedstawiła przedstawicielka Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW. Poinformowała, że przychylając się do postulatów zgłaszanych przez funkcjonariuszy, przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. proponuje się dokonanie nowelizacji art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym mającej na celu umożliwienie tym funkcjonariuszom doliczania okresów pracy do wysługi emerytalnej, według następujących reguł:

 1. doliczanie tych samych okresów i w takim samym wymiarze procentowym do podstawy wymiaru emerytury, w jakim mogą sobie doliczać je funkcjonariusze, przyjęci do służby po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1999 r.,
 2. okresy pracy będą doliczane na wniosek funkcjonariusza, jeżeli jego emerytura będzie wynosiła mniej niż 75% podstawy jej wymiaru:
 3. po osiągnięciu przez niego 55 lat

lub

 1. jeżeli będzie posiadał co najmniej 20 lat służby.

Wskazany warunek posiadania 20 lat służby ma zachęcić funkcjonariuszy do dłuższego pozostania w służbie.

Przedstawiona propozycja nie uwzględnia możliwości doliczania do wysługi emerytalnej okresów pracy funkcjonariuszowi (emerytowi policyjnemu), który nie osiągnął jeszcze wieku 55 lat lub nie posiada co najmniej 20 lat służby, ale stał się inwalidą (ma ustalone prawo do policyjnej renty inwalidzkiej).

Zauważono również, że działanie prowadzone od wielu lat przez związki zawodowe służb mundurowych dają wymierne korzyści dla funkcjonariusz i pozwolą naprawić tę sytuację.

 

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …