Posiedzenie Krajowej Sekcji Pożarnictwa 20,21-06-2016 KOMUNIKAT

W dniach 20 i 21 czerwca 2016r.  w Ośrodku Szkolenia Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”.

W czasie posiedzenia rozpatrzono wiele ważnych spraw dla związku i służby:

  1. Informacja przewodniczących o sytuacji w województwach:

Na początku posiedzenie przewodniczący struktur wojewódzkich poinformowali
o wydarzeniach i problemach w swoich województwach.

Z wypowiedzi tych wynikało, że  istotnym problemem jest blokada Komendy Głównej PSP w przyznawaniu dodatku motywacyjnego dla stanowisk kierowniczych
i dowódczych w komendach powiatowych i miejskich. Brak możliwości realizowania systemu motywacyjnego zaczyna powodować pewne perturbacje w funkcjonowaniu komend oraz jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Kolejnym utrudnieniem są przedłużające się procedury mianowania na stałe kandydatów na stanowiska dowódcze.  Wydłużające się oczekiwania na wydanie zgody ze strony Komendanta Głównego PSP na mianowanie dowódców JRG, powoduje rozstrojenie prawidłowego funkcjonowania jednostek.

W niektórych województwach występują pytania o rozliczenie czasu służby
w czasie  Szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży. Trwają rozmowy lub negocjacje w celu równomiernego i sprawiedliwego wykorzystywania środków na nadgodziny.

Kolejnym problemem zgłoszonym przez przewodniczących struktur wojewódzkich to kwestia minimalnych stanów osobowych. Coraz większym problemem jest realizowanie zadań w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, w których w czasie służby przebywa 6 lub 7 strażaków. W toku dyskusji uznano, że należy powtórnie wrócić do wniosku o dodatkowe etaty dla Państwowej Straży Pożarnej dla PSP w ramach ustawy modernizacyjnej 2017-2020. Jednocześnie Rada KSP NSZZ”Solidarność” uznała, że należy powrócić do przeanalizowania minimalnych stanów osobowych
i wyznaczonych na tej podstawie stanów osobowych w województwach. W tej sprawie Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” przyjęła odrębne Stanowisko.

W województwie podlaskim nadal nie rozwiązano problemu ponad dwudziestu podoficerów, którzy od ponad trzech lat są na stanowiskach strażackich, a ich dodatki służbowe nie przekraczają 80 zł. Ich problem był przedmiotem interpretacji ówczesnego posła PiS, a obecnie Sekretarza Stanu MSWiA  – Jarosława Zielińskiego. Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” przyjęła odrębne Stanowisko
w związku z brakiem działania nowego Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku w tej sprawie.

W czasie informacji przewodniczący struktur wojewódzkich sekcji regionalnych poinformowali, że w ostatnim czasie powstało 11 nowych organizacji związkowych.

  1. Wybory uzupełniające do Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”:

W czasie posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”  dokonano wyborów uzupełniających do Prezydium KSP. W związku ze złożonymi rezygnacjami ze składu Prezydium KSP odwołano  Tomasza Kabata oraz Arkadiusza Przybyłę. Na wniosek Przewodniczącego KSP z funkcji wiceprzewodniczącego odwołano Leszka Błaszczyka.
W ich miejsce oraz w miejsce vacatu wybrano:
– Artura Kołtona – na Wiceprzewodniczącego (małopolska),

– Łukasza Latawskiego –  na członka Prezydium (opolskie),

– Tomasza Lewndowskiego  – na członka Prezydium (wielkopolska),

– Łukasza Stefańskiego – na członka Prezydium (zachodnio-pomorskie).

W związku z tym Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ” Solidarność” pracować będzie w składzie:

Robert Osmycki – Przewodniczący

Damian Kochoń – Wiceprzewodniczący,

Wiesław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący,

Artur Kołton – Wiceprzewodniczący,

Sebastian Jarych – Sekretarz,

Bartłomiej Mickiewicz – Sekretarz,

Piotr Grabowski – członek,

Łukasz Latawski – członek,

Tomasz Lewandowski – członek,

Maciej Łozowski – członek,

Mariusz Morawski – członek,

Mariusz Rosiński – członek

Łukasz Stefański – członek,

  1. Informacja o działaniach od ostatniego posiedzenia:

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący KSP oraz przedstawiciele KSP, którzy brali udział w pracach różnych gremiów, przedłożyli informację o wydarzeniach jakie miały miejsce od ostatniego posiedzenia Rady KSP.
Poinformowano o posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego przy Prezydencie RP, posiedzeniach Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA, posiedzeniach grup roboczych FDS MSWiA, ds. ustawy modernizacyjnej, ds. rozliczania ubezpieczeń społecznych oraz  ds. nadgodzin. Ponadto poinformowano o rozpoczęciu prac Zespołu Komendanta Głównego PSP ds. doskonalenia zawodowego.

Poinformowano również o spotkaniu z Komendantem Głównym PSP i jego przebiegu. W niniejszym punkcie przedstawiono również informacje o pracach Fundacji „Solidarni” oraz przedłożono informacje o sprawozdaniu Zarządu Fundacji „Solidarni”.

  1. Omówienie i przyjęcie opinii ws. ustawy modernizacyjnej, oraz Stanowisk KSP:

Spośród spraw omawianych przez Radę Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZ”Solidarność” było przygotowanie, omówienie i przyjęcie opinii ws. projektu Rządowego tzw. ustawy modernizacyjnej. Szczegóły  przedstawione zostaną odrębnym dokumentem – tj. opinią w tej sprawie.

W czasie kolejnych punktów posiedzenia Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” przyjęła Stanowiska ws. uwolnienia dodatków motywacyjnych w komendach wojewódzkich, powiatowych i miejskich, Stanowisko
ws. minimalnych stanów osobowych oraz Stanowisko ws. uregulowania zatrudnienia podoficerów w Komendzie Miejskiej PSP w Białymstoku. W związku
z przyjętym Stanowiskiem ws. podoficerów w KM PSP Białystok, Rada KSP zobowiązała Przewodniczącego so wystąpienia do Komendanta Głównego PSP
z pytaniem (wnioskiem) o zbadanie czy taka patologiczna sytuacja dotyczy jedynie KM PSP Białystok, czy też podobne sytuacje istnieją w innych komendach powiatowych i miejskich.

  1. Informacje o zmianie jednego z ubezpieczycieli.

W czasie posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” gość Rady, pan Stanisław Szwed – Grupa Brokerska MENTOR SA, poinformował o zmianie operatora (ubezpieczyciela) dodatkowego ubezpieczenia NNW,
z dotychczasowego – HESTIA SA , na PZU Życie SA.  Zmiana  spowodowana była faktem wypowiedzenia warunków umowy przez poprzedniego operatora ze względu na straty ponoszone w ramach jego obsługi. Pan Stanisław Szwed poinformował, że w ramach ogłoszonego konkursu, zgłosiło się kilkanaście firm,  z pośród których najciekawszą ofertę przedstawiło PZU Życie SA. Pan Stanisław Szwed poinformował, że NNW na nowych zasadach wchodzi od
1 lipca br., dlatego też osoby objęte tym ubezpieczeniem powinny pilnie skontaktować się  z osobami obsługującymi daną jednostkę organizacyjną
o dokładne szczegóły.

  1. Sprawy wniesione.

W punkcie tym zgłoszono wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidaność”. W wyniku dyskusji członkowie Rady KSP uznali, że nie ma żadnych merytorycznych podstaw do zwoływania NWZD i w głosowaniu wniosek odrzucono bardzo dużą przewagą głosów.

 

 

 

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …