Akty prawne – PSP

Otwórz lub pobierz w formacie PDF

1. Ustawa o PSP
2. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
3. Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym
4. Rozporządzenie o krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym
5. Rozporządzenie o ramowej organizacji komend
6. Rozporządzenie ws. stanowisk służbowych
7. Rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP
8. Rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków PSP
9. Rozporządzenie w sprawie urlopów strażaków PSP
10. Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań okresowych i testów sprawności fizycznej
11. Rozporządzenie w sprawie wyposażenia komend
12. Rozporządzenie ws. szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków PSP
13. Rozporządzenie ws. warunków przyznawania wyróżnień strażakom PSP
14. Rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków PSP
15. Rozporządzenie w sprawie równoważnika za umundurowanie
16. Rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na lokal mieszkalny
17. Rozporządzenie w sprawie równoważnika za remont albo za brak lokalu
18. Rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych strażaków PSP
19. Rozporządzenia ws. świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej
20. Rozporządzenie ws. opiniowania służbowego strażaka PSP
21. Rozporządzenie  ws. nagród i zapomóg dla strażaków PSP
22. Rozporządzenie ws. trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków PSP
23. Rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa, technik pożarnictwa lub strażak
24. Rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania
 25. Rozporządzenie ws. okresów zaliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie przez strażaka PSP prawa do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania