Prezydium KSP o nowym przepisie kwalifikacyjnym oraz rozdziale podwyżek i nagród

W Warszawie, w dniu 03 listopada 2021 roku, odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Głównym tematem spotkania było przekazanie informacji i ustalenie dalszych działań Związku w kontekście realizacji porozumienia z MSWiA oraz KG PSP dotyczącego rozdziału środków na podwyżki uposażeń w 2022 roku, funduszu nagród, zmian w kwalifikacjach oraz powołanych zespołów roboczych.

prezydium2Przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz ze szczegółami omówił założenia podpisanych porozumień. Poinformował, że środki na odmrożony już w roku 2021 fundusz nagród będą przekazane na konta poszczególnych komend już na początku listopada.

Ważne jest to, że rozdział tych środków musi zostać uzgodniony z organizacjami związkowymi działającymi w każdej jednostce organizacyjnej. Przewodniczący poinformował, że w razie braku porozumienia w tej sprawie należy niezwłocznie informować Krajową Sekcję Pożarnictwa, która będzie podejmować stosowne działania.

Środki zostaną przekazane na paragraf nagrodowy, jednak wypłacone zostaną w formie specjalnego dodatku motywacyjnego (zgodnie z kwalifikacją środków przez Ministra Finansów). Dodatkowy atut to wysokość przekazanych pieniędzy – będzie to 6% budżetu płac danej jednostki organizacyjnej, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w każdym przeciętnym roku budżetowym. W związku z tym środki średnio na etat wynosić będą od 3500 do ponad 4000 złotych w zależności od budżetu danej Komendy.

Omówiono postępy prac zespołu do spraw analizy przepisu kwalifikacyjnego i płacowego w Państwowej Straży Pożarnej. Członkami zespołu są również przedstawiciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa. Zespół ma za zadanie opracowanie całościowej koncepcji kwalifikacji w Państwowej Straży Pożarnej. Z uwagi na ogrom pracy i duży zakres tematyczny prace zespołu nie zakończą się na pewno w bieżącym roku. Przygotowując kompleksowe, korzystne i sprawiedliwe rozwiązania dla wszystkich strażaków konieczne są długotrwałe prace i szerokie negocjacje, tak aby przepisy były przygotowane właściwie.

Zespół przeanalizował różne rozwiązania struktury kwalifikacyjnej. Do dalszych rozważań przyjęto koncepcję zakładającą zmniejszenie ilości stanowisk, ale z możliwością awansu poziomego na każdym z nich (umożliwienie awansu wraz ze wzrostem stażu i doświadczenia bez konieczności kończenia kolejnych szkół, gdzie zawsze jest lista osób oczekujących). Docelowo pozwolić to ma również na zwiększenie różnic pomiędzy grupami. Założono również możliwość obejmowania niektórych stanowisk aspiranckich przez podoficerów i oficerskich przez aspirantów. Jako niezbędne uznano unormowanie kwestii opiniowania służbowego.

W ramach prac zespołu poruszono również kwestię rozdziału środków wynikających z zapisów porozumienia z MSWiA. Wyliczono, że PSP dysponuje na ten cel kwotą 10 mln złotych. Pierwotnym założeniem było rozdysponowanie tej kwoty na nowe rozwiązania kwalifikacyjne dla strażaków, jednak z uwagi na brak możliwości tak szybkiego procedowania nowego przepisu zespół stanął przed koniecznością rozdysponowania tych środków w inny sposób. Podczas spotkania podkreślono, iż zasada wzrostu wynagrodzenia wszystkich o taki sam procent („każdemu po tyle samo”) nie powinno już dłużej mieć zastosowania.

Zauważając fakt spłaszczenia uposażeń w PSP i przedstawione wyliczenia, które wskazują, że aby zwiększyć różnice w grupach uposażenia do co najmniej 100 zł między grupami potrzeba około 180 mln złotych rocznie zespół podjął decyzję, żeby środki te rozdysponować w grupy 1-3, jak również wprowadzić korekty dla grup 6, 7 i 9. To rozwiązanie wydaje się najbardziej rozsądne na tym etapie. NSZZ „Solidarność” dołoży wszelkich starań, aby nowa koncepcja kwalifikacji w PSP wiązała się z przeznaczeniem na ten cel dodatkowych środków finansowych.

Przewodniczący KSP przekazał informację o dążeniu do jak najszybszego powołania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zespołu, o którym mowa w podpisanym porozumieniu. W tym celu Przewodniczący odbył szereg spotkań przedstawiając konieczność jak najszybszego powołania powyższej grupy roboczej. Grupa ta zgodnie z założeniami zajmie się dodatkami o charakterze socjalnym w służbach mundurowych – analizą i wypracowaniem możliwie jednolitych rozwiązań, a także stworzeniem systemu zachęcającego do pozostania w służbie dla funkcjonariuszy (progresywny dodatek służbowy, czy zmiany w strukturze dodatku stażowego).

Przewodniczący KSP podkreślił konieczność uzgadniania w poszczególnych komendach rozdziału środków w wysokości 74,94 zł, które trafią do budżetów komend od stycznia 2022 roku. Zgodnie z ustaleniami z KG PSP rozdział tych środków podlega uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych. Przewodniczący zwrócił uwagę na konieczność sprawiedliwego podejścia do rozdysponowania tych środków w ramach każdej jednostki organizacyjnej. Zdaniem Przewodniczącego KSP niedopuszczalnym jest, aby te środki zostały przekazane w całości na nowo wprowadzony dodatek funkcyjny. Każda z jednostek organizacyjnych ma inne potrzeby, a założeniem przekazania wolnych środków do budżetów komend było takie, że w każdej z nich uzgodni się najwłaściwszy sposób rozdziału i cele dla tych środków.

Dodatkowo Przewodniczący KSP przypomniał, że konieczność uzgadniania rozdziału tych środków wynika z podpisanego z Komendantem Głównym PSP porozumienia, a każda próba łamania go przez stronę służbową spotka się ze zdecydowaną reakcją NSZZ „Solidarność”. Ta sama zasada dotyczy rozdziału środków na specjalne dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy. Sprawa ta została poruszona na spotykaniu z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów Piotrem Patkowskim, w którym uczestniczył Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz.

Kolejnym ważnym tematem omawianym podczas posiedzenia było rozliczanie czasu służby strażaków, którzy zdecydowali się przyjąć dodatek funkcyjny. Zdaniem NSZZ „Solidarność” w trakcie okresu rozliczeniowego istnieje możliwość nadpracowania i bieżącego odbierania godzin, a dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego ponadnormatywny czas służby zostanie zaewidencjonowany. Temat ten będzie przedmiotem dalszych rozmów ze stroną służbową.

Prezydium KSP przyjęło Stanowisko w sprawie wsparcia dla funkcjonariuszy chroniących granice Rzeczpospolitej Polskiej.

Dodatkowo przyjęto Stanowisko w sprawie programu modernizacji w Służbie Więziennej. Jak wynika z informacji od członków NSZZ „Solidarność” w służbie więziennej działania resortu sprawiedliwości są w zakresie programu modernizacji służby więziennej niewystarczające. W związku z tym Prezydium popiera działania Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność” w dążeniu do zmian modernizacyjnych w SW.

Ponadto Prezydium omówiło i podjęło decyzję w sprawach organizacyjnych związanych z bieżącą działalnością naszego Związku.

prezydium

Sprawdź również

Ujawniono plany rządu ws. przyszłorocznych podwyżek dla budżetówki

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym przyjęto makroekonomiczne założenia do budżetu państwa na 2025 …