Home / Baner / Komunikat z posiedzenia Rady KSP

Komunikat z posiedzenia Rady KSP

W dniach 22-23 czerwca 2021 r., w Sulejowie (województwo łódzkie), odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Było to pierwsze od ponad roku posiedzenie stacjonarne.

W posiedzeniu uczestniczył Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak oraz Łódzki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Janowski.

sulejów

Po przywitaniu uczestników przez Przewodniczącego KSP Bartłomieja Mickiewicza głos zabrał Komendant Główny PSP. Podziękował za wkład NSZZ „Solidarność” w rozwój naszej formacji i merytoryczną współpracę. Komendant poprosił również o dalsze wsparcie inicjatyw podejmowanych przez kierownictwo PSP na rzecz poprawy warunków służby i uposażeń funkcjonariuszy. W czasie dyskusji z przedstawicielami poszczególnych województw Komendant Główny PSP nakreślił kierunki rozwoju szkolnictwa w PSP oraz jednoznacznie zadeklarował wyegzekwowanie od kierowników jednostek organizacyjnych pokrywania kosztów związanych z delegowaniem strażaków do szkół pożarniczych, w myśl obowiązujących przepisów.

Komendant Główny PSP podkreślił także znaczenie dodatku funkcyjnego, nad wprowadzeniem, którego trwają obecnie prace. Zapowiedziano również prace nad znowelizowaniem przepisu kwalifikacyjnego. W ocenie Komendanta Głównego pozwoli on właściwie zaszeregować wielu specjalistów z różnych dziedzin, o co m.in. postulowali uczestnicy posiedzenia.

Członkowie Rady KSP zwrócili uwagę na konieczność dokończenia prac nad Rozporządzeniem o czasie służby strażaka, w kontekście między innymi rozliczania czasu służby strażaków podczas szkoleń.

sulejow1

W dalszej części posiedzenia odbyły się wybory uzupełniające do Prezydium Rady. W wyniku tajnego głosowania Rada zaakceptowała kandydatów zaproponowanych przez Przewodniczącego KSP, a tym samym trzy wakaty w Prezydium zajęli:

– Łukasz Kapica (woj. łódzkie),

– Leszek Pelc (woj. podkarpackie),

– Tomasz Richert (woj. pomorskie).

Przewodniczący KSP wskazał kol. Tomasza Richerta jako jednego z wiceprzewodniczących.

Rada KSP przyjęła także stanowisko w sprawie prac nad programem modernizacji służb mundurowych. W ocenie Rady kolejna ustawa modernizacyjna jest niezbędna do prawidłowego rozwoju naszej służby w kontekście nowych wyzwań, z którymi mierzy się PSP. Stanowisko załączono do komunikatu.

Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia kol. Tomasza Richerta do Zarządu Fundacji Solidarni, która zajmuje się pomocą poszkodowanym funkcjonariuszom i pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom ich rodzin.

Kol. Leszek Pelc przedstawił projekt medalu oraz sztandaru KSP, których realizacja byłaby uczczeniem 40-lecia Związku i Sekcji. Członkowie Rady przeanalizują projekty, a decyzja o ich ewentualnym wdrożeniu zapadnie na kolejnym posiedzeniu.

Rada omówiła propozycję MSWiA do zmian zawartych w projekcie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2021 roku. Rada pozytywnie oceniła propozycję wprowadzenie prawa wyboru zasad obliczania emerytury, takie ustalenia zapadły na spotkaniu w dniu 25 maja 2021 r., jednak podkreślono, że w dalszym ciągu projekt nie spełnia oczekiwań wyrażonych przez Związek w stanowisku z dn. 11 marca 2021 r.

sulejow2

Uczestnicy posiedzenie wymienili także doświadczenia różnych województw w zakresie programów do ewidencji czasu służby.

Kol. Maciej Łozowski poinformował, że w trakcie realizacji jest druk raportu dotyczącego minimalizacji narażenia strażaków na toksyczne produkty pożarowe. Raport jest wynikiem prac naukowców i został zlecony przez Związek Zawodowy Straży Pożarnych Wielkiej Brytanii (Fire Brigades Union of United Kingdom). Zawiera on istotne informacje, pozwalające na zrozumienie złożonej natury wyzwania, jakim jest skuteczna profilaktyka nowotworowa wśród strażaków. Analiza treści niniejszego opracowania z pewnością nasunie szereg wniosków i pozwoli wypracować skuteczne sposoby poprawy sytuacji również wśród polskich strażaków. Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” pozyskała raport dzięki współpracy z cfbt.pl. Cfbt.pl, na czele z Szymonem Kokotem zapewniło także jego tłumaczenie.

Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz przypomniał, że Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o skorzystaniu z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w temacie emerytur stażowych. Pomimo, że projekt bezpośrednio nie dotyczy funkcjonariuszy poproszono, aby nasze struktury włączyły się w akcję zbierania podpisów.

Sprawdź również

widzimysienademonstracji

Zielony Ład? Zatrzymajmy to szaleństwo!