Home / Relacje z posiedzeń / Relacja z posiedzenia Rady KSP NSZZ ”Solidarność” – komunikat

Relacja z posiedzenia Rady KSP NSZZ ”Solidarność” – komunikat

KOMUNIKAT

KomunikatWisnicz_Page_1W dniach 03-04 lipca odbyło się w miejscowości Nowy Wiśnicz posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.
Spotkanie rozpoczęło się od odczytania oświadczenia przewodniczącego komisji rewizyjnej kol. Tomasza Łoboza dotyczącego kontroli prawidłowości dokumentacji i środków finansowych KSP. Jak wynika z oświadczenia.
Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie sytuacji wdrażania nowych umów ubezpieczeniowych w ramach programu „STRAŻAK” dla funkcjonariuszy, pracowników i ich rodzin oraz emerytów i rencistów.
W związku z sygnałami, że nie we wszystkich województwach została wdrożona nowa dokumentacja dotycząca ubezpieczeń prosimy o monitorowanie sprawy w swoich jednostkach organizacyjnych oraz sygnalizowanie nieprawidłowości i uwag na adres mailowy KSP.
Następnym tematem omówionym na Radzie była informacja Fundacji Zarządzającej Funduszem Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom Ich Rodzin o zaproponowanych poprawkach do Statutu fundacji. Rada przyjęła proponowane poprawki w głosowaniu.
Wszystkich chętnych zapraszamy również do korzystania ze strony fundacji:
http://fundacjapsp.org.pl/

Jednym z najważniejszych punktów obrad Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” było przyjęcie stanowiska w sprawie braku zaplanowanego wzrostu wynagrodzeń w budżecie państwa dla strażaków oraz pracowników cywilnych Państwowej Straży na 2015 r.
Podczas bardzo burzliwych i merytorycznych rozmów wypracowano stanowisko, w którym zdecydowanie zaznaczono, że Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” oczekuje od Ministra Spraw Wewnętrznych niezwłocznego i skutecznego działania w zakresie zapewnienia wzrostu funduszy na wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na 2015 rok w celu zrekompensowania kosztów inflacji za lata 2009-2014. KSP ostrzega również, iż brak zaplanowania środków finansowych w budżecie na rok 2015 spowoduje rozważenie przez Radę KSP „Solidarność” podjęcia wszelkich przewidzianych prawem działań do Akcji Protestacyjnej włącznie. Ponadto Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” wystąpi do Ministra Spraw Wewnętrznych o wprowadzenie ustawowych zmian i zabezpieczenia środków finansowych na wypłacanie rzeczywistych tj. na poziomie 100% kwot za pełnione nadgodziny.
W następnej kolejności Rada Sekcji rozpatrzyła dwa wnioski o zmiany zapisów w rozporządzeniu o czasie służby strażaków. W związku z informacjami z poszczególnych województw o trudnościach interpretacyjnych i niezgodnościach w rozliczaniu czasu służby strażaków Krajowa Sekcja Pożarnictwa przedstawiła projekt zmiany zapisu w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o czasie służby strażaków PSP z dnia 30 marca 2011 roku (Dz. U. z 31 marca 2011 Nr 69 poz. 371) w zakresie:
§16 stanowiącym kwestie rozliczania czasu wolnego za dni świąteczne;

§17 stanowiącym kwestie rozliczania czasu służby za okres czasu przebywania na szkoleniu lub doskonaleniu zawodowym;

Pierwszy wniosek dotyczy dostosowania rozporządzenia o czasie służby w zakresie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie oddawania czasu wolnego za święta w dni wolne od pracy (orzeczenie związane z kwestią Święta Trzech Króli). Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zostało wdrożone w Kodeksie Pracy oraz rozporządzeniach dotyczących pracowników cywilnych.Do dnia dzisiejszego nie zmodyfikowano w tym zakresie rozporządzenia „strażackiego”.
Druga poprawka ma na celu wyeliminowanie nierówne traktowanie strażaków, którzy przebywają na tym samym szkoleniu lub doskonaleniu zawodowym. Zdaniem Rady, za niesprawiedliwe należy uznać rozliczanie czasu szkoleń według harmonogramu czasu służby strażaka, ponieważ doprowadza to do sytuacji, gdzie strażacy przebywający na tym samym szkoleniu, maja zupełnie inaczej rozliczany czas służby za ten okres. W przekonaniu Rady szkolenia powinny być rozliczane w ten sam sposób jak przebywanie w szkołach pożarniczych tj. według planu zajęć szkolenia lub doskonalenia.
Rada Sekcji zaakceptowała obydwie propozycje, które zostaną skierowane na drogę legislacyjną przez NSZZ ”Solidarność” w trybie uprawnień wynikających z ustawy o związkach zawodowych.
Podczas spotkania Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa zajęła również stanowisko w sprawie finansowania specjalistycznych grup ratowniczych w Państwowej Straży Pożarnej, w stanowisku zaznaczono fakt, iż refundacja kosztów związanych z funkcjonowaniem specjalistycznych grup ratowniczych jest niewspółmiernie niska z rzeczywistymi kosztami ponoszonymi przez komendy powiatowe i miejskie posiadające te grupy. W związku z powyższym postanowiono zwrócić się do Komendanta Głównego PSP o wnikliwe przeanalizowanie wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem w/w grup w celu ustalenia faktycznych kosztów ponoszonych przez komendy i zapewnienia finansowania na odpowiednim poziomie.
Po raz kolejny wiele emocji i kontrowersji wzbudziła dyskusja na temat wdrażanej ustawy o zwolnieniach lekarskich L-4. Rada uznała, że zapisy ustawy nie wyczerpują różnych zdarzeń jakie niesie życie. Ponadto stwierdzono, że brak zapisów w ustawie upoważniających Ministra Spraw Wewnętrznych do wydania przepisów wykonawczych powoduje bardzo poważne utrudnienia w jej realizacji. Pierwsze tygodnie funkcjonowania ustawy wskazują na to, że koszty jej realizacji ustawy przewyższą przewidywane oszczędności z tytułu obniżania wynagrodzeń za zwolnienia. Przewodniczący Rady zobowiązał przewodniczących sekcji wojewódzkich do zebrania pytań i informacji nt. realizacji i problemów z tym związanych i przesłania ich pilnie do Biura KSP.
Przekazane one zostaną do Rządowego Centrum Legislacyjnego, odpowiedzialnego za wprowadzenie ustawy z wnioskiem o wyjaśnienie jak realizować niniejszą ustawę w sytuacjach wskazanych w pytaniach.
W trakcie rozpatrywania niniejszego punktu kol. Leszek Błaszczyk zwrócił się z apelem od kolegów z województwa łódzkiego by przekazać do rozpatrzenia przez stosowne instytucje możliwości wpisania jako chorobę zawodową, chorobę Parkinsona. Koledzy stworzyli wstępny opis i dokumentację wskazującą związek uaktywnienia lub spowodowania choroby w wyniku wykonywania zawodu strażaka.
Przewodniczący Rady Sekcji przypomniał, że Rada otrzymała do zaopiniowania projekt rozporządzenia o nagrodach uznaniowych. Uwagi do projektu należy zgłaszać do Biura KSP (mail: skpnszz@wp.pl) do 17 lipca br. (czwartek).
Następny punkt posiedzenia to sytuacja funkcjonariuszy w poszczególnych województwach. Najbardziej niepokojące sygnały zostały zgłoszone do Krajowej Sekcji Pożarnictwa z KP PSP w Dzierżoniowe, KM PSP w Białymstoku oraz z województwa łódzkiego.
Po szczegółowym omówieniu problemów zaistniałych w wymienionych jednostkach organizacyjnych Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa podjęła decyzję o zajęciu zdecydowanych stanowisk w każdej z omówionych spraw. Stanowiska zostaną opublikowane.
Pamiętajmy Polska przystępując do Unii Europejskiej, będącej obszarem dynamicznego rozwoju przepisów antydyskryminacyjnych, implementowała wszelkie przepisy precyzujące takie pojęcia jak: dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, molestowanie seksualne, mobbing, zmuszanie do dyskryminacji, czy też w końcu zakaz działań represyjnych wobec pracowników dochodzących swoich praw naruszonych mobbingiem i dyskryminacją. Przepisy te obowiązują również w takiej instytucji jak Państwowa Straż Pożarna choć nie do końca dotyczy to chyba niektórych Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.
Dlatego też Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa będzie bezwzględnie walczyć z sytuacjami pojawiającego się mobbingu i zastraszania, publicznego upokarzania i publicznych nagan, niejednoznacznych poleceń, zastraszania zwolnieniem z pracy, wyznaczaniem niemożliwych do realizacji wykonywania poleceń służbowych, przydzielania bezsensownych zadań do wykonania, rozpowszechnianiem złośliwych plotek, terroru telefonicznego i wszelkimi innymi sytuacjami mogącymi świadczyć o poniżaniu i dyskryminowaniu i wykorzystywaniu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
„Zło niewątpliwie jest tylko jedno: krzywda bliźniego. Człowiek – jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno.” Stefan Żeromski.

Komunikat przygotował
Kol. Mariusz Morawski

Przewodniczący
Krajowej Sekcji Pożarnictwa
NSZZ ”Solidarność”
Robert Osmycki

KomunikatKrajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” z posiedzenia Rady Wisniczu

Sprawdź również

image3

Podwyżki strażaków, sytuacja cywili i ustawa o ochronie ludności tematami obrad Rady KSP NSZZ „Solidarność”

Hotel Rudnik w Grudziądzu był miejscem obrad Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, które odbyły ...