Obrady KSP NSZZ „Solidarność” z udziałem kierownictwa PSP

Sytuacja finansowa PSP i realizacja tegorocznych podwyżek to niektóre z tematów omawianych na posiedzeniu Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 19 czerwca w Warszawie. Uczestniczące w obradach kierownictwo PSP zdementowało również plotki dotyczące m.in. planów likwidacji niektórych świadczeń należnych strażakom.

Stronę służbową reprezentowali: nadbryg. dr. inż. Mariusz Feltynowski komendant główny PSP, st. bryg. Paweł Frysztak zastępca komendanta głównego PSP, st. bryg. Paweł Fliszkiewicz prorektor-zastępca komendanta Akademii Pożarniczej – pełnomocnik komendanta głównego PSP ds. związków zawodowych, st. bryg. mgr inż. Jarosław Kociołek – dyrektor Biura Finansów, st. bryg. Rafał Zdziennicki – dyrektor Biura Kadr.

W pierwszej części spotkania Komendant Główny PSP odniósł się do problemu nieprzestrzegania przez kierowników jednostek organizacyjnych ustawy o związkach zawodowych i ustaleń pomiędzy KG PSP, a związkami zawodowymi, w zakresie obowiązku uzgadniania rozdziału środków na podwyżki. Potwierdziły się niestety obawy związkowców, gdyż z zebranych przez stronę służbową informacji wynika, że zaledwie w połowie jednostek organizacyjnych dokonano stosownych uzgodnień (są przypadki województw, w których w ponad 90 proc. komend uzgodnienia nie odbyły się). Ponadto przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz poinformował Komendanta Głównego o przypadkach przedstawiania przedstawicielom związku do podpisu protokołów ze spotkań, które nie miały miejsca. Komendant Główny zadeklarował rozwiązanie problemu do końca września br.

Strony spotkania zgodziły się również, że należałoby znowelizować porozumienie z 1997 o zasadach współdziałania pomiędzy Komendantem Głównym PSP a centralami związków zawodowych działających w strukturach PSP.

Zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Paweł Frysztak zdementował plotki o pracach zmierzających do likwidacji świadczenia za długoletnią służbę (tzw. 15+). Zasygnalizował także potrzebę stworzenia transparentnego systemu wynagrodzeń. Przedstawiono także założenia progresywnego dodatku służbowego/funkcyjnego opartego nie o staż służby, a o zajmowane stanowisko służbowe. Ma to być przedmiotem prac dedykowanego zespołu w KG PSP. W dyskusji podkreślono potrzebę takiego kształtowania uposażeń, aby skorzystać z nich mogli strażacy przyjęci do służby po 31 grudnia 2012 roku w perspektywie, odejścia na zaopatrzenie emerytalne. Podkreślono, że świadczenie 15+ wliczające się po 32 latach służby do emerytury może w przypadku takich osób wymiernie podnieść jej wysokość. Związkowcy zauważyli również, że można rozważyć wprowadzenie także innych motywatorów np. obniżenie wymaganego do przejścia na zaopatrzenie emerytalne stażu za każdy rok służby w grupie specjalistycznej.

St. bryg. Paweł Fliszkiewicz omówił zmiany zasad doskonalenia zawodowego w PSP i proces ich wdrażania. Od nowego roku doskonalenie zawodowe będzie realizowane zarówno w ośrodkach szkolenia jak i w JRG, a jego skuteczność zostanie zweryfikowana przez dowódców JRG oraz w ramach inspekcji gotowości operacyjnej. Kadra dowódcza w jednostkach będzie mieć większą autonomię i będzie mogła dobrać tematy doskonalenia do specyfiki danej jednostki. Jak podkreślił st. bryg. Paweł Fliszkiewicz będzie to realizacja założenia, że doskonalenie to utrwalenie wiadomości, a nie ich nabywanie, natomiast nowe zasady będą rozwiązaniem optymalnym dla strony służbowej i dla strony społecznej. Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz dodał, że jest to realizacja pomysłów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” więc zmiana jest optymalna i pozytywnie odbierana wśród strażaków.

Członkowie Rady KSP zwrócili uwagę, że w Państwowej Straży Pożarnej istnieją najdłuższe czasookresy wymagane do awansu na wyższy stopień służbowy. Ich zmniejszenie mogłoby być elementem uatrakcyjnienia służby nie powodującym dodatkowych kosztów dla budżetu.

Dużo czasu poświęcono sytuacji finansowej komend. Strona społeczna wyraziła zaniepokojenie w zakresie niewystarczających środków na rekompensatę za przedłużony czas służby oraz kosztów wdrożenia dodatku wprowadzającego do służby. Przedstawiciele strony służbowej podkreślili, że na bieżąco analizują potrzeby zgłaszane z poszczególnych województw i monitują o dodatkowe środki do ministerstwa, w tym także na obligatoryjny wzrost dodatku stołecznego i świadczenia za długoletnią służbę. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w najbliższych tygodniach powinno odpowiedzieć na zgłaszane zapotrzebowanie, jednak w tej chwili nie ma jednoznacznej deklaracji co do zwiększenia budżetu PSP w omawianym zakresie.

Komendant Główny poinformował również, że do komend wojewódzkich trafił już rozdzielnik miejsc na zaoczne studia inżynierskie (ZSI) w Akademii Pożarniczej, łącznie 150. Miejsca na szkoły aspiranckie mają zostać natomiast rozdzielone do końca czerwca. Na dzień dzisiejszy nie ma terminu rozpoczęcia studiów podyplomowych SPO/SPK ale kierownictwo KG PSP poinformowało o znacznym ograniczeniu ilości miejsc na powyższe szkolenia i dopasowanie do faktycznych potrzeb służby.

Przedstawiciele strony służbowej poinformowali, że w przyszłym roku do PSP trafi 200 etatów z ostatniej transzy przewidzianej w ustawie modernizacyjnej. Podkreślono, że w dalszym ciągu należy dążyć do stanu minimum 8 strażaków na służbie.

Związkowcy po raz kolejny podkreślili trudną sytuację pracowników cywilnych PSP. Niestety ogłoszona przez rząd propozycja wysokości planowanych podwyżek dla budżetówki w 2025 roku może tą sytuację jeszcze bardziej pogorszyć. Gdy płaca minimalna wzrośnie o ponad 7 proc. a płace pracowników budżetówki o trochę ponad 4 proc., różnica w zarobkach zmniejszy się jeszcze bardziej. Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz podkreślił, że w budżecie na rok 2025 muszą znaleźć się środki na ustawowe podniesienie płacy minimalnej. Nie można dopuścić do sytuacji, kiedy znowu jednostki organizacyjne będą musiały pokryć różnice z posiadanych dotychczas środków. Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” od wielu lat postuluje o systemowe rozwiązanie problemu płac pracowników cywilnych. Podkreślono, że większość pracowników PSP ma wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej, co powoduje ogromne problemy kadrowe i ten problem musi zostać rozwiązany jak najszybciej.

Komendantowi Głównemu przekazano także informację o pojawiających się nieprawidłowościach przy udzielaniu urlopu na opiekę na dziecko.

Na zakończenie posiedzenia zebrani omówili plany działań Sekcji na najbliższe miesiące.

 

Autor zdjęć: kpt. Wojciech Gralec

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …