Sytuacja strażaków z województwa łódzkiego przedmiotem obrad tamtejszej Sekcji

W dniu 25 stycznia br. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się zebranie Międzyregionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” strażaków PSP woj. łódzkiego.łódzkasekcja2

W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście:

– Komendant Miejski PSP w Piotrkowie Trybunalskim st. bryg. Paweł Dela,

– kol. Maciej Łozowski, z-ca przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”

oraz członkowie Rady Międzyregionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” strażaków PSP woj. łódzkiego i Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim.

Zebranie zwołano celem podsumowania działalności Międzyregionalnej Sekcji w 2023 r. oraz omówieniu bieżącej sytuacji Państwowej Straży Pożarnej.

Po otwarciu zebrania przez Przewodniczącego Marcina Miśkiewicza i podsumowaniu działalności Międzyregionalnej Sekcji w 2023 r. głos w pierwszej części zebrania zabrał kol. Maciej Łozowski omawiając m. in.:

– przebieg i tematykę ostatniego spotkania Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” z kierownictwem MSWiA,

– sposób realizacji tegorocznych podwyżek. Z przekazanych wyjaśnień Ministra Wiesława Szczepańskiego wynika, że tegoroczna podwyżka, trafi do strażaków w marcu, z wyrównaniem od stycznia,

– działania podejmowane przez związek w kwestii oferty ubezpieczeniowej dla pracowników PSP z uwzględnieniem profilaktyki i leczenia nowotworów,

– kwestię problemów finansowych jednostek organizacyjnych PSP. Głos w tej sprawie zabrał również Komendant Miejski PSP st. bryg. Paweł Dela informując o notorycznie występujących brakach na tzw. „rzeczówce” oraz poruszył problem finansowania wynagrodzenia pracowników cywilnych w szeregach PSP związany m.in. ze wzrostem płacy minimalnej pytając jednocześnie o działania podejmowane przez NSZZ „Solidarność” w tej kwestii,

– potrzebach, planach i realizacji szkoleń związkowych na 2024 r.łódzkasekcja1

W drugiej części zebrania omawiano następujące tematy:

– minimów operacyjnych na terenie woj. łódzkiego i problemach z tym związanych. Nawiązano do planów dotyczących minimalnej obsady zmiany służbowej w podziale bojowym (8 osób) i etapów realizacji. Wywnioskowano, że dotychczasowe działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Nadal funkcjonariusze z terenu woj. łódzkiego stanowią szczególny wyjątek na obszarze kraju. Zgodnie stwierdzono, że należy zintensyfikować działania Związku celem nowelizacji aktów prawnych dotyczących pełnienia służby przez funkcjonariuszy PSP oraz weryfikacji minimów operacyjnych na obszarze województwa łódzkiego celem unormowania planowania i rozliczania czasu służby strażaków.

– problemy wygenerowane występowaniem wakatów tj. m.in. brak wystarczających środków na pokrycie wypracowanych godzin nadliczbowych i zwiększone obłożenie obowiązkami,

– konieczności waloryzacji świadczeń socjalnych przysługujących pracownikom PSP,

– oferty ubezpieczeń grupowych dla funkcjonariuszy PSP i członków ich rodzin,

– problemy związane z zapewnieniem obsługi informatycznej na odpowiednim poziomie w jednostkach organizacyjnych PSP.

W czasach intensywnego rozwoju technologicznego i cyfryzacji postępująca informatyzacja ma charakter nieunikniony. W zasobach PSP występują braki kadrowe osób z odpowiednimi kwalifikacjami w tym zakresie, a bieżący sposób finansowania jednostek organizacyjnych PSP wręcz uniemożliwia pozyskanie wykwalifikowanej kadry, która byłaby w stanie zapewnić obsługę informatyczną na odpowiednim poziomie,

– występujących problemów kadrowych w województwie łódzkim związanych z wprowadzeniem tzw. „dodatku funkcyjnego”,

– planach organizacji szkoleń związkowych w I kwartale 2024 r.

Zebranie zakończono wspólnym poczęstunkiem.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …