Okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez jednostki dozoru technicznego (UDT, TDT, WDT)

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym, wszystkie zaświadczania wydane przez UDT na podstawie postępowań wszczętych przed dniem 01.06.2019 r. tracą ważność w dniu 01.01.2024 r. udt

Aby przedłużyć okres ważności uprawnień trzeba złożyć odpowiedni wniosek, w formie pisemnej lub elektronicznej, nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu okresu ważności uprawnień (art. 23 ust. 2c pkt 1 ustawy). Oznacza to, że ostateczny termin złożenia wniosku to wrzesień 2023 r. W zależności od posiadanych uprawnień i rodzaju urządzenia,  zostaną one przedłużone na okres kolejnych 5 lub 10 lat. Warunkuje to załącznik numer 3 do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz  sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane na podstawie postępowań wszczętych po 01.06.2019 r. tracą ważność zgodnie z datą na zaświadczeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przedłużenia okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych można znaleźć na stronie Urzędu Dozoru Technicznego.

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …