Minister Wąsik spotkał się ze związkowcami z KSP NSZZ „Solidarność”

Postulaty zgłoszone przez NSZZ „Solidarność” były przedmiotem spotkania Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” z Sekretarzem Stanu MSWiA Maciejem Wąsikiem. Spotkanie odbyło się w ministerstwie w czwartek 20 października br.

20221020_Spotkanie_ZZ_PSP_008 (1)

Ministrowi towarzyszyli przedstawiciele Departamentu Budżetu MSWiA, który reprezentowały Dyrektor Agnieszka Kida oraz Zastępca dyrektora Joanna Miłkowska-Bartos. W spotkaniu uczestniczył także gen. brygadier Andrzej Bartkowiak Komendant Główny PSP.

Już na wstępie spotkania minister Wąsik zaznaczył, że dysponuje środkami przyznanymi przez Ministerstwo Finansów i tylko w ich ramach może się poruszać. Dotyczy to również środków na przyszłoroczną waloryzację uposażeń. Przedstawiciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa przedstawili jasne stanowisko co do kwestii waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych – wartość 7,8% jest zdaniem KSP absolutnie niewystarczająca i w związku z tym Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” podjęła akcję protestacyjną, w której głównym postulatem jest wzrost waloryzacji uposażeń i wynagrodzeń do poziomu co najmniej 20%.

Minister Maciej Wąsik przedstawił pakiet rozwiązań dedykowanych funkcjonariuszom, które zostaną wdrożone w najbliższym okresie. Na ich realizację zarezerwowano dodatkowe środki w budżecie MSWiA, w wysokości ponad 400 mln złotych.

Wśród propozycji MSWiA znalazło się między innymi dodatkowe świadczenie stażowe w wysokości 1% rocznie począwszy od 15 roku służby. Obecnie po osiągnięciu 35 lat służby wzrost uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi strażaka wynosi 35%. Po wprowadzeniu dodatkowego świadczenia łącznie tzw. stażowe wyniosłoby maksymalnie 56%. Ponadto ministerstwo, przychylając się do wniosku strony związkowej, jest skłonne doliczyć dodatkowe świadczenie do emerytury, jednak uwarunkowane to ma być koniecznością osiągnięcia odpowiedniego stażu służby. Według ministra najprawdopodobniej będzie to 32 lata służby, co w ocenie związkowców będzie trudne do osiągniecia przez strażaków podziału bojowego. Będzie to przedmiotem dalszych rozmów.

Waloryzacja w resorcie MSWiA w 2023 r. wyniesie na tą chwilę 9,36% ze względu na to, że środki całoroczne zostaną podzielone na dziesięć miesięcy (podwyżka od marca). W tej wysokości środki miałyby skutek przechodzący od stycznia w kolejnych latach. Wraz z dodatkowym świadczeniem stażowym zwiększenie uposażeń w przyszłym roku będzie wynosiło średnio 10% po 15 latach służby, 12,6% po 20 latach służby, 15,2% po 25 latach służby, 17,1 % po 29 latach służby.

Minimalny dodatek funkcyjny będzie określony na poziomie 20%. To rozwiązanie dotyczyć będzie wszystkich służb podległych MSWiA.

Zgodnie z intencją KSP NSZZ „Solidarność” świadczenia pomocy mieszkaniowej dla strażaków PSP mają zostać zrównane ze stawkami obowiązującymi w innych służbach podległych MSWiA.

Ministerstwo pozytywnie odniosło się również do wniosku KSP dotyczącego wprowadzenia w PSP dodatku stołecznego, który na dzień dzisiejszy funkcjonuje w policji, a wprowadzony ma być również w Straży Granicznej.

Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz przedstawił Ministrowi postulaty sformułowane na posiedzeniu Rady KSP w dniu 12 października br. tj.:

– urealnienie budżetów komend w zakresie wydatków rzeczowych,

– doetatyzowanie służby w związku z ciągłym wzrostem zakresu zadań realizowanych przez PSP,

– wdrożenie w życie zmian rozporządzenia o pełnieniu służby przez strażaków PSP m.in. w zakresie rozliczania czasu służby strażaków skierowanych do szkół i ośrodków szkolenia,

– wdrożenie systemowych rozwiązań w zakresie wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP,

– urealnienie siatki płac funkcjonariuszy i pracowników PSP w związku z ciągłym jej spłaszczaniem,

– urealnienie świadczeń socjalnych wypłacanych strażakom,

– zaliczenie do wysługi emerytalnej dodatkowej należności z tytułu wysługi lat, proponowanej przez MSWiA.

Każdy z postulatów został przedyskutowany z przedstawicielami ministerstwa. Spełnieniem części z nich będzie wdrożenie propozycji, o których mówił minister Wąsik, inne będą przedmiotem dalszych negocjacji.

20221020_Spotkanie_ZZ_PSP_012

20221020_Spotkanie_ZZ_PSP_011

20221020_Spotkanie_ZZ_PSP_006

fot. A. Mitura/MSWiA

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …