Nowe stawki w delegacji

12 lipca w dzienniku ustaw ogłoszono rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i będzie wyśniła 38 zł za dobę podróży. W porównaniu do dotychczasowej stawki dietę, podwyższono o 8 zł co oznacza wzrost o 26,66 %.

Dyskusja na temat diet została zainicjowana przez NSZZ „Solidarność” w ramach prac w Radzie Dialogu Społecznego. Podwyższenie kwot diet w podróżach służbowych jest realizacją postulatu NSZZ „Solidarność” oczekiwanym przez pracowników szczególnie w sytuacji dynamicznego wzrostu cen. Jednak podczas konsultacji projektu rozporządzenia wskazywaliśmy, że propozycja podwyższenia kwoty diet do 38 zł jest niewystarczająca. Widzimy także potrzebę zmiany wysokości diety zagranicznej.

Temat diet był także poruszany na posiedzeniu Prezydium Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 14 lipca br. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej powiedziała, że ta zmiana to krok do przodu. Jednak mając świadomość inflacji, rozważają podwyższenie diety do 45 zł od stycznia przyszłego roku. Obecnie w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych poddają również analizie wysokość diet zagranicznych.

Uregulowania określone przedmiotowym rozporządzeniem mają szerokie i dość powszechne zastosowanie. Dotyczą one zwrotu należności za podróże służbowe nie tylko pracowników sfery budżetowej (państwowej i samorządowej), ale i żołnierzy, funkcjonariuszy oraz pracowników zatrudnionych u innych pracodawców. Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę, ale w wypadku wyższych stawek  istnieje  obowiązek podatkowy.

Przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (38 zł), 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 7,60 zł (obecnie 6 zł), a ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – 57 zł (obecnie 45 zł). Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 760 zł (obecnie 600 zł).

diety_opinia

Źródło: https://www.solidarnosc.org.pl/

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …