Nowelizacja ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych z podpisem prezydenta

We wtorek, 17 maja br. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

729x308

Nowelizacja dotyczy zmiany zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy i żołnierzy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r. Rozwiązania te realizują uzgodnienia ze stroną związkową. Nowe przepisy obejmą funkcjonariuszy służb podległych MSWiA: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa. Będą także dotyczyły żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej.

Najważniejsze rozwiązania

Zmiana zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury dotyczy funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r. oraz mają co najmniej 25 lat służby.

Okresy przypadające przed służbą i po służbie będą mogły być doliczone na wniosek funkcjonariusza lub żołnierza do wysługi emerytalnej. Funkcjonariuszom i żołnierzom będą doliczane do wysługi emerytalnej mundurowej również lata pracy cywilnej w wymiarze 1,3 proc. za każdy rok pracy. Doliczanie będzie trwało do czasu osiągnięcia pełnej emerytury, tj. 75 proc. podstawy jej wymiaru, przy czym warunkiem koniecznym będzie osiągnięcie 25 lat służby.

Grupa funkcjonariuszy i żołnierzy, których dotyczy rozwiązanie, w momencie podejmowania decyzji o przejściu na emeryturę, będzie miała do wyboru dwie możliwości. Pierwsza to doliczenie do emerytury mundurowej pracy cywilnej i tym samym pobieranie tylko emerytury mundurowej. Druga możliwość to pozostanie na dotychczasowych zasadach wyliczania emerytury, czyli niedoliczanie do emerytury mundurowej pracy cywilnej i zachowanie prawa do dwóch emerytur, tj. emerytury mundurowej i emerytury z systemu powszechnego (za pracę cywilną, po spełnieniu warunków wieku 60/65 lat).

W przypadku niedokonania wyboru, wysokość emerytury zostanie ustalona na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że funkcjonariusz nie będzie mógł doliczyć do swojej wysługi emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej, ale będzie mu przysługiwała możliwość ustalenia i pobierania drugiej emerytury z systemu powszechnego.

Pozostałe zmiany

Wyeliminowana zostanie sytuacja, w której  funkcjonariusze służb podległych MSWiA oraz Służby Więziennej mogą zostać pozbawieni prawa do świadczenia motywacyjnego (1 500 zł po 25 latach służby i 2 500 zł powyżej 28 lat i 6 miesięcy) w  przypadku wszczęcia przeciwko nim postępowań karnych m.in. na skutek np. prywatnego aktu oskarżenia.

Po zmianie podstawą wydania decyzji pozbawiających funkcjonariusza prawa do świadczenia motywacyjnego będzie wszczęcie przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub postępowania dyscyplinarnego – do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.

Nowelizacja ustaw wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zdjęcie i opracowanie: MSWiA

Sprawdź również

Wielkopolska sekcja spotkała się w Wolsztynie

W dniach 23-24 maja br. w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa …