Komunikat z posiedzenia Rady KSP w Jastrzębiej Górze

W dniach 12-13 października 2021 r. w Jastrzębiej Górze (woj. pomorskie) odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Głównym tematem posiedzenia było omówienie założeń do realizacji porozumienia z MSWiA z 24 września 2021 r.

Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz omówił przebieg rozmów dotyczących rozdziału środków na podwyżki, t.j. realizacji pierwszego z punktów porozumienia. Rozdział środków na podwyżki został opisany w poprzednim komunikacie. Rada KSP przedstawiła również oczekiwania co do zmian przepisu kwalifikacyjnego i płacowego, które mają zostać wprowadzone w ramach środków dodatkowo zabezpieczonych na przeszeregowania. Pierwsze spotkanie zespołu powołanego w tej sprawie przez Komendanta Głównego PSP odbyło się 13 października 2021 r. Do zespołu zostali powołani Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz oraz Wiceprzewodniczący KSP Tomasz Richert.

Przewodniczący KSP odpowiadał również na pytania członków Rady dotyczące tzw. art. 15a. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy MSWiA a związkami zawodowymi prace nad ustawą zakończą się w terminie umożliwiającym wejście w życie nowelizacji nie później niż 1 marca 2022 roku. Regulacja umożliwi funkcjonariuszom PSP – przyjętym do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r. i posiadającym co najmniej 25 lat służby – uwzględnienie w wysłudze emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej. W uzgodnieniu ze związkami zawodowymi w projekcie ujęto, że funkcjonariusz w momencie podejmowania decyzji o przejściu na emeryturę będzie mógł dokonać wyboru:

– doliczyć do emerytury mundurowej lata pracy cywilnej do uzyskania maksymalnego świadczenia,

– nie doliczać do emerytury mundurowej pracy cywilnej, ale w zamian zachować prawo do dwóch emerytur, tj. emerytury mundurowej i emerytury z ZUS – za pracę cywilną, po spełnieniu warunków wieku 60/65 lat.

Ponadto KSP NSZZ „Solidarność” podejmie działania mające na celu wdrożenie rozwiązań zachęcających do pozostania w służbie, czyli progresywnego dodatku służbowego wzrastającego wraz ze stażem lub zmian w naliczaniu i limitach procentowych w dodatku stażowym dla strażaków. Jest to rozwiązanie, ukierunkowane w szczególności do osób przyjętych do służby po 2012 r.

W związku z pojawiającymi się interpretacjami nt. rozliczania urlopu na opiekę nad dzieckiem Przewodniczący KSP zwrócił się do KG PSP o jednoznaczną stanowisko w tej kwestii. Odpowiedź powinniśmy uzyskać w najbliższych tygodniach. Jak wynika z informacji uzyskanych od członków związku w niektórych województwach rozliczanie udzielania zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem jest realizowane ze szkodą dla strażaków. Zdaniem Krajowej Sekcji Pożarnictwa wybór sposobu rozliczania w dniach powinien powodować sytuację, że jako opieka nad dzieckiem uznawane są dwie pełne służby i każde mniej korzystne dla strażaków rozwiązanie jest nieprawidłowym.

Przewodniczący KSP poinformował, iż w najbliższych dniach powołany zostanie zespół Komendanta Głównego PSP, który zajmie się zmianami w przepisach dotyczących czasu służby strażaków. Zmiany dotyczą rozliczania czasu służby strażaków podczas szkoleń. Zespół zwołano na wniosek Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” i ma on na celu unormowanie zapisów w taki sposób, aby czas służb strażaka skierowanego na szkolenie był rozliczany zgodnie z harmonogramem szkolenia, a nie tak jak dotychczas z półrocznym harmonogramem czasu służby. Dzięki tym zmianom, o które KSP zabiega od wielu już lat, będzie możliwe właściwe i sprawiedliwe naliczanie czasu służby strażakom kierowanym na szkolenia.

1-6

Podczas spotkania omówiono także założenia dotyczące odpłatności za dyżury domowe, o które wnioskują strażacy z wielu miejsc w Polsce. Przewodniczący przytoczył założenia omawiane z Kierownictwem KG PSP w tym zakresie oraz omówił dokładnie wszelkie zalety i wady tego rozwiązania.

Przewodniczący KSP odpowiadał również na pytania związane z wprowadzonym w ostatnim czasie dodatkiem funkcyjnym. Pytania dotyczyły zasad rezygnacji z tego dodatku, sposobu rozliczania czasu służby dla funkcjonariuszy, którzy tym dodatkiem zostali objęci czy dokładnego określenia grup zaszeregowania, którym dodatek ten przysługuje. Najwięcej kontrowersji wzbudzają zasady rozliczania czasu służby dla strażaków objętych tym dodatkiem. Bezpośrednio z przepisów wynika, że osoby objęte tym dodatkiem nie mogą odbierać wolnego ani pobrać rekompensaty za ponadnormatywny czas służby. Funkcjonariusze pytają m.in. czy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego będzie istniała możliwość bieżącego rozliczania czasu służby przez przełożonych. Zdaniem Przewodniczącego KSP taka możliwość będzie, a jeżeli wystąpią w tym zakresie problemy Przewodniczący zobowiązał się wystąpić do KG PSP z wnioskiem o interpretację przepisów w tym zakresie.

Równolegle z posiedzeniem Rady w Warszawie odbywało się spotkanie w MSWiA dotyczące podwyżek dla pracowników cywilnych służb mundurowych. Co istotne KSP NSZZ „Solidarność” jest jedynym związkiem funkcjonującym w Państwowej Straży Pożarnej, którego przedstawiciel uczestniczy w rozmowach. NSZZ „Solidarność” zawsze reprezentowało interesy tak funkcjonariuszy jak i pracowników cywilnych w naszej służbie. Kolejne spotkanie w tej sprawie ma się odbyć 15 października.

1-2

Rada KSP stosownymi uchwałami zatwierdziła projekt sztandaru KSP oraz odznaki honorowej. Ponadto Rada wystąpiła z wnioskiem do Komendanta Głównego o ufundowanie tablicy honorowej w związku z 30-leciem uchwalenia ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i oddaniem hołdu jej pomysłodawcom i twórcom, w tym członkom NSZZ „Solidarność”. Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” brała czynny udział w tworzeniu i całej ścieżce legislacyjnej ustawy o PSP i ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Tak zwany zespół wrocławski składał się z przedstawicieli strony służbowej, naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego, jak również przedstawicieli NSZZ „Solidarność”. Ustawy te są podstawą działania naszej formacji.

W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście, w osobach m.in. Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Piotra Sochy oraz Komendanta Powiatowego PSP w Pucku st. bryg. Bartłomieja Mollina.

1-7

1

Sprawdź również

Wielkopolska sekcja spotkała się w Wolsztynie

W dniach 23-24 maja br. w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa …