Posiedzenie Śląskiej Sekcji Pożarnictwa

W dniu 11 sierpnia 2021 roku w Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

W posiedzeniu wziął udział Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Jacek Kleszczewski, Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa Bartłomiej Mickiewicz oraz Członek Prezydium KSP Łukasz Kapica.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Śląskiej Sekcji Pożarnictwa Damian Kochoń omawiając bieżącą sytuację w województwie. W dalszej części spotkania Śląski Komendant Wojewódzki odpowiadał na pytania zebranych członków Rady dotyczące między innymi rozliczania czasu służby, zasadności i wytycznych dotyczących kontroli operacyjnych czy prowadzonych i planowanych na terenie województwa inwestycji.

Przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz omówił działania KSP związane z zapowiadanym programem modernizacji służb mundurowych podkreślając, że w ostatecznym kształcie tego programu powinny znaleźć się środki na wzmocnienie budżetów płacowych tak funkcjonariuszy jak pracowników cywilnych PSP. Jest to działanie konieczne dla prowadzenia właściwej polityki kadrowej w naszej formacji. Poruszono również sprawę rozliczania czasu służby podczas szkoleń i wyjazdów zagranicznych. Stanowisko KSP w tej sprawie jest niezmienne i jako związek wystąpiliśmy do Komendanta Głównego o powołanie zespołu roboczego do przygotowania zmian w przepisach w taki sposób, aby szkolenia rozliczano zgodnie z programem szkolenia, a nie jak dotychczas z półrocznym harmonogramem czasu służby. Przewodniczący podkreślił, że należy również unormować zasady delegowania strażaków do działań poza granicami kraju, tak aby jednoznacznie można było określić czas ich służby podczas tych wyjazdów. Omówiono zasady dotyczące wprowadzanego dodatku funkcyjnego oraz opinie w sprawie nowego wzoru umundurowania dla strażaków.

Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa przekazał na ręce Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego broszurę „Minimalizacja narażenia strażaków na toksyczne produkty pożarowe. Okresowy raport najlepszych praktyk” z prośbą o pomoc w dystrybucji i wdrażanie zawartych w tym dokumencie wskazań dotyczących profilaktyki antynowotworowej. Raport jest efektem współpracy Krajowej Sekcji Pożarnictwa z Centralą Związku Zawodowego Strażaków Wielkiej Brytanii i fundacji cfbt.pl.

śląsk

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …