Posiedzenie Rady KSP

W dniu 29 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Z uwagi na obostrzenia sanitarne posiedzenie odbyło się zdalnie w formie wideokonferencji.

W czasie posiedzenia omówiono sprawy organizacyjne związku, w tym m.in. przyjęto uchwałę dotyczącą budżetu Sekcji na rok 2021.

W kolejnej części posiedzenia Przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz omówił bieżące działania struktur naszego Związku. Szczegółowo przedstawiono działania podjęte w sprawie tzw. art. 15a ustawy emerytalnej. Przewodniczący podkreślił, że w dużej mierze były one prowadzone wspólnie z innymi służbami mundurowymi zrzeszonymi w ramach NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Wielkopolskiej Sekcji Pożarnictwa Tomasz Lewandowski zadeklarował, przy współpracy z Regionem Wielkopolskim NSZZ „Solidarność”, przygotowanie skrupulatnej analizy rozwiązań i kosztów różnych wariantów związanych z możliwością doliczania stażu pracy w cywilu do wysługi emerytalnej. Ustalenia mają zostać skorelowane z informacjami dotyczącymi zmian w powszechnym systemie emerytur. Wyniki tych prac zostaną przedłożone Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dużą część posiedzenia poświęcono omówieniu projektu rozporządzenia ws. uposażenia strażaków PSP. Przewodniczący KSP odniósł się do uwag zebranych z sekcji regionalnych do powyższego projektu oraz przedstawił założenia do opinii, którą przygotuje Krajowa Sekcja Pożarnictwa. Zawierają one rozwiązania co do zapisów, które mają zabezpieczyć elementy uposażenia strażaków w przypadku zdarzających się ocen nieobiektywnych przełożonych. Zdecydowano również o zwrócenie uwagi na konieczność uzupełnienia stanowisk uprawniających do otrzymania dodatku funkcyjnego o stanowiska kierowników sekcji w komendach powiatowych/miejskich.

Ponadto w czasie posiedzenia omówiono także pracę zespołu ds. ubezpieczeń strażaków, który zajmuje się m.in. zasadami finansowania fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom Ich Rodzin „Solidarni”.

Przewodniczący KSP omówił bieżący stan prac Krajowej Sekcji Pożarnictwa nad zmianami przepisów dotyczących dodatków za służbę w warunkach szkodliwych, czasu służby strażaków czy opiniowania służbowego. Prace nad tymi zagadnieniami trwają i zgodnie z założeniami Krajowa Sekcja Pożarnictwa będzie dążyła do realizacji zmian w powyższych przepisach.

Podczas posiedzenia podjęto decyzję o oficjalnej publikacji raportu: „Minimalizacja narażenia strażaków na toksyczne produkty pożarowe” opracowanego przez Fire Brigades Union i przetłumaczonego przez cfbt.pl we współpracy z Krajową Sekcją Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Raport zawiera zestaw dobrych praktyk związanych z profilaktyką antynowotworową w PSP i służyć ma pomocą kierownikom jednostek w celu zabezpieczenia strażaków przed narażeniem na czynniki kancerogenne.

radaksp3

Sprawdź również

Wielkopolska sekcja spotkała się w Wolsztynie

W dniach 23-24 maja br. w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa …