Spotkanie z Komendantem Głównym PSP

W dniu 07 września 2020 roku odbyło się spotkanie z Komendantem Głównym PSP nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem oraz Zastępcą Komendanta Głównego PSP st. bryg. Arkadiuszem Przybyłą. Stronę związkową reprezentował Przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz wraz z wiceprzewodniczącymi Pawłem Delą i Damianem Kochoniem.

Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania prac nad przepisami wykonawczymi do zmian Ustawy o PSP, które są planowane w najbliższym czasie, stan prac nad Ustawą o szczególnych rozwiązaniach dla służb podległych MSWiA oraz projektu budżetu na 2021 rok, w którym nie zaplanowano funduszu nagród dla wszystkich służb podległych MSWiA i przewiduje się cięcia etatowe i zmniejszenia budżetów w całej administracji Państwowej.

Podczas spotkania Komendant Główny PSP poinformował, że prace nad rozporządzeniami do zmian Ustawowych są w toku. Założenie wprowadzenia dodatku funkcyjnego dla strażaków jest takie, aby był on na wniosek, a nie obligatoryjnie dla wybranych stanowisk służbowych. Dodatek ten ma wynosić do 70 % uposażenia i będzie przyznawany zamiast dodatku służbowego. Dodatkowym założeniem jest to, aby funkcjonariusze, którzy będą otrzymywać ten dodatek mieli nienormowany czas służby, a co za tym idzie nie będą uprawnieni do gratyfikacji za nadgodziny. Możliwość otrzymania tego dodatku będą mieli również funkcjonariusze systemu zmianowego.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym podczas spotkania były oświadczenia majątkowe strażaków. Związkowcy podkreślali, że ważną kwestią jest, aby rozróżnić zakres składanych oświadczeń majątkowych dla stanowisk powoływanych, czyli odpowiedzialnych za wydawanie decyzji administracyjnych od pozostałych. KG przyjął propozycję do wiadomości. W przepisach unormowane zostaną także kwestie zakresu i trybu kontroli oświadczeń majątkowych.

KG poinformował również, że prace nad wprowadzenia nowych legitymacji służbowych są na ukończeniu i niebawem zostanie przedstawiony nowy wzór legitymacji. Ważną rzeczą jest fakt, iż KG PSP zabezpieczyła środki na sfinansowanie wymiany legitymacji dla wszystkich strażaków.

Kolejną z poruszanych spraw były zmiany w zasadach kształcenia strażaków. Planowane są zmiany w szkoleniu podstawowym strażaka – skrócenie kursu do trzech miesięcy, a po rocznej praktyce w JRG strażak odbędzie tylko egzamin w szkole PSP, po którym będzie uprawniony do zajmowania stanowisk podoficerskich. Dodatkowo sugerowaliśmy, aby podczas drugiej części szkolenia strażacy w szkołach mogli zdobywać kwalifikacje specjalistyczne w zależności od specjalności JRG w której pełnią służbę. Szkolenie aspiranckie planuje się jako przeszkolenie roczne, a programy studiów podyplomowych będą maksymalnie uproszczone i skrócone.

Poruszono również kwestię zmian w umundurowaniu. KG PSP poinformował, że prace trwają i w najbliższym czasie gotowe rozwiązania zostaną zaprezentowane, a pierwsze mundury trafią do strażaków do końca roku.

W sprawie dodatku za długoletnią służbę (25 i 28,5 roku służby) potwierdzono, że środki na ten cel przewidziano w budżecie ZER MSWiA i Komendanci nie będą zmuszeni do zabezpieczenia tych środków w swoich bieżących budżetach. Do ustalenia pozostaje jedynie mechanizm przepływu konkretnych środków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.

Poruszono również kwestię projektu budżetu na 2021 rok który przewiduje zamrożenie funduszu nagród. KG poinformował, że strażacy powinni być nagradzani za prace związane choćby z COVID-19 i dołoży wszelkich starań, aby możliwe było przyznawanie nagród w jak największej wysokości w 2021 roku. Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” wystąpiła natomiast do MSWiA o pilne spotkanie w tej sprawie. W zależności od informacji uzyskanych od MSWiA będziemy próbowali rozwiązać problem funduszu nagród.

Na spotkaniu poruszono również bieżące problemy zgłaszane przez Przewodniczących wojewódzkich.

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …