Posiedzenie Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”

W dniu 9 września 2019 roku w siedzibie Śląskiej Komendy Wojewódzkiej PSP odbyło się posiedzenie Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Na zaproszenie Przewodniczącego Sekcji kol. Damiana Kochonia w spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa kol. Bartłomiej Mickiewicz pełniący obowiązki Przewodniczącego KSP oraz Paweł Dela Wiceprzewodniczący KSP. Stronę służbową na posiedzeniu reprezentował Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Jacek Kleszczewski.

Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące bieżącej działalności związku, funkcjonowania PSP na terenie województwa śląskiego oraz całości formacji. Najważniejszymi omawianymi sprawami były:

  1. problem braku środków na ponadnormatywny czas służby w poszczególnych komendach. Członkowie Prezydium KSP poinformowali, iż KSP zwróciła się do Komendanta Głównego PSP z prośbą o zorganizowanie spotkania w celu przeanalizowania zasad rozdziału środków na nadgodziny w kraju. Śląski Komendant wojewódzki PSP poinformował, że zwracał się do Komendy Głównej o dodatkowe środki na ten cel.
  2. Stan prac dotyczących wdrożenia oczekiwanego przez strażaków nowego przepisu kwalifikacyjnego w PSP.

Członkowie Prezydium przekazali informację, iż KSP jak i pozostałe związki zawodowe działające w PSP pozytywnie zarekomendowały Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadzenie powyższego przepisu. Poinformowano, że zgodnie z ustaleniami międzyzwiązkowymi na najbliższym spotkaniu z MSWiA sprawa przepisu kwalifikacyjnego zostanie poruszona jako priorytetowa. Sytuacja kadrowa w części województw w Polsce jest coraz bardziej dramatyczna, w związku z tym wprowadzenie zmian w przepisie kwalifikacyjnym jest konieczne dla prawidłowego działania KSRG. Poinformowano również zebranych, że jeżeli prace nad omawianym przepisem nie będą kontynuowane Prezydium zarekomenduje Radzie Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ podjęcie radykalnych działań w celu rozwiązania tego problemu.

  1. Postępy prac zespołu opracowującego założenia zmian przepisów dotyczących czasu służby strażaków.

Poinformowano, że decyzją Komendanta Głównego PSP powołano zespół w celu przeprowadzenia analizy oraz wypracowania rozwiązań dotyczących czasu służb strażaków. Członkowie Prezydium wyjaśnili, że dla KSP priorytetem jest doprowadzenie do właściwego rozliczania czasu służby podczas szkoleń strażaków.  KSP w najbliższym czasie opublikuje wstępne wyniki prac zespołu. Na obecną chwilę należy stwierdzić, że prace idą w dobrym kierunku.

  1. Kontrole oświadczeń majątkowych

Przedstawiciele KSP odpowiadali na pytania dotyczące zakresu i zasadności kontrolowania oświadczeń majątkowych wśród strażaków. Omówiono zakres przedmiotowy powyższych kontroli oraz poinformowano osoby, u których stwierdzono błędy o możliwościach pomocy ze strony NSZZ SOLIDARNOŚĆ w tym zakresie. Poinformowano, że Krajowa Sekcja Pożarnictwa od lat stoi na stanowisku, iż oświadczenia majątkowe w takim zakresie nie powinny być składane przez wszystkich strażaków. Założenie wypełniania oświadczeń powinno dotyczyć tylko stanowisk powoływanych oraz ewentualnie tych, które mają bezpośrednio związek z wydawaniem decyzji administracyjnych. Poinformowano, że KSP NSZZ SOLIDARNOŚĆ dołoży wszelkich starań, aby uświadomić ustawodawcy problem i spowodować, aby przychylił się do naszych postulatów w tym zakresie. W obecnym stanie prawnym kontrole oświadczeń majątkowych są dopuszczalne, a nawet wymagane więc przeprowadzanie ich w sposób właściwy nie narusza praw strażaków.

  1. Zmiany przepisów dotyczących realizacji części porozumienia związków zawodowych z MSWiA.

Na spotkaniu omówiono wprowadzone zmiany ustawowe dotyczące usunięcia 55 roku życia jako wymogu uzyskania uprawnień emerytalnych dla funkcjonariuszy oraz wprowadzenia 100% odpłatności za ponadnormatywny czas służby. Wyjaśniono dokładnie zasady naliczania stawki za nadgodziny oraz omówiono założenia, które były brane pod uwagę podczas projektowania założeń do w/w przepisów.

  1. Podwyżki uposażeń w 2020 roku oraz założenia do nowego programu rozwoju służb.

Przedstawiciele Prezydium omówili założenia jakie będą brane pod uwagę podczas negocjacji nad zasadami rozdziału środków na podwyżki uposażeń w 2020 roku. Dodatkowo poinformowano, że KSP zbiera informacje od członków związku w sprawie propozycji, które zostaną złożone do MSWiA w sprawie założeń do programu modernizacji służb zaplanowanego na lata 2021-2023.

  1. Nowy program ubezpieczeniowy dla strażaków.

Podczas spotkania omówiony został zakres prowadzonych prac nad nowym programem ubezpieczeniowym dla strażaków. Zespół złożony z członków wszystkich central związkowych z pomocą brokera ubezpieczeniowego negocjuje założenia do nowego programu ubezpieczeniowego. Z uwagi na to, że celem związków jest jak najlepsze rozwiązanie dla strażaków negocjacje trwają i poszukujemy rozwiązań, które będą najlepiej zaspokajały potrzeby strażaków.

70349573_679646835853615_1828618137709314048_n

70395001_1313759748791598_3651191710244929536_n

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …