Home / Baner / Komunikat z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Komunikat z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

W dniu 29 maja 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Podczas posiedzenia zostały omówione następujące sprawy:

  1. Omówienie współpracy NSZZ SOLIDARNOŚĆ ze stroną służbową

W związku z docierającymi do Prezydium sygnałami dotyczącymi braku współpracy ze stroną służbową, Prezydium omówiło działania jakie zostaną podjęte w najbliższym czasie w związku z koniecznością realizowania zadań stawianych przez Radę Sekcji. Dodatkowo z dużym niepokojem przyjęto sygnały mówiące o celowym dyskredytowaniu członków NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Przypominamy, że w tym zakresie Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa podjęła stosowną uchwałę na poprzednim posiedzeniu. Prezydium ustaliło, iż każda próba dyskredytowania członków NSZZ SOLIDARNOŚĆ nie może pozostać bez reakcji ze strony Związku.

W związku z powyższym Przewodniczący KSP polecił zwołać w trybie pilnym posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa w celu podjęcia dalszych działań Sekcji w tym zakresie.

 

  1. Omówienie prac nad wdrożeniem „przepisu kwalifikacyjnego” w PSP

Podczas posiedzenia omówiono szczegółowo tok prac nad wdrożeniem nowego „przepisu kwalifikacyjnego” w PSP. Przekazano informacje dotyczące dwóch spotkań przedstawicieli związków zawodowych z Kierownictwem PSP w tej sprawie. Z informacji ze spotkań wynika, iż kierownictwo PSP przychyliło się do postulatu związkowców, iż koniecznym jest przywrócenie załącznika dotyczącego tzw. „stanowisk łamanych”. Wynika to z faktu coraz większych braków kadrowych, szczególnie w średniej kadrze dowódczej. Strona służbowa poinformowała również, że nie ulegną likwidacji stanowiska dyżurnych operacyjnych w komendach niskich kategorii. To także spełnienie jednego z postulatów zgłaszanych przez NSZZ „Solidarność”.

 

  1. Omówienie założeń do wprowadzenia nowego „przepisu płacowego” w PSP

Podczas posiedzenia omówiono zakres i zasady wdrażania nowelizacji rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków PSP. Prezydium ustaliło założenia, które zostaną zawarte w opinii wydanej przez Krajową Sekcję Pożarnictwa do tego przepisu.

 

  1. Omówienie założeń do dalszych prac zespołu do spraw czasu służby strażaków

Omówiono prace zespołu dotyczącego opracowania założeń do zmian w rozporządzeniu w sprawie pełnienia służby przez strażaków. Zgodnie z założeniami określonymi na posiedzeniach władz KSP przyjęto jako priorytetowe zadanie doprowadzenie do zmian w zakresie rozliczania szkoleń przez strażaków. Od dłuższego czasu do struktur związkowych napływają ciągłe sygnały od funkcjonariuszy, iż sposób rozliczania czasu służby na szkoleniach w szkołach lub ośrodkach szkolenia PSP jest niedopuszczalny i zmiany w tym zakresie są konieczne.

 

  1. Omówienie założeń do dalszych prac zespołu do spraw pracowników cywilnych w PSP

Omówiono dotychczasowe prace prowadzone przez zespół do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników oraz wypracowania i przedstawienia Ministrowi propozycji systemowych uregulowań mających na celu poprawę stanu obecnego. Dotychczas odbyły się dwa spotkania zespołu, ustalono tok prowadzonych prac oraz wstępny harmonogram wprowadzania rozwiązań w tym zakresie. Zauważono fakt, iż wynagrodzenia pracowników cywilnych są na bardzo niskim poziomie, ponadto niejasny i uznaniowy sposób naliczania płac powoduje bardzo duże dysproporcje wśród pracowników. W Państwowej Straży Pożarnej dodatkową trudnością jest bardzo duże rozdrobnienie kadry pracowników cywilnych w jednostkach organizacyjnych, a co za tym idzie występują duże problemy z ustalaniem wysokości płac i dodatków. Prezydium wyznaczyło założenia do dalszych prac zespołu.

 

  1. Omówienie prac nad opracowaniem i wdrożeniem nowego programu ubezpieczeniowego dla strażaków PSP.

Omówiono prace związane z negocjacjami i wdrażaniem nowego programu ubezpieczeniowego dla strażaków PSP. Podczas negocjacji zidentyfikowano wiele problemów technicznych dotyczących obsługi problemu. Są one sukcesywnie rozwiązywane w toku negocjacji. Do rozmów z towarzystwami ubezpieczeniowymi związki zawodowe działające w PSP powołały wspólny zespół, który pracuje nad wdrożeniem rozwiązań jak najkorzystniejszych dla strażaków.

 

  1. Omówienie współpracy międzynarodowej w ramach grupy V4

Przedstawiciele zespołu powołanego przez Radę KSP do spraw współpracy międzynarodowej przedstawili wnioski ze spotkania związków zawodowych w Chorwacji. Na spotkaniu ustalano m.in. szczegóły dotyczące organizacji zjazdu tzw. grupy V-4, który planowany jest na wrzesień 2019 roku w Polsce.

 

  1. Omówienie prac związanych z wdrożeniem nowych sortów mundurowych w PSP, oraz zasad wdrażania ubrań specjalnych w ramach Ustawy modernizacyjnej.

Prezydium omówiło prowadzone rozmowy z kierownictwem KG PSP w sprawie zmian w przepisach mundurowych. Wynik dotychczasowych prac to propozycja wprowadzenia do sortów mundurowych krótkich spodenek, bielizny termoaktywnej, czapki zimowej oraz koszulki typu polo. Ustalono, iż członkowie zespołu będą dążyć do tego aby wymagania dla wprowadzonych sortów były jak najlepiej sprecyzowane po to aby jakość zakupywanych przez komendantów sortów była satysfakcjonująca dla strażaków. Dodatkowo omówiono zgłaszane przez strażaków problemy z jakością nowych ubrań specjalnych zakupywanych ze środków z ustawy modernizacyjnej, według nowego wzoru opracowanego przez KG PSP. Powyższe uwagi przekazano Komendantowi Głównemu PSP z prośbą o interwencję. Prezydium zobowiązało się do monitorowania sprawy i w razie braku reakcji do podjęcia działań w tym zakresie.

Sprawdź również

IMG_4420a

Spotkanie związkowe na Podkarpaciu

W dniach 9-10 czerwca br. odbyło się spotkanie Porozumienia Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego. ...